VANSKELEG TID: «Tysnes» sine annonseinntekter stuper som følgje av koronasituasjonen, men me gjer vårt beste for at du skal få avis i postkassen som normalt. (Foto: Camilla Korsnes)
VANSKELEG TID: «Tysnes» sine annonseinntekter stuper som følgje av koronasituasjonen, men me gjer vårt beste for at du skal få avis i postkassen som normalt. (Foto: Camilla Korsnes)

Leiar: Stol på oss – «Tysnes» kjem

Publisert 26.03.2020 kl. 10.00.

Tysdag ettermiddag kom meldinga frå regjeringa som me eigentleg hadde venta på. Unntakstilstanden skal halda fram. Krisetiltaka skal vara til over påske. Det er fornuftig.

Strenge tiltak er nødvendig for å halda dette skumle viruset på avstand. Difor er det og positivt at Tysnes kommune har lagt seg på ei svært streng line.

Det som er viktig er at alle overheld desse reglane, både me som bur her fast, og dei som kjem reisande hit. Alle må vera med på dugnaden.

Dei økonomiske konsekvensane er store. NAV melder om rekordmange permitteringar. Også i Tysnes har bedrifter måtta stengja, og arbeidarar er blitt permitterte som følgje av dei strenge reglane frå styresmaktene og den felles dugnaden som mange snakkar om.

Det er å vona at alle lokale bedrifter kjem seg gjennom denne vanskelege koronatida, at me unngår konkursar, og at tysnessamfunnet snart kan blomstra som før. Regjeringa har allereie sett i verk ei rekkje tiltak. Det bør også vurderast om det skal setjast inn spesielle lokale tiltak i Tysnes.

Mediebransjen er ein av bransjane som er hardt råka. Landslaget for lokalaviser jobbar no på spreng for å hjelpa dei mest utsette medlemsavisene.

Inntektssvikten råkar også «Tysnes». Nærast over natta har annonseinntektene våre stupt til eit botnnivå. Berre på ei veke no i mars tapte me mellom 20 og 30.000 kroner. Me bør ikkje ha for mange slike veker før det blir alvorleg for økonomien.

På same tid ser me kor viktig det er for Tysnes å ha ei eiga lokalavis. Det lokale informasjonsbehovet har vore stort i desse vanskelege koronatidene. Dei tilsette i «Tysnes» har stått på for å formidla nødvendig informasjon så kjapt som mogleg ut til folk på tysnesbladet.no. Me har prøvt å vera på hogget så godt me kan, på nett og på papir, og har som mange andre lokalaviser laga nettsaker med viktig informasjon som er opne for alle.

Bladet Tysnes har bestemt at lokalsamfunnet på Tysnes treng oss for fullt i denne tida. Andre aviser har gått til permitteringar. Det prøver me å unngå.

«Tysnes» har mange abonnentar som berre er papiravis-lesarar. Dei skal og få avisa si. Medan enkelte lokalaviser vurderer å kutta i papirutgåver, har me bestemt at papirutgåva skal koma som vanleg kvar torsdag framover, med unnatak av skjærtorsdag. Påskeavisa kjem torsdag før palmehelga, som er fast tradisjon. Neste utgåve kjem torsdag etter påske. Nettavisa vil bli oppdatert gjennom heile påska.

Å driva lokalavis nesten utan annonseinntekter, tærer på økonomien. Abonnementsinntektene er viktige, dei utgjer i overkant av halvparten av inntektene våre. Utfordringa no er å skaffa nye inntekter når annonsesalet stuper. Me håpar at annonsørane snart er tilbake med fullt trøkk.

Me kjem no med ei lita oppmoding til alle som ser behovet for å ha ei lokalavis på Tysnes, anten ein er fastbuande, utflyttar, eller hytteeigar, og som ikkje er abonnent i dag: Teikn eit abonnement på «Tysnes», komplett eller berre digitalt. På den måten vil du vera med å støtta opp under lokalavisa, og visa at Tysnes treng si eiga avis.

Eller kanskje du kan gje «Tysnes» i gåve til nokon som ikkje held avisa fast?

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...

Rentekutt frå 8. april

Tysnes Sparebank set ned renta på utlån med inntil 0,6 prosentpoeng. For eksisterande kundar gjeld ny rente frå 8. april 2020.