STENGD: Tysdag opplyste regjeringa om at alle skular og barnehagar framleis blir stengde i vekene som kjem. Kommunane kan sjølv vurdera kvar enkelt som ber om skule- eller barnehageplass. (Arkivfoto)
STENGD: Tysdag opplyste regjeringa om at alle skular og barnehagar framleis blir stengde i vekene som kjem. Kommunane kan sjølv vurdera kvar enkelt som ber om skule- eller barnehageplass. (Arkivfoto)

– Viss ein lurer på noko, så får ein spørja

Med stengde skular og barnehagar kan det vera uvisse knytt til kven som kan likevel kan få tilbod om skule- eller barnehageplass. Regjeringa har lagt føringar og retningsliner, men kommunane har sjølv høve til å vurdera kven som får unntak frå reglane eller ikkje.
Publisert 26.03.2020 kl. 12.00.

– Viss begge foreldra har samfunnskritiske funksjonar, så kan barnet ha rett på omsorg i skule eller barnehage, fortel ordførar Kåre Martin Kleppe.

«Tysnes» har fått fleire innspel frå folk som er usikre på kven som har rett til å få dekt omsorgsbehov i skular og barnehagar. Skulane og barnehagane i kommunen har vore stengd i to veker på grunn av koronasituasjonen, og tysdag opplyste regjeringa om at tiltaka blir vidareført til over påske. Nedstenginga opnar for at barn med foreldre i samfunnskritiske funksjonar kan få eit omsorgstilbod av kommunen.


Høg terskel

Regjeringa har publisert ei liste over kva funksjonar som blir rekna som samfunnskritiske, og opplyser om kva retningsliner som gjeld for å få tilbod om skule- eller barnehageplass. Der blir det presisert at terskelen for å gje unntak skal liggja høgt med hensyn til smittevern. Det blir presisert at ikkje nødvendigvis alle stillingar innanfor dei samfunnskritiske funksjonane gjer krav om unntak, og at det bør leggjast til grunn ei restriktiv line med oppmoding om deling av barnepass mellom foreldra.

Det blir også presisert at begge foreldra må ha samfunnskritisk funksjon, og at eit tilbod berre blir gjeve til barn under 12 år. Det blir òg opna for at ein kan vurdera eksterne barnepassarar, som slektningar, så lenge det ikkje er snakk om eldre eller personar i risikogrupper.


Kommunen vurderer

Retningslinene legg vidare opp til at det er kommunane sjølv som skal vurdera dei enkelte søknadane om unntak, og at ein ikkje automatisk får unntak sjølv om ein fell inn under kategorien «nøkkelpersonell innanfor dei samfunnskritiske funksjonane».

Ordførar Kåre Martin Kleppe stadfestar at kommunen må vurdera ulike stillingar opp mot kvarandre.

– Det må tolkast. Me har til dømes diskutert reinhaldsstillingar. Dei kan gje unntak, men ikkje nødvendigvis. I den same bedrifta kan det òg vera ulike oppgåver der den eine kan gje unntak, men ikkje den andre. Slike vurderingar må me gjera for kvar søknad me får inn, fortel han.

Kommunane har også høve til å gje unntak til personar som normalt ikkje jobbar innanfor lista av samfunnskritiske funksjonar, men som skal utføra ei oppgåve som er kritisk for ein slik funksjon.

I regjeringa si liste står det utførleg om kva som blir rekna som samfunnskritiske funksjonar, og kven som kan bli rekna som nøkkelpersonell innanfor dei ulike funksjonane.

For Tysnes kommune kan det ifølgje lista mellom anna vera aktuelt å gje unntak for alle tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester, personell som er kritisk for å ivareta kommunale oppgåver og tenester, butikk- og bensinstasjonstilsette, samt personar som arbeider med husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk.


Ta kontakt

Ordførar Kleppe oppmodar dei som meiner at det er blitt gjort feil vurdering, om å ta kontakt med kommunen.

– Me har fått inn søknadar som har vore ufullstendige, og dermed gjeve avslag, for så å ha fått tilbake meir informasjon og dermed kunna vurdera situasjonen annleis. Viss det er nokon som har fått avslag og meiner at det er feil, så får dei retta på søknaden og koma med meir informasjon, seier Kleppe, som ynskjer at folk skal ta kontakt viss dei er usikre.

– Viss ein lurer på noko, så får ein spørja. Det som er fint viss folk spør oss viss dei lurer på noko, er at det kan koma opp moment som me ikkje har tenkt på. Då må me kanskje tenkja annleis, og på den måten så hjelper det oss òg, avsluttar ordføraren.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Tysnes KrF prioriterer Hordfast

Naturvernforbundet (NVF) på Stord har sendt brev til dei politiske partia i Stord og Tysnes. Dei ber partia gje tilsvar om partia si haldning til Hordfast. Høgre i Tysnes har gjeve eit grundig tilsvar i «Tysnes» 2.4.20. Tysnes KrF sluttar seg i...

Gå Hakkebakkestien på Neshamn

Leitar familien etter ein ny aktivitet? Er alle dei vanlege turstiane oppbrukt? Då kan kanskje Hakkebakkestien til Karianne på Neshamn vera interessant.