FLEIRE VAL: Kommunestyret valde i førre møte representantar til ulike råd og nemnder.
FLEIRE VAL: Kommunestyret valde i førre møte representantar til ulike råd og nemnder.

Valde representantar til ulike råd og nemnder

Mykje av førre kommunestyremøte handla om å velja kommunen sine medlemer og representantar til ulike råd, utval og nemnder.
Publisert 19.02.2020 kl. 16.09. Oppdatert kl. 16.19.

Som eit resultat av kommunevalet i 2019, har kommunen vore nøydd til å velja nye representantar til ulike råd og nemnder. Ei rekkje representantar blei samrøystes vald av politikarane i førre kommunestyremøtet.

Fyrst ut var valet av rådsmedlem i Sunnhordland Folkemuséum- og sogelag for 2020 til 2023. Der blei Vibeke Øxnevad Stoltz vald som medlem, med Vidar Åge Høviskeland som varamedlem.

Deretter blei ordførar Kåre Martin Kleppe vald som kommunen sin representant i Stiftinga Kystkultur, som tidlegare heitte Kystsogevekene, for 2020 til 2023. Varaordførar Arne Leite blei vararepresentant.

Til styra i helseføretak under Helse Vest RHF for 2020 til 2023 blei Magne Hauge Skartveit vald som representant, medan Kåre Martin Kleppe og Anne Merete Fjeldstad blei valde som medlemer i representantskapet i SIM for same tidsperiode. Her blei Arne Leite og Kristin Teigland Gjerstad Kleppe valde som varamedlemer.

Vidare blei Betsy Hjertaker Nikolaisen utnemnd som kontaktperson i plansaker for barn og unge, medan Vigdis Frugård Tvedt blei vald som representant til konfliktrådet i Hordaland for dei neste fire åra.

Ordførar Kleppe blei også vald som medlem til representantskapet i Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS. Også her blei varaordførar Leite vald som varamedlem.

Til innkvarteringsnemnda blei kvar av dei fem skulekrinsane representerte. Rektorane ved dei tre skulane blei vald som representantar for sine krinsar, medan styrar ved Lunde barnehage blei vald som representant for Lunde skulekrins. Som representant for Reksteren skulekrins blei Linn Larssæther Frøkedal vald.

Representant i tilflyttingsnemnda blei ikkje vald, derimot vedtok kommunestyret at «rådmannen kan delegera dette til den han måtte finna best eigna».

Ordføraren og varaordføraren blei valde som utsending og vara til landstinget i Landssamanslutninga av nynorskkommunar, medan Audun Lund Eik blei vald til medlem i dyrevernsnemnda i Sunnhordland. Her blei Irene Dalland vald som varamedlem.

Tre personar blei valde som forstandarar til Tysnes Sparebank. Desse blei Bjørn Lande, Ingrid Tysnes Stue og Kristin Teigland Gjerstad Kleppe. Desse fekk kvar sin personlege vara, høvesvis Jannike Epland Dalland, Patrick Russell Madsen og Beate Storesætre.

Også til alkoholkontrollutvalet blei det vald tre medlemer. Desse blei Gjermund Lygre Kongsvik, Øystein Flakke og Solfrid Burkeland Smith. Varamedlemar blei Rene Sundal, Magne Hauge Skartveit og Silje Kristin Lunde.

Til slutt blei det vald utsendingar til årsmøtet i Bergen og omland friluftsråd. Utsendinga blei i same stund vald som kandidat for styreverv i rådet. Her gjekk politikarane inn for Asbjørn Myklestad som utsending, med Ole Christian Kjerrgård som vara.


Siste saker Gå til framsida

Har fått full finansiering

Leiar i Tysnes hundeklubb, Maren Leite, er strålande nøgd med å ha fått full støtte til å kjøpa inn gjerde til hundeparken på Gjerstad.

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...