NOKON Å SNAKKA MED: Kommunen har psykiske helsearbeidarar og helsesjukepleiarar tilgjengelege for samtalar, for born og unge som ikkje har det så greitt heime, eller som treng å snakka med nokon utanfor heimen. (Illustrasjonsfoto)
NOKON Å SNAKKA MED: Kommunen har psykiske helsearbeidarar og helsesjukepleiarar tilgjengelege for samtalar, for born og unge som ikkje har det så greitt heime, eller som treng å snakka med nokon utanfor heimen. (Illustrasjonsfoto)

Lågterskeltilbod til barn og unge

Kommunen har eit tilbod for barn og unge som treng nokon å snakka med.
– Det er viktig at me er ekstra merksame på denne gruppa no, seier oppvekstsjef Aud Kaldefoss.
Publisert 23.03.2020 kl. 15.00.

Koronakrisa er ein krevjande situasjon for alle, og spesielt for barn og unge som har det vanskeleg på heimebane eller som er einsame.

Oppvekstsjef Aud Kaldefoss har det overordna ansvaret for at barn og unge har eit tilbod om nokon dei kan snakka med. Ho har utarbeidd tilbodet i lag med einingsleiar for barn og familie, Ingvild A. Hustad.

– Det kan vera fleire årsaker til at barn og unge har det vanskeleg, seier oppvekstsjefen, og understrekar at det er viktig at me er ekstra merksame på denne gruppa no.


Lågterskeltilbod

Kaldefoss seier at det er viktig at unge med ulike behov for å snakka, tek kontakt med helsetenesta.

– Om ikkje fysisk kontakt, vil dei få telefonkontakt, viss dei opplever at dei treng nokon å snakka med.

Ho opplyser om at dette er eit lågterskeltilbod. I tillegg følgjer skulane ordinær undervisingsplan, og lærarane har dagleg kontakt med elevane, samt med heimen minst éin gong i veka.


Døgnope

Kommunen har psykiske helsearbeidarar for barn og unge, samt helsesjukepleiarar i skulehelsetenesta som er på jobb kvar dag og er tilgjengeleg for samtalar.

– Det er ikkje eit nyoppretta tilbod. Tilsette i psykisk helse og helsesjukepleiarar plar vera til stades på dei respektive skulane med tilbod om støttesamtalar til born og unge. Når skulane no er stengde, er tilbodet endra til eit tilbod om telefonsamtalar, og i visse tilfelle fysiske møte, opplyser Ingvild A. Hustad.

Ho fortel at tilbodet er tilgjengeleg på dagtid, men at det òg finst nasjonale hjelpetilbod som er døgnbemanna, når Tysnes sitt lokale tilbod er stengd, til dømes alarmtelefonen for barn og unge, og Kirkens SOS.

– Det er òg slik at barneverntenesta er tilgjengeleg døgeret rundt. Tysnes kommune si barnevernteneste er bemanna kvar dag frå 8-16. Utanfor kontortid kan ein kontakta barnevernvakta i Bergen, som Tysnes kommune har avtale med, opplyser ho.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...

Rentekutt frå 8. april

Tysnes Sparebank set ned renta på utlån med inntil 0,6 prosentpoeng. For eksisterande kundar gjeld ny rente frå 8. april 2020.