TILSVAR: Rådmann Steinar Dalland erkjenner at Tysnes kommune har forbetringspotensiale på nokre område, men slår tilbake mot fleire av Älvsbyhus sine påstandar.       (Arkivfoto)
TILSVAR: Rådmann Steinar Dalland erkjenner at Tysnes kommune har forbetringspotensiale på nokre område, men slår tilbake mot fleire av Älvsbyhus sine påstandar. (Arkivfoto)

Rådmann Steinar Dalland er usamd i delar av kritikken

Rådmannen i Tysnes er heilt samd i at Tysnes kommune skal vera positive, serviceinnstilte, hjelpsame og entusiatiske i møte med innbyggjarane anten det er byggjesak eller andre fagområde.
Publisert 23.03.2020 kl. 13.00. Oppdatert kl. 13.37.

Men han er likevel usamd med fleire av påstandane som Gard Grubstad i Älvsbyhus kjem med.

– Fleire av påstandane til Grubstad er ikkje rette, påpeikar rådmannen.


– Me skal bli betre

Rådmannen fortel at Tysnes kommune i desse dager arbeider med å gå gjennom servicekonseptet innanfor plan- og byggjesaker.

– Me er sikre på at me kan bli betre i møte med innbyggjarane våre også her. Me ser mellom anna på korleis me kan leggja opp til ein enkel måte å tinga møte på. Førebudde møte er det beste om me skal yta god service og hjelpa den einskilde. Me vil også gå i dialog med ansvarlege søkjarar og større lokale tiltakshavarar for å søkja tilbakemeldingar på kva dei meiner me bør bli betre på, truleg må me tenkja ulike løysingar for sjølvbyggjaren og dei som arbeider med søknader profesjonelt, fortel rådmannen.

Han legg til at han også ser trongen for eit møte med politisk nivå, for å sikra at dei klarar å få ta med seg den politiske viljen i dei sakene ein arbeider med, ikkje minst opp mot føringar i den nye samfunnsplanen.


– Feil om førehandskonferanse

Rådmannen peikar på at ny nabovarsling som førte til om lag fire veker lengre sakshandsamingstid enn naudsynt ikkje er kommunen sin feil, men manglar ved søknden frå Älvsbyhus.

– Førehandskonferansen er til for at den profesjonelle søkjaren skal kunna ivareta alle omsyn i saka og levera ein komplett søknad slik at kunden ikkje skal måtta venta lenger enn nødvendig. I denne saka vart Grubstad orientert om kva dispensasjonar han måtte søkja om, mellom anna dispensasjon frå vist byggegrense i gjeldande reguleringsplan. Då me fekk inn søknaden, hadde ansvarleg søkjar likevel ikkje teke omsyn til byggjegrenser i reguleringsplanen. Ein ansvarleg søkjar skal vera ein profesjonell part og skal sjølvsagt ha kunnskap om lovkrava som ligg til grunn i søknaden. Kommunen har heller ikkje moglegheit til å gje dispensasjon for sakshandsaminsreglar slik som til dømes nabovarsling. Dette er tidsbruk som må tilskrivast søkjar og ikkje vår sakshandsaming, kommenterer rådmannen.


– Har svara innan rimeleg tid

Rådmannen er ikkje samd i Grubstad sin kritikk om at kommunen er lite tilgjengeleg, samstundes som han er oppteken av at kommunen må opplevast som meir tilgjengeleg enn ein gjer i dag.

– Men denne saka er ikkje eit eksempel på akkurat det, kommenterer rådmanenn, og legg til:

– Eg har gått gjennom e-postar og telefonlogg i denne saka. Sakshandsamar har mi fulle støtte på at e-postar og telefonar er svart ut i rimeleg tid. E-postar som er komne inn om ettermiddag og helg er svart på fyrste arbeidsdag etter, telefonkontaktar er også fylgt opp fortløpande. Det kan me fullt ut dokumentera.

Rådmannen synest kritikken som blir retta mot sakshandsamingstida i saka er svært urettferdig.

– Etter å ha vurdert e-post-dialogen, så meiner eg at sakshandsamar har fylgt opp ansvarleg søkjar på ein positiv måte.


Klasse 2-krav om arkitektur

I reguleringsplanen for Våge er det stilt krav om arkitektur for tiltaksklasse 2. Rådmannen avviser at arkitektur tiltaksklasse 2 berre er for skular og større konstruksjonar.

– Det er ikkje rett. Klasse 2 for arkitekt skal nyttast for «område med en viss tetthet, rekkehus, kjedehus og liknande. Flerfunksjonelle byggverk med enkle krav til planløsning. Middels krav til terrengtilpasning», poengterer rådmannen, som sjølv sat i den politisk-administrative gruppa som la fram planen.

– Det var eit uttrykt ynske om at bustader i Våge sentrum bør ha god terrengtilpassing, forklarar han.

– Administrasjonen hadde ikkje noko grunn for å tru at dei folkevalde ikkje hadde ynske om å følgja opp dette, men det er sjølvsagt opp til politikarane å bestemma korleis dei ynskjer å vurdera ein søknad om dispensasjon, legg han til.


Leikeplass

Rådmannen er klar på at administrasjonen samd i Grubstad si vurdering om leikeplasskravet.

– Difor tilrådde administrasjonen å gje dispensasjon frå rekkefølgjekravet, noko også politikarane slutta seg til. Me ser at eit slikt rekkefølgjekrav vil kunne vera urimeleg så framt me ikkje får ei samordna utbygging av heile området under eitt, kommenterer rådmannen.

Grubstad peikar og på at det er viktig at administrajonen føl opp vedtekne politiske målsetjingar i dagleg praktisk handling. Til dette kjem rådmannen med følgjande kommentar:

– Rådmannen må forhalda seg til kommunestyre sin vilje som er uttrykt i områdeplanen. I dette tilfelle tilrår administrasjonen dispensasjon på alle andre punkt enn krav til arkitektur. Det kan ikkje vera slik at administrasjonen ikkje skal forhalda seg til politiske vedtak. Dersom rådmannen skal kunna setja til side ein plan og seia at her er det ikkje trong for å søkja dispensasjon, så er det i grunnen ikkje noko folkestyre igjen. Rådmannen og administrasjonen si oppgåve er nettopp å halda seg til politiske vedtak og tena både kommunestyre og innbyggjarane våre.


Siste saker Gå til framsida

Rentekutt frå 8. april

Tysnes Sparebank set ned renta på utlån med inntil 0,6 prosentpoeng. For eksisterande kundar gjeld ny rente frå 8. april 2020.

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...