NETT-BEKYMRINGAR: Økonomisk svindel og uønskt kontakt frå framande er blant det folk uroar seg mest for. (Illustrasjonsfoto)
NETT-BEKYMRINGAR: Økonomisk svindel og uønskt kontakt frå framande er blant det folk uroar seg mest for. (Illustrasjonsfoto)

Seks av ti er bekymra for nettsikkerheit

60 prosent av nordmenn er bekymra for nettsikkerheiten til nokon i familien.
Publisert 25.02.2020 kl. 06.00.

Det viser ei undersøking gjennomført av YouGov på vegner av Microsoft Norge.

I undersøkinga kjem det fram at dei fleste er mest bekymra for borna sine, og at mange er uroa for eigen sikkerheit på nett, ifølgje ei pressemelding frå Microsoft Norge.


Svindel og uønskt kontakt

Den vanlegaste bekymringa er økonomisk svindel, tett etterfølgd av uønskt kontakt frå framande.

– Om ein ser på mediedekninga rundt nett-farar, kjenner ein nok att desse to bekymringane. Me les stadig vekk om svindelforsøk og uønskt kontakt via nettet, og det er viktig at desse temaa blir haldne varme, då den beste måten å unngå at fleire blir ramma er gjennom kunnskap, fortel Ole Tom Seierstad, nasjonal sikkerheitsdirektør i Microsoft Norge.


Nettvett høgt prioritert

Undersøkinga viser òg at berre fem prosent er redde for å eksponera private bilete og videoar av eigne familiemedlemar og born.

På trass av dette er fokus på nettvett høgt oppe på prioriteringslista til foreldre. Heile tre av fire fortel at dei snakkar med borna sine om nettsikkerheit, ifølgje Microsoft Norge.


Tryggleiksråd

Her er Microsoft sine seks råd til ein tryggare nettkvardag:

1. Installer antivirus: Eit godt antivirusprogram vil stoppa dei fleste forsøk på å bryta seg inn på dine einingar.

2. Nytt eit sikkert passord: Unngå passord med namn, fødselsdato eller annan informasjon som uvedkomande lett kan finna ut om deg.

3. Ver kritisk til kontakt frå ukjende: Sjekk avsendar før du opnar henvendingar frå ukjende, og ver ekstra kritisk til å klikka på lenkjer eller vedlegg.

4. Hald einingane dine oppdatert: Oppdateringane dekkjer ofte sikkerheitshol som er oppdaga, eller legg til vern mot nye trugslar.

5. Ver forsiktig med å dela ut passord: Deler du passord til dine einingar aukar risikoen for at det hamnar på avvege.

6. Snakk om nettsikkerheit: Dess meir ein snakkar om det, dess meir vil nordmenn bli flinkare på nettsikkerheit. Det handlar i hovudsak om å vera merksam på at det finst farar, og korleis ein unngår desse.


Siste saker Gå til framsida

Har fått full finansiering

Leiar i Tysnes hundeklubb, Maren Leite, er strålande nøgd med å ha fått full støtte til å kjøpa inn gjerde til hundeparken på Gjerstad.

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...