HAR ANSVAR FOR SKULAR OG BARNEHAGAR: – Dersom stenginga kjem til å halda fram, må me sjå korleis me løyser det lokalt på kvar eining, seier oppvekstsjef Aud Kaldefoss.
HAR ANSVAR FOR SKULAR OG BARNEHAGAR: – Dersom stenginga kjem til å halda fram, må me sjå korleis me løyser det lokalt på kvar eining, seier oppvekstsjef Aud Kaldefoss.

– Det var ei samla vurdering å stengja fredag

– Me hadde rektormøte torsdag morgon og følgde utviklinga. Då meldinga kom, var me klare til å stengja både skular og barnehagar, seier oppvekstsjef Aud Kaldefoss.
Publisert 19.03.2020 kl. 14.00.

Då oppvekstsjefen samla rektorane i Tysnes til møte torsdag morgon, var det ingen som ana at skular og barnehagar skulle bli stengde. Situasjonen endra seg dramatisk utover dagen.

– I leiarmøtet hadde me begynt å sjå på alternative løysingar for drift av skular og barnehagar, og følgt situasjonen etter kvart som den endra seg utover dagen. Såleis kan ein seia at me var klare til å setja i verk stenging allereie frå fredag, seier Kaldefoss.

Ho sit også i krisegruppa i Tysnes, og kriseberedskap har ein jobba med i kommunen i fleire år. Ho trur likevel ikkje det var nokon som var førebudd på den utviklinga som kom.

– Me har nok aldri vore førebudde på ein slik epidemi som dette, seier oppvekstsjefen.

Kaldefoss ynskjer å gje ros til alle tilsette.

– Dei har lagt ned eit stort arbeid for å halda hjula i gang i ein krevjande og uvant situasjon. Me må løfta saman for å gjera det beste ut av situasjonen som no rår, seier ho.


Har tilsynsansvar

I Tysnes valde ein å stengja alle skular og barnehagar alt frå fredag. Enkelte kommunar valde å stengja frå måndag.

Sjølv om alle skulane og alle barnehagane er stengde, held kommunen likevel på nokre av skulane og barnehagane.

– Skular og barnehagar er i beredskap for at foreldre som er i samfunnskritiske yrke skal kunna koma seg på jobb. Me har nokre som har meldt inn behov for tilsyn. Det gjeld born både i barnehage og på skule. Dei som har fått tilsyn, er ut frå foreldra sin arbeidssituasjon, seier Kaldefoss.

Oppvekstsjefen fortel at dei borna dette gjeld ikkje blir flytta på.

– Borna får gå i den barnehagen og i den skulen dei går på til vanleg. Det gjer me å for å minska smittefaren, seier Kaldefoss.

– Me har og lagt vekt på at me i størst mogeleg grad skal bruka dei faste tilsette til å utføra desse oppgåvene, legg ho til.


Lokale planar

Kaldefoss fortel at det både ved skulane og i barnehagane er laga lokale kontinuitetsplanar. I desse planane skal det gå fram kven som er leiar, og kven som er vikar viss leiar blir sjuk. I planen blir det også lagt inn personell som skal vera tilgjengeleg til ulike oppgåver, og personell som ein kan ha disponible til andre oppgåver.

– Endringar av tilsette sine arbeidsoppgåver skal ikkje gjerast før dette er drøfta mellom leiar og den det gjeld, legg oppvekstsjefen til.

Førebels er det lagt planar for 14 dagar.

– Dersom stenginga kjem til å halda fram, må me sjå korleis me løyser det lokalt på kvar eining.

Oppvekstsjefen er sjølv i karantene til fredag denne veka på grunn av utanlandsreise. Det blei klart torsdag og fredag, då karantenereglane blei gjort med tilbakeverkande kraft.

All kontakt med skulane, barnehagane og kriseleiinga skjer via telefon og e-post. Søndag var det videomøte i kriseleiinga.


Barn og familie

Oppvekstsjefen har også ansvar for barn og familie, som mellom anna omfattar barnevern og psykisk helse.

Kaldefoss peikar på at born og unge kan oppleva vanskelege heimesituasjonar som meir såre enn vanleg når skular og barnehagar er stengde. Det er difor viktig at både born og vaksne tek kontakt dersom dei blir uroa for at eit barn treng hjelp.

– Både barnvern og psykisk helsearbeidar er tilgjengeleg for samtalar, presiserer oppvekstsjefen.

Kontaktinformasjon til desse finn ein på kommunen sine heimesider.


Siste saker Gå til framsida