ETTERLYSER GREP: Hordaland Sp krev at staten tek meirkostnadane ved klimaomstillinga av fylka sin ferje- og hurtigbåttrafikk. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
ETTERLYSER GREP: Hordaland Sp krev at staten tek meirkostnadane ved klimaomstillinga av fylka sin ferje- og hurtigbåttrafikk. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)

Debatt: Billettprisane på ferjene må reduserast

Publisert 16.03.2020 kl. 06.00.

Kostnadane for ferjereisande har auka stort frå nyttår, grunna den store omstillinga og elektrifiseringa av ferjeflåten i Hordaland. Dette har samla gitt ein stor kostnadsauke, som ikkje er til å leva med! Dette gjeld i særleg grad pendlarar og næringsliv, som nyttar ferjesambanda hyppig.

Staten må sørga for tilfredsstillande rammer til fylka, slik at denne meirkostnaden ikkje blir ført over på innbyggjarane åleine. Ruteproduksjonen må aukast og ein må ta omsyn til om ein er landfast. Hordaland Senterparti vil samstundes at Vestland fylke greier ut Autopass-ordninga, med eit passeringstak. Dette med særleg fokus for pendlarar og yrkestransporten.


Klimaomstilling av fylke sin ferje- og hurtigbåttrafikk

Som følgje av Regjeringa sin klimapolitikk har Hordaland fylke bestemt at ferjene skal elektrifiserast. Det er verdt å merka seg at Regjeringa ikkje følgjer opp med tilskotsmidlar til dei store investeringane i nye ferjer som fylka må gjera i samband med det grøne skiftet.

Det ligg føre ein rapport (Menon-publikasjon nr. 4/19) som dokumenterer dei store ekstrakostnadane fylkeskommunen vert påført i samband med omstillinga. Det kan verka som Regjeringa gjennom trong fylkesøkonomi vil tvinga fram ei ytterlegare sentralisering langs kysten. God distriktspolitikk skal leggja tilhøva til rette for gode liv og høg verdiskaping i alle delar av landet. Då må god og tenleg infrastruktur vera på plass. Eit velfungerande, godt utbygd båt- og ferjetilbod er ein viktig suksessfaktor for dette.

Hordaland Sp krev at staten tek meirkostnadane ved klimaomstillinga av fylka sin ferje- og hurtigbåttrafikk.


Ferjeavløysingsmidlar

Ferjeavløysingsmidlar er ei svært distriktsvenleg ordning dersom ein får den til å fungera optimalt. Målet med ferjeavløysingsprosjekt er at stadig dyrare ferjesamband skal erstattast med bruer og tunnelar. Det vil føra til naturlege innsparingar i både privat og offentleg sektor. Det bidreg til næringsutvikling i distrikta, tilflytting, bevaring av lokalsamfunn og betre lokal beredskap.

Utfordringa slik ordninga no fungerer, er at fylka som vil nytta seg av ordninga får store utgifter til rente på lån dei første åra av prosjektet. Der eit prosjekt får ferjeavløysingsmidlar og i tillegg har bompengefinansiering, vert dette av regelverket tolka som to statlege støtteordningar. Det som kjem inn via bompengar vert trekt frå maksimumsbeløpet ein kan få. Dette må rettast opp. Bompengane, som er ei vidareføring av ferjebilletten, må nyttast til toppfinansiering av prosjektet og rentebetaling på lån. I dag er det mykje merksemd rundt store bru- og samferdsleprosjekt, og det er ei av årsakene til at små men særs viktige prosjekt fell ut.

Hordaland Sp krev at ferjeavløysingsordninga vert endra slik at bompengane ikkje reduserer maksimumsbeløpet, men vert nytta til toppfinansiering og rentebetaling på lån. Hordaland Sp vil realisera dei mindre ferjeavløysingsprosjekta først.


Siste saker Gå til framsida