KRITIKK: Älvsbyhus kjem med kritikk mot Tysnes kommune om byggjesaka om nytt bustadhus i Vågsneset. Biletet er frå landbruk/teknisk-utvalet si synfaring i området tidlegare denne månaden.
KRITIKK: Älvsbyhus kjem med kritikk mot Tysnes kommune om byggjesaka om nytt bustadhus i Vågsneset. Biletet er frå landbruk/teknisk-utvalet si synfaring i området tidlegare denne månaden.

Meiner Tysnes kommune framstår for negative for nye husbyggjarar

– Eg synest at Tysnes kommune bør tilstreba seg å vera positive, serviceinnstilte, hjelpsame og entusiastiske. I staden opplever me kommunen som byråkratisk. Det seier Gard Grubstad i Älvsbyhus i Haugesund.
Publisert 23.03.2020 kl. 13.00. Oppdatert kl. 13.38.

Han er ansvarleg for søknaden om nytt bustadhus i Vågsneset for Olav Helge Dalland og Kathleen Sundsbakk. Grubstad er kritisk til måten søknaden om bustadhuset er blitt handsama på.

– I kommuneplanen står det mellom anna at Tysnes skal vera ein attraktiv kommune å bu i, og tilretteleggja for gode bumiljø. Det er ei viktig og sentral målsetjing for Tysnes kommune, og det er avgjerande at ein i ein liten utkantkommune er oppteken av vekst. Men då er det også sentralt at vedtekne politiske målsetjingar blir følgde opp i dagleg praktisk handling, mellom anna gjennom ein serviceinnstilt administrasjon, for å tilretteleggja for kommunen sine innbyggjarar, seier Grubstad.

– I staden for å vera positive og konstruktive, har me opplevd administrasjonen som byråkratisk, lite tilgjengeleg og lite serviceinnstilt. For vår del, som er ein stor organisasjon, klarar me å stå i denne prosessen. Men me synest at tidsbruken som må leggjast ned i samband med byggjesaker i Tysnes er unødvendig stor. For våre kundar, altså eksisterande innbyggjarar eller framtidige innbyggjarar, blir dette ein svært lite positiv prosess, med usikkerheit, unødvendige forseinkingar og auka kostnader, legg han til.

• Les også: Rådmann Steinar Dalland er usamd i delar av kritikken


Førehandskonferanse

Han forklarar at saka for Olav Helge Dalland og Kathleen Sundsbakk starta med gjennomføring av ein førehandskonferanse.

– Dette gjer me for at saka, primært for kunden, skal vera føreseieleg i ein prosess som mange opplever som kompleks med mange ulike reglar. Kommunen si oppgåve er i eit slikt møte å rettleia og koma med faglege innspel for å få ein best mogeleg prosess for både innbyggjar og kommune. Med tanke på kommunen sine målsetjingar burde det ikkje vera vanskeleg å leggja til rette for at slike oppstartsmøte blir ein positiv og konstruktiv start på prosessen. Me opplever vel at Tysnes kommune ikkje heilt nyttar denne sjansen, og prosessane får då ein unødvendig dårleg start, seier han.

– Eg synest at kommunen bør tilstreba seg å vera positive, konstruktive og hjelpsame. Det er det som er oppgåva når ein jobbar i ein kommune, å yta service til og på vegner av kommunen sine innbyggjarar. Viss ikkje det hadde vore innbyggjarar i Tysnes, hadde ikkje administrasjonen hatt jobb, kommenterer Grubstad.

– Me jobbar med byggjesaker i 40-50 kommunar i Rogaland og Hordaland. Etter mi vurdering er Tysnes kommune ein av dei mest kompliserte kommunane å gjennomføra ei byggjesak i. Generelt er det vanskeleg å få tak i administrasjonen på telefon, og i liten grad får ein svar på e-post innanfor normale tidsfristar. I tillegg opplever eg ein lite positiv og konstruktiv haldning til å finna gode og praktiske løysingar på vegner av kunden eller innbyggjaren, seier han.


Reagerer på strenge krav

Grubstad reagerer på fleire av krava i reguleringsplanen for Våge. Det eine kravet er arkitektonisk utforming i tiltaksklasse 2.

– Älvsbyhus har levert mange tusen hus dei siste 25 åra. Me har aldri før fått ein førespurnad om at eit hus skal vera i tiltaksklasse 2. Denne tiltaksklassen gjeld for skular og større konstruksjonar, ikkje einebustader. Her burde administrasjonen forstå at dei er på feil spor. Det finst ingen logikk i tiltaksklasse 2, seier han.

Han er og kritisk til administrasjonen, for at dei ikkje prøver å finna praktiske løysingar for Dalland og Sundsbakk, som ifølgje Grubstad allereie har hatt ein svært lang og kronglete prosess i samband med å realisera husdraumen.

Han reagerer også på administrasjonen si sakshandsaming i tolkinga av byggjegrensa til hustomta.


Kritisk til leikeplasskrav

Han er også kritisk til rekkefølgjekravet om leikeplass. I dette tilfellet meiner han at dei fem einebustadtomtene i området er så store at ein kan ivareta leikeområde på eigne tomter.

– Eg er forundra over at dette kravet står i reguleringsplanen, og at det ikkje står noko om korleis dette skal løysast. Det burde vore kommunen si oppgåve å byggja og forskottera leikeplassen, og heller fordelt kostnadane på dei fem tomtene med ein femtedel på kvar når det blir bygt hus på dei, seier han.

Han meiner det blir urett om den fyrste husbyggjaren skal forskottera 200.000-300.000 kroner til ein offentleg leikeplass utan reglar for korleis han skal få pengane tilbake frå dei fire andre husbyggjarane, om kanskje ti-femten år.


Siste saker Gå til framsida

Rentekutt frå 8. april

Tysnes Sparebank set ned renta på utlån med inntil 0,6 prosentpoeng. For eksisterande kundar gjeld ny rente frå 8. april 2020.

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...