GLER SEG: Andreas Lavik Frøkedal er klar for eit nytt opphald på Røysumtunet. Der skal han både vera pasient og vera med vaktmeistrane som assistent. Det gler han seg til.
GLER SEG: Andreas Lavik Frøkedal er klar for eit nytt opphald på Røysumtunet. Der skal han både vera pasient og vera med vaktmeistrane som assistent. Det gler han seg til.

På jobbjakt i snart fem år – utan napp

Sidan sommaren 2015 har Andreas Lavik Frøkedal (27) vore på evig jobbjakt. Så langt utan napp.
Publisert 24.02.2020 kl. 06.00.

– Eg håpar at det snart er nokon som kan ha bruk for meg, gjerne på deltid, seier jobbsøkjaren.

Han synest det blir lange dagar utan å ha noko fast å gå til. Samstundes rettar han ei takk til Jonas Gustavsson som i fjor sommar tok han inn som medhjelpar i Tysnes Hus og Hage.


– Har søkt på det meste

Andreas fortel at han stort sett har søkt på alle utlyste stillingar i Tysnes. Han plar følgja med på NAV sine nettsider, og han søkjer på alt som ein ikkje treng fagutdanning til.

– Dei fleste av stillingane som eg har funne der og som eg har søkt på, er offentlege stillingar, forklarar han.

Han har søkt på ledige stillingar i Tysnes kommune, men og i Os kommune.

– Eg har søkt på fleire stillingar i Os også. Frå Os kommune får eg i alle fall svar når eg søkjer, men som du skjønar, så har det vore negative svar i og med at eg framleis ikkje har jobb, kommenterer han.

I fjor haust søkte han på ei stilling som ringjevikar i barnehagane på Tysnes. Stillinga blei lyst ut i «Tysnes» både 19. september, 3. oktober, 10. oktober og 28. november.

– Eg søkte både i september, oktober og november, seier han.

Søknaden fylte han ut på nettet, trykte på send og fekk eit automatisk svar om at søknaden var motteken.

– Etter det har eg aldri høyrt noko meir, fortel han, litt fortvila, til «Tysnes».


Beklagar

Einingsleiar for barnehagane i Tysnes kommune, Lena Epland Sløgedal, beklagar at Andreas Lavik Frøkedal ikkje har fått svar på søknadene sine. Ho opplyser at Tysnes kommune sin vanlege praksis er at når nokon får tilbod om ei stilling, så får dei andre søkjarane avslag.

– I forbindelse med denne utlysinga, har dessverre ingen fått verken tilbod eller avslag. Avslag er sendt ut i dag (12. februar). Dette kan me berre beklaga, skriv Epland Sløgedal i ein e-post til «Tysnes».

Dagen etter at «Tysnes» tok kontakt med kommunen om kvifor Andreas Lavik Frøkedal ikkje hadde fått svar på søknadene sine, fekk han svar på e-post.

Frøkedal trudde sjølv at han hadde etterlyst svar på søknaden i november. No viser det seg at denne e-posten kom ikkje fram.

– Eg har dessverre ikkje mottatt e-posten han sende til meg i november. Eg ser han har skrive feil e-postadresse, forklarar einingsleiar.


Praksis via NAV

Andreas Lavik Frøkedal var i 2015 utplassert gjennom NAV som assistent i Vågsmarka barnehage, i perioden frå januar til midten av mai.

Seinare har han vore i SMS-kontakt direkte med barnehagen for å prøva å få jobb vidare. Han håpar å få napp.

– Ungane likte meg jo. Eg har og fått positive tilbakemeldingar frå foreldre, poengterte Frøkedal i ein SMS til barnehagen.

Han viser fram svaret han fekk:

– Må takka nei i denne omgang. Me har to flyktningar inne også no, så det blir litt mange, heiter det i SMS’en frå barnehagen.

Sjølv peikar Andreas Lavik Frøkedal på at han trass alt har fem månader med erfaring med ein jobb som han treivst godt med, sjølv om han ikkje har fagbrev, som er eit krav.

I januar i år las han i «Tysnes» om ein ungdom som hadde fått jobb som ringjevikar frå september og fram til januar. Han synest det er underleg at personar frå vidaregåande blir tekne inn som vikarar utan at han har fått tilbod. Einingsleiar opplyser til «Tysnes» at denne stillinga ikkje var utlyst.

– Stillingar som ringjevikarar er ikkje ordinære stillingar. Dersom du blir teken inn som ringjevikar, betyr det berre at du står på ei liste over dei me eventuelt kan tilkalla ved tilfeldig fråvær. Arbeidet inneber korkje arbeidsrett eller arbeidsplikt, forklarar einingsleiar.

Personalrådgjevar Tonje Aakre presiserer at Tysnes kommune plar ha ein tekst på heimesida om at ein treng ringjevikarar til barnehagar. I dag heiter det: «Tysnesbarnehagane har behov for ringjevikarar som kan dekka tilfeldige fråvær. Ta kontakt med einingsleiar barnehage for meir informasjon».

– For ringjevikarar blir det laga ein rammeavtale for ein bestemt periode. Avtalen inneber ikkje at det føreligg ein kontrakt om fast tilsetjing, men ramma for det midlertidige arbeidstilhøvet. Tilkallingsvikarar blir tilkalla ved behov, og før ringjevikaren kan nyttast, må det vurderast om vilkår for mellombels tilsetjing er oppfylt, forklarar Aakre.

– Generelt blir søkjarar vurdert etter kvalifikasjonar, formell kompetanse, erfaring og å vera skikka, legg ho til.


Håpar framleis

– Eg håpar eg snart får sjansen, gjerne hos kommunen. Aller helst ynskjer eg å jobba med folk, eller med praktisk arbeid, seier han.

Alt i juni 2018 fekk han hjelp av ein ergoterapeut og sosionom på Røysumtunet på Hadeland til å skriva ein søknad til Tysnes kommune. Denne har han ikkje fått svar på.

– Beklagelegvis er ikkje denne søknaden blitt arkivført og har difor glippa ut. Vanleg praksis vil vera å registrera opne søknader og gje søkjaren eit svar. Me må sjå på om rutinane våre her er gode nok, opplyser Aakre til «Tysnes».

Ho informerer om at standard svar på slike søknader er at søkjarane må følgja med på utlyste stillingar på Tysnes kommune sine nettsider og søkja på vanleg måte.


Har fått tillit

No gler Andreas seg til eit nytt opphald på Røysumtunet behandlingssenter for epilepsi. Det er eit opphald som han blir søkt friviljug inn på ein eller to gonger i året.

– Det er både eit behandlingssenter, eit sosialt tilbod og ikkje minst så er det ein plass der eg har fått tillit. No har eg fått tilbod frå institusjonssjefen om å få vera med vaktmeistrane som assistent når eg skal tilbake, seier han nøgd, nokre dagar før avreise.

Han har allereie fått e-post om at han skal bli dressa opp med nye vaktmeisterkle når han kjem til Gran att. Då skal han både vera pasient og vaktmeisterassistent. Han skal få vera med vaktmeistrane på daglege gjeremål, og stundvis også vera disponibel for tunet på kveldstid.

– Eg har fått tillit, seier han og smiler.


OVERREKTE BLOMAR: Andreas Lavik Frøkedal (i midten) takka for godt samarbeid og overrekte blomar til vaktmeister Espen Larsson Johansen (t.h.) under ein felleslunsj på Røysumtunet under opphaldet i haust. T.v. institusjonssjef Erik Nordengen. (Privat foto)
OVERREKTE BLOMAR: Andreas Lavik Frøkedal (i midten) takka for godt samarbeid og overrekte blomar til vaktmeister Espen Larsson Johansen (t.h.) under ein felleslunsj på Røysumtunet under opphaldet i haust. T.v. institusjonssjef Erik Nordengen. (Privat foto)

Siste saker Gå til framsida

Har fått full finansiering

Leiar i Tysnes hundeklubb, Maren Leite, er strålande nøgd med å ha fått full støtte til å kjøpa inn gjerde til hundeparken på Gjerstad.

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...