HØYRINGSUTTALE: Formannskapet gjekk samla inn for ei høyringsuttale til den foreslåtte skattlegginga av oppdrettsnæringa. (Arkivfoto)
HØYRINGSUTTALE: Formannskapet gjekk samla inn for ei høyringsuttale til den foreslåtte skattlegginga av oppdrettsnæringa. (Arkivfoto)

Vedtok høyringsuttale til lakseskatten

Formannskapet stiller seg negative til foreslått skattlegging av havbruksnæringa.
Publisert 12.02.2020 kl. 15.39.

I haust la eit regjeringsutnemnt skatteutval fram eit forslag om å innføra grunnrenteskatt for norsk oppdrettsnæring. Forslaget inneber ei omfordeling av inntekter frå næringa. Havbruksfondet, som i dag deler ut pengar direkte til kommunane, vil bli erstatta av anna skattlegging der inntektene går til staten før vidare omfordeling til kommunane.

Tysnes-ordførar Kåre Martin Kleppe uttalte seg i haust negativt til forslaget, og peikte mellom anna på at kommunen har fått mykje igjen etter innføringa av Havbruksfondet.

– Eg har heia på Havbruksfondet, og bedt om at me gjev det ein sjanse. Ingen trudde på at det skulle bli ei reell omfordeling frå stat til kommune, men me har fått mykje meir frå fondet enn me trudde me skulle få, sa Kleppe til «Tysnes» i november.


Uttale

Han varsla då at kommunen ville koma med ei høyringsuttale, sjølv om dei ikkje er formell høyringspart. I førre formannskapsmøte blei uttala vedtatt av politikarane.

Rådmannen si tilrådde uttale ga tydeleg uttrykk for motstanden mot forslaget.

«Tysnes kommune meiner at fordelingsnøkkelen som vert nytta for å fordela midlar mellom stat og kommunesektor har stor legitimitet og at den bør vidareførast slik som i dag», står det i uttala.

I framlegget blir det vidare stilt spørsmål ved om det er riktig å samanlikna oppdrettsnæringa med kraft- og petroleumsnæringane, som det blir meint at skatteutvalet legg stor vekt på. Rådmannen peiker i framlegget på fleire ulikskapar mellom oppdrettsnæring og kraft- og petroleumsnæringane.«I kraft og petroleumsnæringane skjer verdiskaping ved å henta ut ein stadbunden ressurs. I Havbruksnæringa så skjer ikkje verdiskapinga gjennom eksklusiv tilgang til ein stadbunden ressurs, men gjennom eksklusiv tilgang til optimale produksjonsforhold», står det i framlegget.

Det blir også argumentert med at petroleumsnæringa handlar om ein avgrensa ressurs, medan det i oppdrettsnæringa er snakk om ein fornybar ressurs.


Usikker på ordlyd

Politikarane i formannskapet var positive til innhaldet i uttaleframlegget, men Anne Merete Fjeldstad (Ap) stilte spørsmål ved den avsluttande ordlyden i uttalen.

– Dei tre siste linjene synest eg er litt valdsame. Det er ein litt kvass uttale, sa Fjeldstad.

Dei tre siste linjene lydde som følgjer:

«Tysnes kommune meiner at utvalet sin manglande evne til å også sjå på skilnader mellom havbruks-, kraft- og petroleumsnæringa gjev grunn til å stille spørsmål ved kor gyldige utvalet sine konklusjonar er på fleire områder.»

– Det blei litt i overkant for min del, sa Fjeldstad vidare.

Ho fekk ikkje støtte frå dei andre politikarane.

– Eg er veldig nøgd med dei tre siste linjene. Eg synest det er openbert at det å samanlikna med petroleumsnæringa er heilt feil. Heile høyringsinnspelet er veldig bra. At ein stiller spørsmål ved utvalet sine evner til å skilja mellom olje og laks, er heilt på sin plass. Eg vil ikkje be rådmannen endra på dette, sa Arne Leite (Sp).

Magnar Solheim (FrP) kommenterte også ordlyden.

– Det bør i alle fall vera såpass, og det kunne sikkert vore sterkare, sa han.

Ordførar Kleppe (H) forstod reaksjonen til Fjeldstad, men ynskte også å behalda ordlyden.

– Då eg las det så reagerte eg litt på same måte, at «me seie i alle fall frå». Men det er eit særpreg med uttalane våre at me ikkje legg noko i mellom, her seier me klart og tydeleg at utvalet er på ville vegar, kommenterte Kleppe.

Fjeldstad gjekk med på ordlyden, og uttala blei samrøysta vedtatt av formannskapet.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Nytt veterinærkontor er gladnytt for Tysnes

Måndag var det offisiell opning av det nye veterinærkontoret på Tysnes. Det er godt nytt for lokalsamfunnet Tysnes. Å ha eit lokalt veterinærkontor i kommunen som også er eit smådyrkontor, har lenge vore eit sakn. Det er positivt at ein har veterinærar som vågar å satsa på dette. Så får me berre håpa at det nye...