SAMLA: Rådmann Steinar Dalland, ordførar Kåre Martin Kleppe og utvalsleiar i landbruk/teknisk, Øystein Dalland, står samla i saka om dispensasjon for nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge.
SAMLA: Rådmann Steinar Dalland, ordførar Kåre Martin Kleppe og utvalsleiar i landbruk/teknisk, Øystein Dalland, står samla i saka om dispensasjon for nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge.

Vil gje dispensasjon viss bygget blir plassert annleis

Både ordførar, rådmann og utvalsleiar i landbruk/teknisk meiner Nils Kristian Berge i Fjord1 trør feil med sine utsegner om at kommunen har gjort teknisk bygg-saka til ei plasseringssak. Samtidig har Veritas kome med ei kritisk tilbakemelding på ROS-analysen, som mellom anna beskriv brann- og eksplosjonsfaren knytt til det tekniske anlegget.
Publisert 28.02.2020 kl. 06.00.

– Det er tydeleg at Berge manglar forståing for kommunen si rolle som forvaltningsmynde, seier ordførar Kåre Martin Kleppe.

Både ordføraren, rådmann Steinar Dalland og leiar i landbruk/teknisk, Øystein Dalland, går samla ut mot uttalane til Nils Kristian Berge i Fjord1 i førre «Tysnes». Berge meiner at kommunen samanblandar ting som ikkje heng i hop når dei i slutten av januar for fjerde gong avslo søknaden om nytt teknisk bygg i Våge.

– Kommunen har gjort dette til ei plasseringssak. Ordføraren sa sjølv i BT at dei har andre planar for området. Det er openbert at avslaget er basert på sviktande grunnlag. Motivet til kommunepolitikarane er at dei ikkje liker plasseringa av bygget, sa Berge til «Tysnes» sist veke.

– Sjølvsagt skal kommunen ha noko å seia om plasseringa av bygget. Kven som eig tomta har ingenting å seia. Det er kommunen som er planmynde, svarar ordførar Kleppe.


Ikkje i samsvar med plan

Det er landbruk/teknisk-utvalet som har handsama dispensasjonssøknaden, og utvalsleiar Øystein Dalland støttar ordførar Kleppe.

– Det er vårt ansvar å sjå til at kommuneplanen blir følgd opp, seier Øystein Dalland.

Rådmann Steinar Dalland støttar politikarane, og meiner Berge bommar i sine utsegner.

– Kjernen i denne saka er at dette tiltaket ikkje er i samsvar med vedtatt reguleringsplan for Våge sentrum, seier rådmannen.

Han fortel at det i området der Fjord1 ynskjer å byggja teknisk bygg, er planlagt fortetta bustadutbygging.

– For å få ei ynskt utvikling av dette området, så er det krav om at det skal søkjast og leggjast fram ein samla plan for utbygging, fortel Steinar Dalland, som har forståing for at Fjord1 må byggja nytt teknisk bygg for å drifta den nye elferja.

– Me skjøner jo at Fjord1 ikkje kan leggja fram ein samla plan og påleggja dei andre å byggja ut. Det er greitt. Utvalet har sagt at dei kan akseptera denne utbygginga, med føresetnad om at det tekniske bygget blir ført inn i ytterområdet av planområdet, seier rådmannen vidare.

Han meiner det handlar om å godkjenna ei plassering som legg mest mogleg til rette for den vidare utviklinga av området.

– Politikarane si meining er heilt logisk, for det vil gje minst mogleg konsekvensar for den samla utviklinga av planområdet. Viss ein skal ha ein samla plan, så vil det ha stor betydning om ein legg dette tiltaket heilt ute i nordkanten, eller nesten inne i kjernen som det no er planlagd. Det vil påverka all framtidig utvikling av området. Politikarane har eigentleg strekt seg langt når dei seier at dei ynskjer å få dette til, men at det må flyttast mot ytterkanten av området, seier rådmannen.


Politikarane som avgjer

Øystein Dalland reagerer på at Berge i sine utsegner trekkjer fram at administrasjonen i den fyrste handsaminga av saka innstilte på å gje dispensasjon til søknaden, før dei seinare snudde og innstilte negativt ved neste sakshandsaming. Utvalsleiaren reagerer på det Berge kallar «overstyring» av administrasjonen.

– Greitt nok at administrasjonen opphaveleg hadde ei innstilling der dei sa ja, men så snudde me det til eit veldig godt begrunna vedtak der me sa nei. Då snudde administrasjonen òg. Det har vore ein dialog mellom politikarane og administrasjonen undervegs, seier Øystein Dalland.

Rådmann Steinar Dalland meiner dei har gjort rett ved å snu i innstillinga.

– Me innstilte i utgangspunktet positivt, og me erkjenner i ettertid at det var ein del moment som kom opp i den politiske behandlinga som burde vore med i den opphavelege innstillinga, seier rådmannen.

Ifølgje Øystein Dalland har politikarane brukt god tid og hatt gode diskusjonar for å koma fram til godt grunngjeve vedtak i saka. Han meiner det ikkje er uvanleg at politikarane ser ting som ikkje nødvendigvis administrasjonen ser.

– Når me diskuterer saker i plenum, så dukkar det gjerne opp nye moment som ikkje ein saksbehandlar ser frå sin ståstad, seier han.

Rådmannen meiner også at det er naturleg at deira innstillingar kan endra seg undervegs i ei sak.

– Me ligg ikkje låst i vår vurdering uavhengig av kva argument som kjem opp vidare i den politiske prosessen. I denne saka er utvalet sine moment veldig gode, og me burde kanskje i større grad vurdert dei momenta i det opphavelege saksframlegget vårt, seier han.


Ikkje relevant

Både rådmannen, utvalsleiaren og ordføraren er samd i at administrasjonen si opphavelege innstilling uansett ikkje er relevant i denne diskusjonen.

– Det er ikkje administrasjonen som bestemmer. Det er det politiske nivået som bestemmer. Administrasjonen si oppgåve er å gje eit underlag til den politiske behandlinga. Det er ikkje slik at administrasjonen i kvar sak sit med eit fullstendig bilete og ei fullstendig sanning, seier Steinar Dalland.

Han trekkjer fram Biltema-saka på Heiane på Stord som eit eksempel på ei sak der politikarane sine vurderingar ikkje blei tatt hensyn til.

– Der la Fylkesmannen meir vekt på fylkesrådmannen si vurdering enn fylkestinget si vurdering, og det blir heilt feil. Det er ikkje slik systemet er. Kommunar er styrte av lekmenn, og det er slik det skal vera, seier rådmannen.

– Eg anbefalar Berge å setja seg inn i forvaltningssystemet i Norge. Han har ikkje forstått dette. Han kan ikkje seia at me tar feil, berre fordi administrasjonen innstilte positivt til å begynna med, seier Øystein Dalland.


Kritisk til ROS-analsysen

Kommunen har i tillegg fått Veritas til å uttala seg om Fjord1 sin ROS-analyse knytt til nytt teknisk bygg. Veritas er kritisk til vurderingane som er gjort.

– Landbruk/teknisk gjorde ei bestilling på at Veritas skulle vurdera ROS-analysen til Fjord1, fortel Kleppe.

Denne bestillinga blei gjort i førre utvalsmøte i januar. Politikarane hadde tidlegare etterlyst ein risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse), og denne blei lagt fram i møtet i januar.

Politikarane ynskte å få denne uavhengig vurdert av Veritas for å kvalitetssikra innhaldet. I førre veke fekk kommunen tilsendt vurderinga.

– Den konkluderer eigentleg med at ROS-analysen er svak, og ikkje tar inn over seg dei faremomenta som ligg i eit slikt teknisk anlegg, seier Kleppe.


Brann- og eksplosjonstryggleik

I ROS-analysen blir det mellom anna beskrive kva tiltak som skal gjerast for å minska brannfaren ved det tekniske bygget.

«Som avbøtande tiltak for dette vil traforom og batterirom etablerast som einskilde brannceller. Teknisk bygg vil også etablerast i betong og trykkavlastande materialar som vil vere med å redusere faren for brann/eksplosjon i bygget. Det vil etablerast brannvarsling i bygget og bygget er lett tilgjengeleg i høve sløkkearbeid frå brannmannskap», står det i analysen.

Veritas finn derimot ikkje vurderingane tilstrekkeleg gode.

«Analysen bærer preg av helt overfladiske vurderinger av brann og eksplosjonsfarene, hvor ikke nærhet til boligområder og gangveier problematiseres», står det i Veritas-vurderinga.

Dei peiker på ei rekkje punkt og spørsmål som dei meiner manglar utfyllande drøfting i analysen. Mellom anna om kva brannvesenet skal gjera ved ein eventuell brann, om det skal utarbeidast ein evakueringsplan og om at det bør vurderast om området er tilstrekkeleg adgangsbegrensa for allmenn ferdsel.


Utarbeidd av konsulentselskap

Veritas stiller også fleire spørsmål ved sjølve gjennomføringa av analysen. Mellom anna ved kven som står bak dei ulike vurderingane.

«Analysen ville hatt mer tyngde dersom vurderingene er gjort av en tverrfaglig gruppe bestående av batteri- og utstyrsleverandører, oppdragsgiver, brannvesen, entreprenør og kommunen», skriv dei.

Det er konsulentselskapet iVestConsult som står bak ROS-analysen på bestilling frå Fjord1.

– Dei har utarbeidd ROS-analysen sjølv, for å argumentera for sine eigne synspunkt, meiner Øystein Dalland.


REGULERINGSPLAN: Det er i området som heiter BKB1 at Fjord1 ynskjer å byggja nytt teknisk bygg. Kommunen ynskjer at bygget skal koma i den nordlege ytterkanten, for å tilretteleggja mest mogleg for vidare utvikling av planområdet.
REGULERINGSPLAN: Det er i området som heiter BKB1 at Fjord1 ynskjer å byggja nytt teknisk bygg. Kommunen ynskjer at bygget skal koma i den nordlege ytterkanten, for å tilretteleggja mest mogleg for vidare utvikling av planområdet.

Siste saker Gå til framsida

Har fått full finansiering

Leiar i Tysnes hundeklubb, Maren Leite, er strålande nøgd med å ha fått full støtte til å kjøpa inn gjerde til hundeparken på Gjerstad.

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...