Debatt

Leiar: No er det tid for vår-rydding

Vår-temperaturane sette inn for fullt sist veke. Det er godt etter ein lang og kald vinter.På sjønære område har ein den siste tida vore vitne til stille sjø, solvarme frå skyfri himmel og fine vårkveldar.Men i mange av strendene våre, langs dei mange kilometrane med vakker tysneskyst, ligg søppel i store mengder som har samla seg opp gjennom stormfulle haust- og vinterdagar,...

Leiar: No har DU sjansen til å påverka framtida vår

Det er ikkje lokalpolitikarane åleine som skal staka ut kursen for korleis Tysnes bør utvikla seg i åra som kjem. Ei heller kommuneadministrasjonen åleine. Difor er det positivt at rådmannen no inviterer heile Tysnes til å vera med på ein idédugnad til det føreståande planarbeidet med Tysnes kommune si utvikling dei næraste åra framover.Det er mange interessante tema som skal på...

Leiar: Strålande påskehelg for turistkommunen Tysnes

Påskeferien på Tysnes i 2018 kan gå inn i soga som ei særs strålande helg.Sjeldan har ein sett så mange smilande og nøgde tysnesingar og påskeferierande i Tysnes som dette året. Strålande sol frå ein blå himmel dag etter dag er god Tysnes-reklame, både til havs og til fjells. Sjøen låg nesten vindstille i delar av helga, slik at dei mest sjøglade kunne boltra seg med fiske og...

Leiar: Velkomen til påske-Tysnes

Velkomen til Tysnes. Om få dagar går me inn i påskehelga, og tysnessamfunnet kan på ny ynskja tilreisande og ferierande velkomne til ei ny påskefeiring på vakre Tysnes. Me trur det er mange som har det som ekteparet Kroken frå Bergen, som berre må til Tysnes i påskehelga. På Tysnes finn dei roen, fortel dei i ein artikkel i «Tysnes» i dag. Dei er gode marknadsførarar av Tysnes. Dei må...

Leiar: Viktig investering for Våge som handlesenter

I «Tysnes» sist veke kan me lesa om den nye og planlagde utvidinga av Våge Senter. Det er gledeleg nytt for Tysnessamfunnet.Vidare utbyggingar i Våge sentrum har i fleire år blitt stoppa på grunn av den manglande sentrumsplanen. Dei som har hatt planar om å setja i gang med nye tiltak har stanga hovudet mot veggen. Tysnes kommune sitt utspel om til slutt å senda saka til departementet i...

Lesarbrev: Fusa Kraftlag – Inviterer til samarbeid med Tysnes

Eg har fått med meg at Tysnes Kraftlag skal samla sine medlemmer til ei viktig avgjerd komande måndag. For dei som måtte vera interessert, så kan eg orientera litt om prosessen me har hatt i Fusa Kraftlag.Første gangen dette med sal av kraftlaget var på dagsorden her i Fusa, var hausten 1996. Det dåverande styre ville selja nettet til BKK. Det var lovnader om god betaling, og...

Lesarbrev: Angår dette meg/deg?

Dei fleste av oss har fått med seg at noko svært spesielt har skjedd nyleg i vårt nærområde. Det skjedde for vel to veker sidan i nabokommunen Fitjar. Norsk politi, med grønt lys frå høgste hald, gjorde eit raid med stort mannskap og stor slagkraft mot ein sovande afghansk småbarnsfamilie.Familien, far, mor og tre barn under seks år har vorte ivaretekne av Menigheten Nytt Liv...

Lesarbrev: Tysnes Kraftlag – in memoriam?

12. mars er ein skjebnedag for Tysnes. Då skal kan hende kraftlaget førast til slaktebenken, og folket her skal sitja att med smular.Tysnes Kraftlag har aldri vore noko «reinspikka» samvirkelag. Samfunnstoppane som grunnla Tysnes Kraftlag var langt unna kooperasjonstankar, men samararbeid var bra, og då NVE anbefalte partlag eller lutlag, valde styret i T.K. partlag. Det lydde godt...

Lesarbrev: Tysnes Kraftlag + BKK = god energi!

Kjære kunde og medlem. Den 12. mars i Grendatun, Uggdal, skal årsmøtet i Tysnes Kraftlag stemma over kanskje den viktigaste saka i heile vår 70-årige historie. Me vil då stemma over saka om omdanning av samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA til aksjeselskap, for gjennomføring av transaksjonsavtale med BKK AS. Dette er eit grep me har sett oss nøydde for å gjera etter at rammevilkåra for drifta av...

Leiar: Mobildekninga må på dagsorden att

Mobildekninga på Tysnes er ei sak som har vore på dagsorden i Tysnes fleire gonger dei seinare åra. No må saka takast opp att – enno ein gong.Det er rett og slett ikkje godt nok at det ikkje er mobilforhold mellom Vermedal og Onarheimsvatnet.I samband med brannen i Vermedal for eit par veker sidan, måtte bussjåfør Knut Dalland, som oppdaga brannen aller fyrst, køyra skulebussen i...

Leiar: Nei til førehandsbompengar på ferjene

Tysnes bør seia nei til førehandsbompengar på ferjene til og frå Tysnes. Det er Hordfast AS med dagleg leiar Øyvind Halleraker i spissen som vil at ferjebompengar skal finansiera oppstart av Hordfast. Det var tidleg i januar me kunne lesa i både BA og «Tysnes» at Statens vegvesen skal vera i gang med å utarbeida ein bompengesøknad for ferjefri E39 Stord-Halhjem, og at det skjer i...

Leiar: Mange spanande utdanningsvegar for unge i dag

Det er eit viktig vegval ungdomane våre står framfor når dei snart skal velja utdanning vidare etter ungdomsskulen. Gode råd på vegen frå andre som er komne vidare i utdanningsløpet, kan vera nyttige før ein tek det endelege valet om kva skule ein skal søkja på.I «Tysnes» i dag kan me lesa om mange spanande jobbar og utdanningar. Her kan me lesa om jenter som har valt litt...

Leiar: Godt nytt frå lokalt næringsliv

Lokalt næringsliv er grunnleggjande viktig for den vidare utviklinga av samfunnet på Tysnes. Tysnes har dei siste åra hatt ein fin vekst i folketalet. Skal det halda fram, må me også ha eit næringsliv som går godt, og me må ha lokale arbeidsplassar.Såleis er det svært gledeleg når ein i «Tysnes» i dag kan lesa at Heis-Tek på Hovlandstrando på Onarheim har sikra seg ein ny...

Lesarbrev: Brukryssing av Langenuen

I eit frukostmøte med Stord Næringsråd, oppmoda Hordfastgeneral Øyvind Halleraker kommunane i Sunnhordland om å droppa kravet om sørleg kryssing av Langenuen.

Leiar: Nærare mot Bergen kan vera fornuftig

Styret i Tysnes Kraftlag er på ein måte pressa opp i eit hjørne av sentrale styresmakter. I avisa sist veke kan me lesa at kraftlagsstyret går inn for å selja arvesølvet Tysnes Kraftlag til BKK. Ei verksemd som har vore lokal eigd og lokal styrt i over 60 år kan hamna på utabygds hender. Det er ikkje godt nytt i eit lite lokalsamfunn som Tysnes. Bakgrunnen for heile saka er dei...

Lesarinnlegg: Ein skule for framtida

I dei siste utgåvene av bladet Tysnes har det kome fram argument for og imot å samla elevgruppa frå 1.-10. klasse på Tysnes skule. Me som lærarar på den aktuelle skulen har også nokre tankar kring framtida.

Lesarbrev: – Går det liv tapt på denne veien grunnet dårlig standard, hvem har da skylden?

Om veien Onarheim - Uggdal, over fjellet: Smal og dårlig vei, tvilsom brøyting, tildels utforbi asfaltkanten. Brøytestikker står opptil ca. en halv meter utforbi asfaltkanten, og enkelte plasser brøytes det like til stikkene. Så hvis du da ligger ca. en halv meter fra brøytekanten, så risikerer du å havne i grøften. Enkelte plasser er det ikke hverken støypekant eller rekkverk. Det er...

Leiar: Posten kan vera på feil spor

Dersom samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen får gjennomslag for eit nytt postforslag, kan det få alvorlege følgjer for både Tysnes og heile distriks-Norge.Ja, det er eit faktum at det blir sendt mindre post enn tidlegare. Det er nok ei erkjenning som ein må ta innover seg. Men å gå til det dramatiske steget å kutta postomberinga til annankvar dag, kan få store negative følgjer...

Lesarbrev: – Skulestrukturen er bra slik den er i dag

Kommentar til Øystein Dalland sitt lesarinnlegg 11.01.2018:Dette innlegget reknar eg med er ei personleg meining og ikkje ei samla meining frå Senterpartiet.Senterpartiet har stått på barrikadane og vore sterk motstandar av sentralisering og alt det negative slike tiltak ber med seg.Då er det...

Leiar: Ros for godt eldretilbod

I «Tysnes» denne veka kan me lesa om songgruppa Fjordablæst som underheldt på det nye omsorgssenteret førre laurdag.Tilbodet vart svært populært både blant dei som bur der og besøkjande.Det var songgruppa sjølve som tok initiativ til å underhalda på det nye omsorgssenteret. – Me hadde lyst til dette, fortel Jan Belt til avisa. Det var Belt som hadde ansvaret for...

Lesarbrev: Omsorg, skule, barnehage, pengar og slikt…

Me har nett før jul landa eit einstemmig budsjett i Tysnes kommunestyre. Diskusjonen fram mot vedtak gjekk føre seg i sømelege former, og det kom ikkje til store sverdslag. Det eit godt teikn at me som syslar med lokalpolitikk er einige i ei slik viktig sak. Me har lagt investeringsplanar som kommunestyret stort sett er einige om, og driftsbudsjettet er lagt fram og vedtatt utan stort...

Leiar: Tysnes treng dagens ferjeruter

Bygginga av den nye el-ferja Våge-Halhjem er i full gang. Salssjef Edmund Tolo hos Fjellstrand på Oma fortel at ferja skal vera ferdig i god tid før ho skal setjast i drift frå 2020.Det er stas at Tysnes atter ein gong, på berre kring ti år, får nok ei flunkande ny ferje. Spanande er det også at den nye ferja blir ei nyvinning; ei el-ferje, sjølv om me trur at dei styrande i Skyss og...

Leiar: Trafikkfarleg skuleveg på dagsorden

Tysnes kommune har invitert samferdsleavdelinga i fylkeskommunen til Tysnes. Ei viktig sak på møtet vert skulevegen mellom Uggdal og Onarheim.Me gler oss over at fylkeskommunen har takka ja til invitasjonen, og at vegvesenet også blir med på møtet.Trafikksikringsutvalet i Tysnes tok eit viktig standpunkt då dei peika ut den trafikkfarlege vegen langs Onarheimselva som den...

Leiar: God jul til alle!

Sola har nådd sitt lågaste punkt når juleavisa no kan lesast. Me har passert vintersolkverv. For kvar dag som går vert dagane lengre og lengre, fram mot våren og sommaren med lange og ljose kveldar. Ljoset er også viktig i den mørke årstida. Me tenner ljos for å skapa ei fin og god stemning, ute og inne. I heimen og i kyrkja.No kan julefreden senka seg over Tysnes. Ei travel...

Lesarbrev: Mitt møte med helsevesenet - en solskinnshistorie

I de senere år har det norske helsevesenet blitt utsatt for mye kritikk. Det går på enkeltopplevelser, organisering, kommunikasjon og oppfølging. En undersøkelse Forbrukerrådet utførte for et par år siden viste at en av tre hadde dårlige erfaringer på forskjellig vis.Bortsett fra fjerning av galleblære for ca 30 år siden har jeg hatt svært sjelden kontakt med helsevesenet. I sommer fikk...

Lesarbrev: Til søknad om oppdrettsanlegg ved Toneset, Vernøy

I bladet Tysnes den 30.11.17 skreiv Ingunn Gjærde ei sak om tareproduksjon i RexStar sine lokale på Reksteren. Her opplyser Harald Sveier frå Lerøy Vest AS at Lerøy ønskjer å starta med taredyrking i sjø i Tysnes. Blant lokalbefolkninga blei det i sommar protestar mot planane på Toneset på Reksteren, sjølv om kommunen var positiv. Søknaden er framleis under behandling. Vidare opplyser Sveier...