Debatt

LEIAR: Det flytande fylket

Nyleg fekk «Tysnes» tilgang til eit skriv Skyss sende ut til ferjeselskapa i Hordaland. Ifølgje skrivet, er det behov for kostnadskutt i samferdslesektoren. Skyss ber ferjeselskapa om tips til kostnadskutt, og kjem samtidig med nokre eigne forslag.Eit av dei nemnde forslaga, er å kutta i ferjeavgangane. Det er...

LEIAR: Trivselsdugnaden er i gang

Norge er eit av mange land, der det er mogleg å søkja politisk asyl. Det inneber at me tek imot ei viss mengde flyktningar, som igjen inneber eit kollektivt integreringsansvar.I media blir det ofte snakka om flyktningane sitt ansvar for å integrera seg, og om at me må stilla krav til dei som kjem hit. Sjølvsagt må flyktningane ta ein del initiativ sjølv. Sjølvsagt må dei læra seg...

Leiar: Solidaritet med den norske bonden

Me har hatt ein varm og tørr sommar. Til glede for både tilreisande og lokale, har ferieparadiset Tysnes vist seg frå si beste side.Likevel, det finst ei bakside av medaljen. Nasjonale medium og lokalaviser over heile landet har rapportert om ei landsomfattande tørke og fôrkrise. I «Tysnes» kunne ein nyleg lesa om mjølkebonden Per Vermedal,

Leiar: Takk for god Tysnes-reklame, NRK

Det er alltid kjekt med fine ord om Tysnes. Ekstra kjekt er det når det kjem frå tilreisande som ikkje bur her fast.Eldsjelene bak Tysnesfest gjer ein glimrande jobb med å setja Tysnes på kartet. I meir enn ti år har dei jobba jamt og trutt for å byggja opp Tysnesfest til å bli ein av dei store festivalane på Vestlandet – og langt vidare enn det. Kringom i heile landet er Tysnesfest...

Leiar: Ein viktig folkefest for lokalsamfunnet

Tysnesfest 2018 kan gå inn soga som ein av dei beste. Dermed har Tysnesfest lagt eit godt grunnlag for den populære sommarfestivalen. For det er ikkje tvil om at denne folkefesten er viktig for lokalsamfunnet.Publikumsrekorden for 2017 vil bli ståande, i alle fall i eitt år til. I fjor hadde ein over 32.000 på dei ulike arrangementa. I jubileumsåret 2016 var det over 27.000. Såleis er...

Leiar: Velkomen til sommarfest på Tysnes

Den årlege storhendinga på Tysnes er i full gang – og det i strålande sommarver. No er det berre å gle seg til store festivaldagar. I år for tolvte gongen på rad.Starten på Tysnesfest-veka er blitt nett slik me ynskjer det: Sol og passeleg varme. Litt nordavind blir det kanskje, men det toler me. Dette er topp ver når Tysnes inviterer til sommarfest.Dei fyrste festivaldeltakarane...

Leiar: Politisentraliseringa rammar tysnessamfunnet

Som fast innbyggjar i Tysnes kan ein gle seg over at det framleis skal vera lensmannskontor på Tysnes. Det er viktig for lokalsamfunnet. Det som likevel uroar oss er kutt i stillingar ved kontoret.Då leiaren for geografisk driftseining Hordaland, Jan Ludvik Fosse, var på Tysnes-vitjing i juni, fortalde han at han styrer ei driftseining som har 14 ledige stillingar. Stillingane står...

Leiar: Laks er gull for Onarheim – og for Tysnes

Laksenæringa som har vakse fram på Onarheim dei siste 30 åra, er blitt gull verd for Onarheimsbygda – og for Tysnes.Berre på dei to siste åra har det rulla inn over ein milliard kroner i overskot hjå det lokaleigde Alsakerkonsernet.På forsommaren i fjor kunne laksekonge Gerhard Alsaker leggja fram eit resultat for 2016 på svimlande 710 millionar kroner. Då omsette konsernet for...

Leiar: Godt nytt frå Telia og Telenor

Forholda for mobiltelefonen skal bli endå betre på Tysnes. I alle fall under Tysnesfeset. Både Telia og Telenor legg seg no i selen for å oppgradera kapasiteten på Tysnes før Tysnesfest.Med mange tusen menneske samla på ein stad, som det er på dei store arrangementa på festivaldagane, så har...

Debatt: Nå igjen...

Tysnes kommune lyser nok en gang ut flere deltidsstillinger i omsorgstjenesten. Den ene stillingen helt nede i 13,6 prosent! Dette skjer på tross av stort vikarbruk med innleide tjenester innenfor helse/omsorg. Tysnes Ap har uendelig mange ganger bedt administrasjonen om å jobbe seriøst for å endre denne praksisen. Endring krever stor vilje til å tørre å prøve nye løsninger, som for...

Leiar: Sommaren er høgdepunktet!

Velkomen til sommar-Tysnes. No ligg samfunnet på Tysnes i startgropa for nok ein ny sommarsesong. Ein ny sesong der Tysnes boblar over av sommargjester og sommaraktivitetar. Me gler oss til skikkeleg liv og røre i ferieparadiset midt i Hordaland. I dag kjem den nye sommaravisa til «Tysnes», avisa som skal spegla litt av ferieparadiset vårt. Målet til dei entusiastiske medarbeidarane i...

Leiar: Fornuftig innspel frå Huglo

Huglo bygdelag ivrar sterkt for at det skal bli bygt bru over Laukhamarsundet, og ny veg på båe sider av sundet.Det er viktig at innbyggjarane på Huglo står på i denne saka.Heldigvis er den politiske leiinga både i Tysnes kommune og i Stord kommune også sterkt opptekne av å få realisert bru til Huglo. Det me allereie veit, er at det så langt ikkje finst midlar på...

Debatt: Nei til førehandsinnkrevjing av bompengar på tysnesferjene!

Øyvind Halleraker i Hordfast ynskjer oppstart av førehandsinnkrevjing av bompengar m.a. på ferjene frå Våge og Hodnanes. Føremålet er tidlegare byggestart. Tysnessamfunnet har ikkje råd til å takka ja til invitasjonen. I dag må ein alminneleg bilist som reiser frå Tysnes til Stord eller Os betala for å nytta seg av ein fylkesvegstrekning som er open berre delar av døgeret. For vanleg...

Leiar: Klart og høgt «Nei» til bompengar

Lobbyselskapet Hordfast AS skal ha ros for at tysnesordførar Kåre Martin Kleppe er vald inn som ny styremedlem på den ekstraordinære generalforsamlinga i selskapet tysdag.Hordfast skal derimot ha kritikk for at dei prøver å påleggja pendlarane til og frå Tysnes endå meir bompengar. Det kan me rett og slett ikkje godta. Politikarane på Tysnes har for lengst teke avstand frå innføring av...

Leiar: Med snøggbåt til Bergen?

Snøggbåtstopp på Hodnanes er ikkje eit nytt tema i Tysnes. For ein del år sidan var det ein del diskusjonar rundt temaet lokalt i Tysnes. Men sjølv om det var innbyggjarar her i kommunen som ivra for å få dette til, lukkast ein ikkje.Rådmann Steinar Dalland reiste spørsmålet på nytt i sist månad. I samband med folkemøta og det pågåande arbeidet med revideringa av kommuneplanen...

Leiar: Variert 17. mai-program for heile kommunen

Me er etter kvart mange i landet vårt som har levt heile liva våre i eit fritt land. I år er det 73 år sidan det var slutt på fem harde krigsår, og Norge vart på ny eit fritt land. Det har me heldigvis vore sidan.Me skal alle gle oss over at me får bu i eit fritt land. Det er det ikkje alle menneske kringom i verda som får. Difor er det heilt på sin plass at feiringa av nasjonaldagen...

Leiar: Gode, lokale nyhende frå næringslivet

Han smilte lurt til lesarane av «Tysnes» sist veke, turbusseigaren frå Nordbustaddalen, Olav Kaastad.I ein alder av 70 år har han investert over ein million kroner i ein nyare turbuss, og satsar friskt vidare på turbusskøyring.– Det er turbuss som er kjekt å køyra, mykje kjekkare enn å køyra rundt Tysnes utan passasjerar, fortalde han til avisa. Det utsagnet forstår me godt når...

Leiar: Spanande framtid med nye, kapitalsterke Tysnes Kraftlag

Det nye kraftlagsselskapet på Tysnes, Tysnes Kraftlag AS, kan bli ein ny og spanande institusjon i og for lokalsamfunnet Tysnes.Endringa skjer når noverande Tysnes Kraftlag SA med mannskap, linjenett og SKL-aksjar blir selt til BKK til sommaren.Då kan det nye aksjeselskapet, som no er stifta, verta ein kapitalsterk «muskel» i Tysnes, som på ulike måtar kan vera med å utvikla...

Leiar: Sykkelveg Uggdal-Våge er ei god sak

Bygg ny gang- og sykkelveg mellom Uggdal og Våge. Det vil betra folkehelsa. Dette var eitt av mange moment som kom opp på kommuneplanmøtet i Tysneshallen sist veke. Det fyrste av tre møte i alt, der innbyggjarane skal få høve til å koma med innspel til samfunnsdelen av kommuneplanen.Å byggja gang- og sykkelveg mellom Uggdal og Våge er ikkje ei ny sak. Idéen har vore lansert mange gonger...

Debatt: Ser me starten på kva politireforma betyr for Tysnes?

For ei veke sidan kunne me lesa i «Tysnes» at det hadde vore ein båtbrann i Godøysund. Heldigvis var det ingen som kom til skade, men naudetatane hadde ein stri tørn med å sørgja for at båtane ikkje sokk og såleis førte til forureining.Det som er tragisk og heilt uakseptabelt i denne saka, er at politiet ved ei slik alvorleg hending ikkje vert varsla, og kan rykkja ut. Det er politiet...

Leiar: No er det tid for vår-rydding

Vår-temperaturane sette inn for fullt sist veke. Det er godt etter ein lang og kald vinter.På sjønære område har ein den siste tida vore vitne til stille sjø, solvarme frå skyfri himmel og fine vårkveldar.Men i mange av strendene våre, langs dei mange kilometrane med vakker tysneskyst, ligg søppel i store mengder som har samla seg opp gjennom stormfulle haust- og vinterdagar,...

Leiar: No har DU sjansen til å påverka framtida vår

Det er ikkje lokalpolitikarane åleine som skal staka ut kursen for korleis Tysnes bør utvikla seg i åra som kjem. Ei heller kommuneadministrasjonen åleine. Difor er det positivt at rådmannen no inviterer heile Tysnes til å vera med på ein idédugnad til det føreståande planarbeidet med Tysnes kommune si utvikling dei næraste åra framover.Det er mange interessante tema som skal på...

Leiar: Strålande påskehelg for turistkommunen Tysnes

Påskeferien på Tysnes i 2018 kan gå inn i soga som ei særs strålande helg.Sjeldan har ein sett så mange smilande og nøgde tysnesingar og påskeferierande i Tysnes som dette året. Strålande sol frå ein blå himmel dag etter dag er god Tysnes-reklame, både til havs og til fjells. Sjøen låg nesten vindstille i delar av helga, slik at dei mest sjøglade kunne boltra seg med fiske og...

Leiar: Velkomen til påske-Tysnes

Velkomen til Tysnes. Om få dagar går me inn i påskehelga, og tysnessamfunnet kan på ny ynskja tilreisande og ferierande velkomne til ei ny påskefeiring på vakre Tysnes. Me trur det er mange som har det som ekteparet Kroken frå Bergen, som berre må til Tysnes i påskehelga. På Tysnes finn dei roen, fortel dei i ein artikkel i «Tysnes» i dag. Dei er gode marknadsførarar av Tysnes. Dei må...

Leiar: Viktig investering for Våge som handlesenter

I «Tysnes» sist veke kan me lesa om den nye og planlagde utvidinga av Våge Senter. Det er gledeleg nytt for Tysnessamfunnet.Vidare utbyggingar i Våge sentrum har i fleire år blitt stoppa på grunn av den manglande sentrumsplanen. Dei som har hatt planar om å setja i gang med nye tiltak har stanga hovudet mot veggen. Tysnes kommune sitt utspel om til slutt å senda saka til departementet i...

Lesarbrev: Fusa Kraftlag – Inviterer til samarbeid med Tysnes

Eg har fått med meg at Tysnes Kraftlag skal samla sine medlemmer til ei viktig avgjerd komande måndag. For dei som måtte vera interessert, så kan eg orientera litt om prosessen me har hatt i Fusa Kraftlag.Første gangen dette med sal av kraftlaget var på dagsorden her i Fusa, var hausten 1996. Det dåverande styre ville selja nettet til BKK. Det var lovnader om god betaling, og...

Lesarbrev: Angår dette meg/deg?

Dei fleste av oss har fått med seg at noko svært spesielt har skjedd nyleg i vårt nærområde. Det skjedde for vel to veker sidan i nabokommunen Fitjar. Norsk politi, med grønt lys frå høgste hald, gjorde eit raid med stort mannskap og stor slagkraft mot ein sovande afghansk småbarnsfamilie.Familien, far, mor og tre barn under seks år har vorte ivaretekne av Menigheten Nytt Liv...

Lesarbrev: Tysnes Kraftlag – in memoriam?

12. mars er ein skjebnedag for Tysnes. Då skal kan hende kraftlaget førast til slaktebenken, og folket her skal sitja att med smular.Tysnes Kraftlag har aldri vore noko «reinspikka» samvirkelag. Samfunnstoppane som grunnla Tysnes Kraftlag var langt unna kooperasjonstankar, men samararbeid var bra, og då NVE anbefalte partlag eller lutlag, valde styret i T.K. partlag. Det lydde godt...

Lesarbrev: Tysnes Kraftlag + BKK = god energi!

Kjære kunde og medlem. Den 12. mars i Grendatun, Uggdal, skal årsmøtet i Tysnes Kraftlag stemma over kanskje den viktigaste saka i heile vår 70-årige historie. Me vil då stemma over saka om omdanning av samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA til aksjeselskap, for gjennomføring av transaksjonsavtale med BKK AS. Dette er eit grep me har sett oss nøydde for å gjera etter at rammevilkåra for drifta av...