NØGD MED VEDTAK: Ordførar Kåre Martin Kleppe har jobba mykje med fylket sin regionale kystsoneplan for Sunnhordland og Ytre Hardanger. Nyleg kom vedtaket frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet som gjer fleire endringar i planen basert på innspela frå kommunane. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
NØGD MED VEDTAK: Ordførar Kåre Martin Kleppe har jobba mykje med fylket sin regionale kystsoneplan for Sunnhordland og Ytre Hardanger. Nyleg kom vedtaket frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet som gjer fleire endringar i planen basert på innspela frå kommunane. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)

– Planen la ikkje opp til næringsutvikling

Ordførar Kåre Martin Kleppe er godt nøgd med endringane Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjort i den regionale kystsoneplanen.
Publisert 25.03.2020 kl. 14.30.

– Kommunane har fått stort gjennomslag, seier ordførar Kåre Martin Kleppe.

I 2017 blei Regional kystsoneplan for Sunnhordland og Ytre Hardanger vedtatt av Hordaland fylke. Sidan den gong har fleire kommunar i regionen, inkludert Tysnes, kjempa hardt for å endra planen, og kravd at planen skulle bli sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endeleg avgjerd.

No er planen handsama i departementet. Fleire av kommunane sine klagepunkt har blitt tatt til følgje, og planen er blitt endra.

– Me har ikkje fått 100 prosent gjennomslag, men 90 prosent, som er veldig bra, seier Kleppe.


Fjernar retningsliner

Fylket sin vedtatte plan inneheld ei rekkje retningsliner for verknadar av planen. Fleire av desse har no blitt fjerna av departementet. Dei opphavelege retningslinene sa mellom anna at planen skal leggjast til grunn og vera retningsgivande for kommunal planlegging i regionen. Samtidig sa dei at retningslinene i planen vil kunna vera utgangspunkt for vurdering av motsegn frå regionale mynde.

Alle desse punkta er fjerna, noko ordføraren meiner er ein siger for kommunane sitt sjølvstyre.

– Her har kommunane blitt høyrde. No har det blitt ein «bør og kan-plan», i staden for ein «skal-plan». Planen er ikkje bindande, og gjer ikkje grunn for motsegn. Dette er viktige avklaringar med tanke på at kommunane har sjølvråderett, seier Kleppe.


Viktig arbeid

Kystsoneplanen har lenge vore diskutert. Planframlegget var ute på høyring heilt tilbake i 2015, og Kleppe har jobba med planen i heile si tid som Tysnes-ordførar.

– Dette var det fyrste eg fekk på bordet som ordførar. Det er noko me har lagt ned mykje tid og pengar i, og det er veldig godt å endeleg få ei avslutning på saka, seier han.

Han meiner det betyr mykje for kommunen at dei har fått gjennomslag for sine argument. Han trekkjer fram eksempel på område som det ville vore vanskeleg å skapa utvikling på dersom den opphavelege planen hadde vore gjeldande.

– Eit konkret eksempel er at heile Godøysund ville blitt freda, og det ville ikkje vore noko moglegheit til å gjera større tekniske inngrep i det området. Det same gjeld heile hytteområdet på Gjelland, og viss ein ser i resten av regionen, så hadde mellom anna heile Rosendal blitt freda. Denne planen var ein total miss frå fylkeskommunen, og det må vera eit nederlag for dei at den no har blitt plukka frå kvarandre, seier Kleppe.


Havbruksnæring

Eit viktig diskusjonspunkt kring planen har vore kor vidt planen legg til rette for næringsutvikling i og langs sjø, spesielt med tanke på havbruksnæringa. I planen står det at den «skal sikra gode rammevilkår for havbruksnæringa som ei stor og viktig næring i regionen».

Kommunane som har kjempa imot planen, har meint at planen ikkje sikrar gode rammevilkår for næringa. Dei har påpeikt at det i planen berre blei avsett nye areal til akvakultur, meint for lukka anlegg og ny teknologi. Derimot meiner kommunane at det er behov for større areal for opne merder, mellom anna for å handtera lusesituasjonar.

Kommunane har også meint at områda sett av til akvakultur må kunna nyttast til alle former for havbruk, inkludert tradisjonell merdbasert oppdrett.

– Planen la ikkje opp til næringsutvikling, kommenterer Kleppe.


Uheldig konflikt

Det har også kome reaksjonar frå kommunane på sjølve plankartet, som set tydelege grenser for kva kystområda skal brukast til. Ordførar Kleppe var blant dei som ynskte at kartet skulle fjernast frå planen, utan at det har skjedd. Departementet har likevel presisert i sitt vedtak at plankartet ikkje fastset endelege grenser for arealbruk i regionen,

«Departementet peiker på at karta er retningsgjevande, og legg vekt på at den endelege avgrensinga fyrst skjer gjennom vedtak av ein juridisk bindande kommunal plan», skriv departementet i si vurdering.

Der blir det også påpeikt at det ikkje er gunstig med ein plan der det er så stor usemje blant fleire av kommunane.

«Departementet ser positivt på at det er utarbeidd ein regional kystsoneplan for regionen. Det er likevel uheldig at fleire av kommunane har så store innvendingar til planen», skriv departementet, som også kommenterer at oppfølging av planen kan bli krevjande.

«Med så stor usemje om ein plan som er retningsgjevande for den kommunale arealplanlegginga, kan oppfølging av planen bli krevjande. Erfaringane frå prosessen må difor leggast til grunn når planen skal rullerast», skriv departementet.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...

Rentekutt frå 8. april

Tysnes Sparebank set ned renta på utlån med inntil 0,6 prosentpoeng. For eksisterande kundar gjeld ny rente frå 8. april 2020.