LÅGARE UTBYTE: Tysnes Sparebank reduserer utbytet på eigenkapitalbevisa med 28,5 prosent, frå kroner 6,27 til 4,48, etter oppmoding frå Finanstilsynet.
LÅGARE UTBYTE: Tysnes Sparebank reduserer utbytet på eigenkapitalbevisa med 28,5 prosent, frå kroner 6,27 til 4,48, etter oppmoding frå Finanstilsynet.

Reduserer utbytet til eigarane

Tysnes Sparebank reduserer utbytet på eigenkapitalbevis. Det vedtok bankstyret denne veka.
Publisert 19.03.2020 kl. 12.58.

Opphaveleg hadde styret gått inn for å betala kr. 6,27 i utbyte på kvart eigenkapitalbevis. No blir utbytet redusert til kr. 4,48, under føresetnad av at forstandarskapet godkjenner dette i møtet 26. mars. Forstandarskapet kan vedta lågare utbyte, men ikkje høgare.

Det er den økonomiske situasjonen i landet etter koronakrisa som er grunnen til at det no blir lågare utbyte. Finanstilsynet har oppfordra dei norske finansinstitusjonane til å revurdera utbytebetalingar og andre utdelingar.

Styret i Tysnes Sparebank har gått inn for at gåver til ålmennyttige føremål ikkje skal endrast.

Banksjef Dag Sandstå forklarar at differansen mellom det som no blir utbetalt og det som tidlegare var vedeke, vil bli overført til Utjamningsfondet, som er eigarane av eigenkapitalbevis sitt fond. Fondet kan nyttast til framtidige utbyte.

Det nye vedtaket fører til at overskotet for 2019 på 27,7 millionar kroner blir nytta slik:

Utbyte eigenkapitalbevis: 6.785.629

Til banken sitt fond: 13.999.147

Gåver, ålm.føremål: 200.000

Utjamningsfondet: 6.785.628


Siste saker Gå til framsida