YNSKER DRIFT: Irene Hetle (t.h) reagerer på at Reksteren ikkje kjem opp som alternativ når ein søkjer barnehageplass, etter semje frå kommunen om å oppretta eit tilbod, med atterhald om at det er nok søkjarar. Her med dottera Amalie og leiar i Reksteren idrettslag, Marit Allard Gjøvåg. (Arkivfoto)
YNSKER DRIFT: Irene Hetle (t.h) reagerer på at Reksteren ikkje kjem opp som alternativ når ein søkjer barnehageplass, etter semje frå kommunen om å oppretta eit tilbod, med atterhald om at det er nok søkjarar. Her med dottera Amalie og leiar i Reksteren idrettslag, Marit Allard Gjøvåg. (Arkivfoto)

Vil framleis imøtekoma ynske om barnehagedrift på Reksteren

Sjølv om Reksteren barnehage ikkje stod på lista over barnehagealternativ, er kommunen framleis positiv til å sjå på høvet for å oppretta eit tilbod.
Publisert 23.02.2020 kl. 06.00.

– Det blir vanskeleg å søkja når Reksteren ikkje står oppført som eit val, seier Irene Hetle, som er misnøgd med at Reksteren ikkje kom opp som alternativ då ho skulle søkja om barnehageplass til dottera, med frist 1. februar.

I fjor stod ho og Marit Allard Gjøvåg, leiar i Reksteren idrettslag, fram som pådrivarar for å få i gang igjen barnehagedrifta i kulturhuset på Reksteren, som har lege i dvale sidan 2009.

Irene har ei dotter som fylte to år på tysdag, og som byrjar i barnehagen 2. mars.

– Eg og fleire med meg var litt spente på om Reksteren kom til å stå oppført på lista då me skulle søkja om barnehageplass. I fjor var kommunen positiv til å opna barnehage på Reksteren to dagar i veka, om det kom inn nok søkjarar, fortel ho.


Lang veg til barnehagen

Irene har fått barnehageplass til dottera i Lunde dette halvåret, og i Våge frå 1. august.

– Det mest ultimate for oss med born, hadde vore å ha eit tilbod her på Reksteren. Men sånn som det er no, så er ikkje det eit alternativ på lista eingong, seier ho frustrert.

– Då må me i retning Våge, Uggdal eller Lunde.

Eitt problem med reisevegen til barnehagen er at dottera blir så bilsjuk at ein tur til Uggdal er nok til at ho spyr minst éin til to gongar.

– Her går det mykje i spyposar frå apoteket, og reisesjuketablettar. Sånn som det er no, blir det å få ho i barnehagen med hurtigbåt. Me må ha ein bil på Bruntveit, og ein i Våge. Det må til, seier ho.


Logistikkmessig utfordring

Hovudproblemet meiner ho likevel er konsekvensen eit manglande barnehagetilbod har for Reksteren-samfunnet.

– Då tenkjer eg både på dei som vurderer å flytta ut hit, og på dei som allereie bur her med småborn, seier ho.

– Dette er ein heilt nydeleg plass å bu. Men når du har etablert deg her, har du ei logistikkmessig utfordring, seier ho.

Ho trur at det vil bli meir og meir aude på Reksteren, viss ting held fram som no.

– Det hadde vore fint om kommunen byrja å tenkja litt utanfor boksen. Ein vert altfor bunden av Våge og alt i den retninga. Me som bur ute i distriktet er ein del av Tysnes me òg. Men me vert gløymde heile tida, og når dei stengjer av tilbod her, kveler dei ein del av øya.


Viktig for heile øya

I februar 2019 tok leiaren i Reksteren idrettslag, Marit Allard Gjøvåg, kontakt med kommunen for å utforska høvet til å få barnehagen på Reksteren i drift igjen.

I eit brev til kommunen forklarte ho den dåverande situasjonen, der det var tre born som var aktuelle. I lag med Irene Hetle var ho i eit møte med oppvekstsjef Aud Kaldefoss og barnehagerettleiar Lena Sløgedal, der dei drøfta barnehagetilbodet. Irene og Marit fortel at dei i møtet kom fram til at kommunen var positiv til å ha eit barnehagetilbod to dagar i veka under avdelinga i Stjernereiso barnehage, viss kommunen fekk inn nok søkjarar.

– Viss ein skal få inn nok søkjarar, er det naudsynt at Reksteren kjem opp som eit reelt alternativ når ein søkjer, meiner Marit.

– Ein barnehage er viktig for at unge kan busetja seg her. Det er langt å køyra frå Reksteren til barnehage i Uggdal eller Lunde, held ho fram.

– Skal du jobba her ute, blir det utruleg bakvendt å levera og henta born i Uggdal, Lunde eller Våge. Å køyra dit med born, køyra tilbake att for å jobba, køyra inn igjen for å henta unge og så heim att. Det går ikkje. Det blir for mykje køyring på éin dag, både for dei vaksne og for ungar, understrekar ho.

Ho meiner det er viktig for heile øya å ha eit barnehagetilbod.

– Det vil gagna heile samfunnet, og hjelpa til med å oppretthalda nærbutikken som er det siste tilbodet me har igjen her ute, avsluttar ho.


Ønskjer konkret førespurnad

Oppvekstsjef Aud Kaldefoss har forståing for ulempa det er at Reksteren barnehage ikkje har stått oppført som eit alternativ når ein har søkt om barnehageplass.

Ho forklarar at det er vanskeleg å setja opp barnehagen som alternativ når den for tida er nedlagd. Ho fortel at dei i møtet i fjor forklarte at dei var positive til å ta imot søknader.

– Eg sa me måtte ha ein konkret førespurnad på kor mange born det er snakk om, så me deretter kunne gå i dialog om kva tilbod me kunne oppretta. Men i fjor var det ikkje nok interesserte til å kunna oppretta eit forsvarleg tilbod, fortel ho.

– Eg sa då at dei gjerne måtte komma att viss det er interesse for eit barnehagetilbod på Reksteren. Og me er framleis positive til å laga eit tilbod viss det er interesse for det, seier ho.


Vil framleis sjå på moglegheiter

Sjølv om fristen for å søkja om barnehageplass gjekk ut 1. februar, understrekar oppvekstsjefen at det ikkje betyr kroken på døra for ein eventuell barnehage på Reksteren.

– Kjem det inn nok førespurnader til at me ser at det er liv laga for eit tilbod på Reksteren, skal me sjå kva me kan få til.

Drifta må vera forsvarleg både for borna, foreldra og dei tilsette. Kaldefoss kan ikkje seia noko om kva som er den eksakte minimumsgrensa.

– Me må sjå på heilskapen ut ifrå kor mange born det vert søkt plass for, avsluttar ho.

Dei som er under tre år tel som to born, medan dei over tre år tel som eitt barn.


Siste saker Gå til framsida

Har fått full finansiering

Leiar i Tysnes hundeklubb, Maren Leite, er strålande nøgd med å ha fått full støtte til å kjøpa inn gjerde til hundeparken på Gjerstad.

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...