FRÅ KRISELEIINGA: Ingen koronasmitta i Tysnes så langt. Det er meldinga frå kriseleiinga og ordførar Kåre Martin Kleppe fredag kveld. Den siste veka har vore ei travel veke for leiinga i Tysnes kommune og ordførar Kåre Martin Kleppe, som sjølv er i karantene fram til onsdag.
FRÅ KRISELEIINGA: Ingen koronasmitta i Tysnes så langt. Det er meldinga frå kriseleiinga og ordførar Kåre Martin Kleppe fredag kveld. Den siste veka har vore ei travel veke for leiinga i Tysnes kommune og ordførar Kåre Martin Kleppe, som sjølv er i karantene fram til onsdag.

Framleis ingen registrerte smitta i Tysnes

– Ingen positive koronatestar i Tysnes så langt. Det er gladmeldinga frå tysnesordførar Kåre Martin Kleppe fredag ettermiddag.
Publisert 20.03.2020 kl. 19.08.

– I dag fekk me svar på mange av dei testane som er tekne sidan torsdag i sist veke. Så langt er alle prøvane negative, fortel ordføraren.

For Tysnes kommune som arbeidsgjevar er dette svært gledeleg. Ein del tilsette i helsevesenet som har vore testa er no erklært friske, og kan dermed gå på jobb att.

– For kommunen lettar dette på situasjonen. Me får frigjort ein del mannskap, seier ein nøgd ordførar.

No ventar ein svar på prøvane som er tekne dei to-tre siste dagane.


Vidarefører lokal forskrift

Regjeringa har i dag, fredag, oppmoda kommunane om å oppheva lokale forskrifter og følgja det som blir gjort vedtak om nasjonalt.

Det vil ikkje Tysnes kommune gjera. Det bestemte kriseleiinga i møte fredag ettermiddag.

– Dei lokale forskriftene i Tysnes har vore strenge. Det trur me har vore greit. Me har i alle fall null smitta så langt, og ynskjer også det vidare. Me vil difor halda fram med å ha våre eigne forskrifter, slår ordføraren fast.Han trur det er dei kommunane som har meir ytterleggåande forskrifter ein vil ha vekk her, mellom anna dei som «har stengt» grensene sine.

– Våre reglar er stort sett i tråd med dei nasjonale retningslinene, med unntak av forbod mot enkeltvarer i daglegvarebutikkane og at folk i karantene ikkje skal gå på butikken. Det meiner eg er fornuftig.Han viser elles til at det var kommunane sitt ansvar å handtera denne krisa før 12. mars.

– Før den tid gjorde me alle bestemmelsar i kommunen, som me ikkje ynskjer å gå tilbake på. Det vil berre skapa meir forvirring, seier han, og legg til:

– For Tysnes kommune som arbeidsgjevar har me strenge reglar. Er det ein person i husstanden som er i karantene, så skal personar i same husstand som er tilsett i kommunen også vera i karantene. Det vil me ikkje gå vekk frå.


Må følgja nasjonalt hytteforbod

Men på eitt punkt må Tysnes gå vekk frå den lokale forskrifta. Det gjeld paragraf 7 om opphald i hytter.

– Her er det no innført ei nasjonal forskrift der me ikkje har høve til å gje dispensasjonar lenger. Me har heller ikkje tolkingsrett. Dei som har fått dispensasjon av Tysnes fram til i dag, vil no få denne dispensasjonen annulert. Me har no sendt ut e-post til alle desse om at dispensasjonen er trekt tilbake, forklarar ordføraren.

Dei som vil studera dette i detalj, finn informasjon om dette på Tysnes kommune si nettside.

Eitt av punkta i den nasjonale forskrifta er ordføraren skeptisk til. Det gjeld punktet om at dersom ein person i ein huststand er koronasmitta, så kan resten av husstanden få dispensasjon til å dra på hytta.

– Det vil føra til at folk som er potensielt smitta får reisa til Tysnes. Det likar me ikkje, seier han.

Han presiserer at dei som er i denne situasjonen, må følgja Tysnes sine lokale reglar om at ein må sitja i bilen på ferja, og at ein har ikkje lov å gå i butikkane på Tysnes.


Dei som har beitedyr

Gjennom dispensasjonssøknadene som er komne inn, er leiinga i kommunen blitt merksame på at det er fleire hytteeigarar som har beitedyr. Desse hadde fått dispensasjon av kommunen. Når desse dispensasjonane no blir trekt tilbake, så er det Fylkesmannen som må avgjera korleis ein skal praktisera reglane framover for desse.

– Det gjeld folk som har fritidseigedom i Tysnes og som har tilsyn med geiter, sauer og villsauer.

Eit anna forhold som kommunen har teke opp med Fylkesmannen, er at ein nasjonalt bør vurdera unntak for personar som er definert innanfor risikogruppa der andre delar av husstanden er definert som samfunnskritisk.


Tysnesfest

Eit anna tema som blei drøfta i møtet i dag, er Tysnesfest.

– Me har vore i møte med leiinga i Tysnesfest, og me har ein løpande dialog med festivalen. Me ynskjer ei nasjonal avklaring i høve avvikling av festivalar, før det blir teke ei lokal avgjerd, seier Kleppe.

Neste møte i kriseleiinga i kommunen blir komande tysdag.


Siste saker Gå til framsida