HØYRING: Kåre Martin Kleppe og ordførarkollega i Austevoll, Morten Storebø, deltok tysdag på open høyring på Stortinget. (Skjermdump frå Stortinget sin nett-TV)
HØYRING: Kåre Martin Kleppe og ordførarkollega i Austevoll, Morten Storebø, deltok tysdag på open høyring på Stortinget. (Skjermdump frå Stortinget sin nett-TV)

Deltok på høyring på Stortinget

Publisert 26.02.2020 kl. 15.52.

Kåre Martin Kleppe fekk lufta tankar om ferjetilbodet i distrikta på Stortinget.

– Det gjekk veldig bra, fortel ordførar Kåre Martin Kleppe.

Tysdag var han i Oslo, med sjølvaste Stortinget som destinasjon. Kommunal- og forvaltningskomitéen hadde open høyring i saka «tiltak for ein bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge».

Der fekk Kleppe og Austevoll-ordførar Morten Storebø koma til orde som representantar for Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Dei fekk fem minutt til å koma med sine synspunkt i saka.

– Det fyrste me vil seia, er at situasjonen i Vestland har vore varsla lenge. Kommunar kvar for seg, og Samarbeidsrådet samla, har peikt på svakheiter med både anbodsprosessen til fylkeskommunen, og innføring av Autopass. Dette har blitt lagt fram, og drøfta med administrativ og politisk toppleiing i fylkeskommunen i lang tid gjennom fleire år, sa Kleppe då han fekk ordet på høyringa.

– Fylkeskommunen har etter vårt skjønn òg hatt anledning til å ta eit steg tilbake og staka ein ny kurs, men det har ikkje blitt gjort, sa han vidare.

Kleppe trekte vidare fram fleire konkrete problemstillingar, mellom anna knytt til fylkeskommunen sine auka kostnadar ved innføring av elferjer.

– Vårt bodskap er: Den økonomiske kompensasjonen til ferjefylka må aukast for at fylka skal klara å ha eit godt nok ferjetilbod. Det må lagast ei overgangsordning, som hjelper fylka ekstra i dei fyrste åra i dei nye anbodsperiodane. Det må stillast strengare krav til fylkeskommunane om å ha god nok ruteproduksjon og levelege billettprisar. Autopassordninga må justerast umiddelbart i samarbeid mellom stat og fylkeskommune. Om ikkje det blir gjort, bør ordninga skrotast, oppsummerte Kleppe i høyringa.

I tillegg til Kleppe og Storebø, fekk fleire andre også sine minutt med taletid, mellom anna fylkeskommunane Nordland, Vestland og Møre og Romsdal, samt Norges Lastebileier-forbund, KS og Nettverk for Fjord og Kystkommuner.

Her kan du sjå opptak av høyringa. Kleppe og Storebø kjem til orde kring 44 minutt ut i videoen.


Siste saker Gå til framsida

Har fått full finansiering

Leiar i Tysnes hundeklubb, Maren Leite, er strålande nøgd med å ha fått full støtte til å kjøpa inn gjerde til hundeparken på Gjerstad.

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...