TILSYN: Arbeidstilsynet har bedd Tysnes kommune om å senda inn opplysningar knytt til asbesthaldig materiale i kommunale bygg. (Arkivfoto)
TILSYN: Arbeidstilsynet har bedd Tysnes kommune om å senda inn opplysningar knytt til asbesthaldig materiale i kommunale bygg. (Arkivfoto)

Skal gjennomføra Asbest-tilsyn

Arbeidstilsynet har bedd kommunen senda inn opplysningar knytt til asbestmateriale i eldre bygg.
Publisert 27.02.2020 kl. 06.00.

Sidan 1985 har bruk og sal av asbest vore ulovleg i Norge. Derimot kan det framleis finnast asbestmateriale i bygg oppført før 1985. I starten av februar sende Arbeidstilsynet ut ei melding om postalt tilsyn knytt til asbestbruk i Tysnes kommune. Hensikten er å sikra at både kommunen og andre sine arbeidstakarar ikkje blir utsett for eksponering av asbestfibrar.

– Arbeidstilsynet vil gjennom dette postale tilsynet bidra til at kommunen som arbeidsgivar og byggherre arbeider systematisk for å forhindra at både eigne og andre arbeidstakarar blir utsette for helseskadeleg eksponering for asbestfibrar, skriv Arbeidstilsynet til kommunen.

Arbeidstilsynet ynskjer å vita korleis kommunen sikrar at drift og vedlikehald i eigne bygg og leidningsnett ikkje medfører eksponering for asbestfibrar, og korleis kommunen som byggherre planlegg og følgjer opp rive- og rehabiliteringsprosjekt der asbest kan finnast.


Fleire spørsmål

Kommunen har blitt bedd om å svara på seks spørsmål, og har frist til midten av mars.

Det fyrste spørsmålet handlar om kommunen har oversikt over bygg som er oppførte før 1985, og dermed kan innehalda asbesthaldig materiale. Arbeidstilsynet spør om kommunen har kartlagt førekomsten av asbesthaldig materiale, og korleis kartlegginga eventuelt er dokumentert.

Det blir vidare spurt om vaktmeistrar og andre nøkkelpersonar har fått naudsynt informasjon og opplæring om helserisikoen og kva bygg som inneheld asbest. Dei vil også vita korleis kommunen sikrar at oppdrag som inneber arbeid med asbesthaldige materiale, berre blir utførte av verksemder som har løyve frå Arbeidstilsynet til å arbeida med asbest, og om kommunen sørgjer for at leigetakarar i bygg som er oppførte før 1985, får informasjon om ein eventuell førekomst av asbesthaldige materiale i bygget.


Framleis risiko

Arbeidstilsynet informerer i skrivet at det framleis er mykje asbest som er brukt i ulike bygg og konstruksjonar, og at det er viktig å kartleggja dette.

– Framleis utgjer asbest ein helserisiko for arbeidstakarar og andre her i landet. Det er framleis mykje asbest i bygg, tekniske installasjonar og drikkevassrøyr. Ingen veit eksakt kor mykje, men det er anslått at det totalt gjenstår ca. 30.000 tonn asbesthaldige materiale i bygg og ca. 2.500 kilometer asbestsementrøyr i drikkevassnettet, skriv Arbeidstilsynet.

Asbest blei stadig meir brukt som eit byggmateriale i åra etter andre verdskrig, fram til forbodet i 1985. Då hadde ein funne ut at det utgjorde ein stor helserisiko å pusta inn asbeststøv. Innanding av asbeststøv kan mellom anna føra til lungekreft og kreft i lungehinna.

– Asbesthaldige materiale vil vera eit problem i fleire tiår framover. For å redusera risikoen for alvorlege helseskadar må derfor byggherrar og arbeidsgivarar handtera asbest på ein forsvarleg måte, skriv Arbeidstilsynet.


Siste saker Gå til framsida

Har fått full finansiering

Leiar i Tysnes hundeklubb, Maren Leite, er strålande nøgd med å ha fått full støtte til å kjøpa inn gjerde til hundeparken på Gjerstad.

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...