HUNDEPARK: Tysnes hundeklubb, med leiar Maren Leite i spissen, har funne område å oppretta den planlagde hundeparken, men manglar framleis halvparten av beløpet for å finansiera innkjøp av gjerde.
HUNDEPARK: Tysnes hundeklubb, med leiar Maren Leite i spissen, har funne område å oppretta den planlagde hundeparken, men manglar framleis halvparten av beløpet for å finansiera innkjøp av gjerde.

Manglar 15.000 for å kunna gjerda inn hundeparken

Tysnes hundeklubb har funne område til planlagd hundepark, men manglar framleis halvparten av midlane dei treng til inngjerding.
Publisert 22.03.2020 kl. 17.00.

– Alt er klart. No er det berre finansieringa det står på, fortel Maren Leite.

Ho er leiar i Tysnes hundeklubb, som blei stifta i fjor haust. Hovudføremålet med klubben er å få på plass og drifta ein hundepark, som kan nyttast til trening og sosialisering av hundar, og vera eit inngjerda område der hundane kan løpa fritt.


Område på Gjerstad

– Me har fått leigt eit veldig flott område, fortel Leite.

Området ligg på Gjerstad, med flott utsikt over Bjørnafjorden. Det er eit stort, ope areal, og i eine enden ligg det eit lite skogholt.

– Dette området er eigentleg mykje betre enn me såg for oss. Det er litt terreng, som er veldig positivt, og der som vegetasjonen er tettare skal me laga til eit eige område for sportrening, forklarar Leite.


Kommunen støtta halvparten

Ho fortel at det som skal til for å få hundeparken opp å gå, er inngjerding. Innkjøp av materiale kostar drygt 30.000 kronar, og klubben søkte kommunen om midlar til å finansiera innkjøpa.

I førre formannskapsmøte blei søknaden tatt opp, og politikarane gjekk inn for å støtta klubben med halve beløpet.

– Me utvida bandtvangen for nokre år sidan, og etter det har me fått litt innspel om at nokon kunne tenkt seg eit område der ein kan sleppa hundane fri, sa ordførar Kåre Martin Kleppe (H), som var positiv til initiativet.

– Det er veldig gledeleg at nokon tar opp hansken og gjer noko for å få eit slikt område på plass. Det er stifta ein hundeklubb, og det ser eg på som positivt, sa Kleppe vidare.


Treng full finansiering

Sjølv om hundeklubb-leiaren er glad for at kommunen vil vera med på å finansiera, er dei avhengige av full finansiering dersom parken skal bli ein realitet.

– Me søkte om finansiering av heile summen, og eg hadde håpt at me skulle få det, seier Leite.

Politikarane støtta rådmannen si innstilling i saka. Der blei det argumentert med at det truleg er «andre aktuelle aktørarar som kan bidra med finansiering av tiltaket».

– Me har søkt andre om støtte, men me er avhengige av hjelp, viss ikkje blir det ikkje noko park. Eventuelt må det vera frykteleg mange som melder seg inn i klubben, fortel Leite.

Førebels har dei 16 medlemer, men ho trur mange ventar på at parken skal vera klar før dei vil melda seg inn.

– Det er veldig mange som har meldt at dei er interesserte i medlemskap, seier Leite, som likevel er tydeleg på at dette er vinn eller forsvinn for parken.

– Viss me ikkje får full støtte til inngjerding, så må eg ta det som eit signal på at det ikkje er interesse for ein hundepark her, seier ho.


Positive effektar

Sjølv er ho ikkje i tvil om at ein hundepark hadde vore eit kjærkome tilskot til Tysnes, og at det vil føra med seg mykje positivt.

– Det er veldig bra både for hundane og hundeeigarane. Berre det å ha moglegheita til å sleppa hunden laus betyr mykje, fortel ho.

Leite har tatt med sin eigen hund, ein belgisk fårehund, for å kunna løpa litt fritt.

– Eg bruker to timar om dagen til trening eller tur. Det er ein hund med mykje energi, fortel ho.

Dersom hundeparken blir ein realitet, så ser ho for seg at den vil bli aktivt brukt.

– Det vil bli arrangement og planlagde treff, og eg er veldig behjelpeleg med tanke på trening og opplæring. Det er viktig å ha kontroll på hunden sin, og det er viktig at hunden lærer at eigar har kontroll, fortel Leite, som verkeleg håpar finansieringa kjem på plass.

– Det er i utgangspunktet eit enkelt prosjekt. Parken er lett å drifta og vedlikehalda. Det er materiale til inngjerding som er den store utgiftsposten, avsluttar ho.


Siste saker Gå til framsida

Rentekutt frå 8. april

Tysnes Sparebank set ned renta på utlån med inntil 0,6 prosentpoeng. For eksisterande kundar gjeld ny rente frå 8. april 2020.

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...