SAMRØYSTES: Kommunestyret gjekk sist torsdag inn for 50 prosent søskenmoderasjon på SFO, og skal seinare i år vurdera å sjå moderasjonen i samanheng med barnehageprisane.
SAMRØYSTES: Kommunestyret gjekk sist torsdag inn for 50 prosent søskenmoderasjon på SFO, og skal seinare i år vurdera å sjå moderasjonen i samanheng med barnehageprisane.

Innfører 50 prosent søskenmoderasjon

Kommunestyret støtta tenesteutvalet og godkjende saksutgreiinga i femdagarsskulesaka. Samtidig gjekk dei inn for 50 prosent søskenmoderasjon på SFO.
Publisert 13.02.2020 kl. 06.00.

Saka om innføring av femdagarsskule har pågått i over eitt år. Førre torsdag handsama kommunestyret saka for tredje gong. Før jul gjekk dei inn for å innføra fem dagars skuleveke frå hausten av, men dei ville ha ei betre saksutgreiing.

Den var politikarane no fornøgd med.

– Me synest denne saka er god, og godt behandla av administrasjonen, sa Arne Leite (Sp) frå talarstolen.


SFO-prisar

Han var derimot interessert i å diskutera prisane på den nye skulefritidsordninga. Innføringa av femdagarsskule inneber ei styrking av SFO-tilbodet, som igjen vil gje ei prisauke. Medan det i dag kostar 2.255 kroner per månad for 100 prosent SFO-plass, vil prisen for full plass auka til 2.800 kroner frå hausten av. For 80 prosent plass aukar prisen frå 1.425 kroner til 2.400 kroner.

– Det er viktig at me får ein god SFO, med stor deltaking og stor kvalitet. Me må vera sikre på at mange nok vil bruka SFO, for å vera sikre på at me får god nok kvalitet, sa Leite.

Han foreslo å gjera noko med prisen for å sikra at flest mogleg vi har barna inn i SFO. I administrasjonen sitt forslag var det lagt opp til å innføra 25 prosent søskenmoderasjon, noko Leite ville dobla.

– I gruppa vår synest me eigentleg at 25 prosent søskenmoderasjon blir for lite. Eit tiltak me vil sjå på er å auka til 50 prosent søskenmoderasjon, for det vil gjera ein stor forskjell for dei det gjeld. Det vil òg bidra til at me får god dekning i SFO, sa Leite.

– Me ynskjer at SFO skal ha så god kvalitet at det nesten blir kamp om å vera der. Men for å utvikla det, så må me ha stor deltaking, avslutta han.


– Leveleg for folk

Den neste som gjekk på talarstolen var Anne Merete Fjeldstad (Ap).

– Eg har tidlegare tatt til orde for at eg synest prisen for SFO blir for høg. Eg synest det er vel vert å diskutera kva for ei ordning ein skal koma fram til for å gjera det leveleg for folk, sa ho.

Fjeldstad stilte seg positiv til Leite sitt innspel.

– Kanskje det er eit godt forslag, fordi prisane blir desto vanskelegare for dei som har meir enn eitt barn mellom 1. og 4. klasse, sa ho.


Vil vurdera prisen

Etter dette fekk partia ein tenkjepause. Høgre brukte ein del minutt på å koma fram til eit eige forslag.

– Det er litt vanskeleg å ta stilling til saker som har openberre, og potensielt store økonomiske konsekvensar, utan at me har noko tal eller grunnlag for å vurdera kostnadskonsekvensane i kommunestyret. Det er ganske mange søsken i skulen i Tysnes, og det er ganske mange søsken i barnehagen i Tysnes, sa Torstein Fjeldet Lunde (H), då han gjekk på talarstolen.

– Me meiner at det er best å få opp ei sak på dette, som ser søskenmoderasjon i samanheng, heilt i frå barnehage og ut SFO. Det er openbert at kostnadane i barnehage og SFO er ganske store for mange barnefamiliar. Men å snakka konkrete satsar utan å ha konkrete tal frå administrasjonen på bordet, synest me er litt vanskeleg, sa han vidare.

Han la dermed fram eit formelt framlegg til vedtak for politikarane:

– Kommunestyret ber rådmannen koma attende med ei heilskapeleg sak om søskenmoderasjon i barnehage og SFO, i samband med revidering av budsjett, sa han.


– Ja takk, begge delar

Fjeldstad støtta også Høgre-forslaget.

– Dette forslaget frå Høgre er eit endå betre forslag, som vil koma barnefamiliar til gode. Eg synest likevel at det er litt problematisk å leggja det inn i budsjettreguleringa i juni, fordi folk vil søka plassar i SFO og barnehage før den tid, sa ho.

Fjeldstad såg derimot ikkje noko problem ved å skulla gå inn for 50 prosent søskenmoderasjon.

– Senterpartiet sitt forslag om å redusera SFO-pris for søsken, klarar ikkje eg å sjå at har dei store budsjettmessige konsekvensane. Det andre forslaget frå Høgre har ein større budsjettmessig konsekvens, sa ho.

– Eg vil gjerne seia ja takk, begge delar, sa Fjeldstad, som dermed støtta begge forslaga.


Samrøystes

Arne Leite gjekk på talarstolen på nytt, og sa at han ville senda eit signal til innbyggjarane allereie no om at politikarane vil innføra denne søskenmoderasjonen.

Partia måtte så ha ein ny tenkjepause. Det enda med at ordførar Kåre Martin Kleppe (H) sjølv gjekk på talarstolen. Han opplyste at Høgre trekte sitt opphavelege framlegg, og la heller fram eit nytt vedtaksframlegg.

– Me ynskjer framleis å sjå på samanhengen mellom moderasjon i barnehage og SFO, og det kan henda at viss me ynskjer å sjå det i samanheng, men ikkje har råd til det, må gå litt ned på søskenmoderasjonen i SFO for å jamna ut og få ein samanhengande moderasjon, sa Kleppe.

Høgre ville dermed støtta forslaget frå Senterpartiet om å innføra 50 prosent søskenmoderasjon, men samtidig sjå på samanhengen mellom SFO og barnehage i ei større sak knytt til budsjetthandsaminga for 2021.

Alle politikarane gjekk samrøystes inn for både Senterpartiet og Høgre sine framlegg.


Siste saker Gå til framsida

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...

Debatt: Tilsvar til rådmann Steinar Dalland

Torsdag 19. mars publiserte bladet Tysnes et intervju med undertegnede i forbindelse med en journalistisk oppfølgning av samme bladets reportasje torsdag 12. mars hvor man kunne lese at: «Frustrerte politikarar sa samrøystes ja til nytt bustadshus...