Debatt

Lesarbrev: Tysnes kyrkje som trusopplæringskyrkje

Eg forstår at bladet Tysnes i denne utgåva har laga ei sak om altermåleriet som blir laga og hengt opp i Tysnes kyrkje. I den samanhang har eg valt å formidla mine tankar om dette i form av eit lesarbrev.Tysnes kyrkje er ei samlingskyrkje for trusopplæringa i Tysnes kommune. Denne kyrkja har difor ulike «fotavtrykk» frå ulike trusopplæringsarrangement. Slik har det allereie vore i...

Lesarbrev: Tysnes på tvers

Eg vart så imponert over all sportsleg og idrettsleg aktivitet som går føre seg på Tysnes etter å ha bladd gjennom ein årgang av bladet.Det fekk meg til å tenkja ut eit arrangement som enno ikkje er iverksett – trur eg: Tysnes padla på tvers frå øvst til nedst, gjennom sju vatn med kano/kajakk innan sju timar. Påmelding og start etter klokka 12 på Myrdal gard, dra farkosten over...

Lesarbrev: Manglande fokus i Tysnes kommune på gründarar og nytt næringsliv

For Tysnessamfunnet er det svært viktig å satsa på at nytt næringsliv og at alle dei som ynskjer å starta opp si eiga bedrift blir møtt og sett av Tysnes kommune når dei kjem med sine idear og tankar.Det å skapa eit fellesskap og eit nettverk, samt det å ha til dømes felles kurs med gründernettverk, er ein av dei sentrale verdiane for å skapa tryggleik for den som ynskjer å etablera...

Lesarbrev: Vernøya rundt

Tysnes rundt er eit velkjent arrangement der folk samlast for å oppleva eventyret å ro rundt øya Tysnes. Diverre har eg aldri fått oppleva gleda i denne aktiviteten på tofta med hendene på lomen av åra. No er eg på full fart mot 72, så kreftene frå ungdommen byrjar å verta redusert. Men ein søndag nyleg var eg heldig og fekk oppfylt ein draum eg lenge har hatt. Eg tilhøyrer det eg...

Leiar: Fylkesvegstandarden på Tysnes bør bli eiga sak

Me gler oss over at ein av statsminister Erna Solberg sine ministrar fekk sjå vegstandarden på Tysnes, og føla korleis det er å køyra på fylkesvegane våre.Sist veke vitja mat- og landbruksminister Jon Georg Dale (FrP) Blåbærhaugen. Der fekk han omvising av grunneigar Gerhard Alsaker, og ministeren fekk sjå ein privat skogsbilveg som er breiare og meir solid enn mange av...

Lesarbrev: Bjørnefjordbroen

Høyre/Frp regjeringen med Erna Solberg og Ketil Solvik-Olsen i spissen er i ferd med å gå rett inn i fellen til Statens vegvesen. Meldingen fra statsministeren tidligere i sommer var, at med en kostnad på 43 milliarder vil ikke dette prosjektet la seg realisere på kort sikt. I beste «Ja vel Herr Statsråd»-stil finner Statens vegvesen på kort tid frem til Gullholmane som har lagt der i tusenvis...

Lesarbrev: Nærpolitireforma

I fleire avissaker har det dei siste vekene vore diskutert utfallet av nærpoliti-reforma for Tysnes sin del. Dei store linjene er me einige om – me ynskjer best mogeleg beredskap for innbyggarane i kommunen. Det me er ueinige om, er om sjølve lensmannen, altså den øvste leiaren i politidistriktet, må vera på Tysnes for at beredskapen skal bli ivaretatt. Saka har vore mykje diskutert, men eg...

Lesarbrev: Fagforbundet Tysnes: Bruk stemmeretten!

Stortingsvalget i år er et verdivalg, et verdivalg for dine verdier, for mine verdier og for våre felles verdier. La oss sammen vinne dette valget. Det kan være stor forskjell på det vi setter høyest i livet, og det vi setter høyest former oss. En ting er likevel felles for de aller fleste av oss. Vi setter umåtelig pris på å leve i et fritt og demokratisk land der vi alle har muligheten til å...

Lesarbrev: For seint når nasa er borte

For ein del dreier valkampen seg om eit hovudmantra, å bli kvitt sitjande regjering, kosta kva det kosta vil, sjølv om dei fleste innrømmer at regjeringa har gjort ein god jobb, og me truleg har det betre enn nokon gong. Dette er likevel politikken og demokratiet sitt vesen, som me må akseptera. Dersom ein er sikker på at det ein blir kvitt, blir erstatta med noko betre, er der grei skuring,...

Lesarbrev: 11. september er eit vegval

Måndag 11. september er valet vårt: Ynskjer me framleis borgarleg styre med Erna som statsminister, eller ynskjer me eit raud-grønt sosialistisk styre med Jonas i spagat mellom Raudt, MDG og SP? For Tysnes og Sunnhordland sin del, er valet eit vegval også i meir direkte tyding: Det er eit val om ein ynskjer prioritet på E39 Hordfast eller ikkje. Det norske samfunnet går godt om dagen.

Lesarbrev: Grøn framtid for vestlandsbøndene

Trur du Senterpartiet er den viktigaste forkjemparen for bøndene på Stortinget? Miljøpartiet Dei Grøne er faktisk det partiet som prioriterer landbruket høgast. I dei fire første åra våre på Stortinget, har me vore det partiet som har føreslått den høgaste ramma i jordbruksoppgjeret og me har prioritert å auka støtta til små og mellomstore bruk.Meir enn kvart sjuande gardsbruk...

Leiar: Bruk røysteretten på måndag!

Stortingsvalet er eit viktig val, også for innbyggjarane i Tysnes. Sjølv om me ikkje har ein einaste stortingspolitikar som er busett i kommunen, så vil avgjerdene som vert tekne i Oslo påverka dagleglivet også i Tysnes.Difor er det viktig at både du og eg brukar den retten me har til å røysta. Samansetjinga av Stortinget kan vera med å spela ei rolle for korleis Tysnes skal utvikla seg...

Lesarbrev: Erna Solberg som statsminister er best for Tysnes

Me er no godt i gang med førehandsrøystinga, og eg vil med dette nytta høvet til å oppfordra tysnesingane til å røysta på Høgre i dette stortingsvalet. Eg er fullstendig overtydd om at Erna Solberg i førarsete i ei borgarleg regjering, er til det aller beste for Tysnes kommune og regionen både nord og sør.• Erna og regjeringa har levert på arbeidet med nye E39, og planarbeidet har no...

Leiar: Skyss avfolkar utkantane

14. august gjorde Skyss noko dei kallar ei mindre endring i bussrutene på Tysnes. Dette har resultert i at Signy (84) frå Vernøya på Reksteren ikkje lenger kan reisa kollektivt til Bergen og koma heim same dag. No vurderer Signy om ho i det heile kan bli buande på Vernøya. Fram til 14. august hadde rekstringane busstilbod frå Våge kl. 17.30, måndag - fredag. No er tilbodet kraftig...

Symbol – symboleffekt og symbolforståing

Symbol har menneske brukt i uminnelige tider. Me brukar dei framleis. Og me har ulike meiningar om verdien og forståinga av symbola me møter i samfunnet. Eg vart svært klar over dette kort tid etter at eg i hagen hadde sett opp små solcelle-hagelys i formasjon av ein kors. Begrepsforvirring kan skapa unødig støy. Begrepslære er noko som vart teke i bruk i undervisning i grunnskulen for...

Leiar: Snakk til politikarane

Stortingsvalet 2017 nærmar seg. I dag er det berre 18 dagar til me igjen skal gå til stemmeurnene for å avgjera kven som skal sitja ved roret og styra landet dei neste fire åra.Like sikkert som me nærmar oss stortingsvalet, får Tysnes vitjing av politikarar som ønskjer å få plass i nasjonalforsamlinga vår komande stortingsperiode. Det er ei gruppe politikarar som det gjerne går fire år...

LEIAR: Tommelen opp for Vågen

Millionkontraktane strøymer inn til verksemda Vågen AS i Vågsmarka. I konkurranse med store utanlandske verksemder landa dei nyleg sin største kontrakt nokosinne, og ordrereservane står i kø. Dette er imponerande for ei verksemd som for knappe tre år sidan henta 70 prosent av omsetnaden sin frå oljesektoren. Dei har klart omstillinga frå ei næring i krise, på ein mesterleg måte. I dag hentar...

LEIAR: Ein fylkesordførar må tala fylket si sak, ikkje heimbygda

Når fungerande fylkesordførar, Pål Kårbø, går ut på Facebook-sida si, og undrar seg over kvifor strekninga E39 Bergen Nord (Vågsbotn) ikkje har 36 gonger høgare nytte enn Hordfast, ja då kan ein byrja å lura på kva som går gjennom hovudet til den øvste politiske leiaren i fylket. Han som skal opptre samlande for heile fylket, og jobba for fylket sine felles interesser. Han som skal...

Lensmann i Norheimsund vil vera geografisk uheldig

Politiet på Tysnes går snart inn i ei ny tid, med nye sentraliseringar. Det kan tyda nye utfordringar for Tysnes-samfunnet. Utfordringar som ikkje er av det gode for lokalsamfunnet vårt.Den nye nærpolitireforma tyder nemleg forandring og sentralisering også for Tysnes. Frå årsskiftet skal administrasjonsstaden for politiet på Tysnes liggja i Norheimsund. Med ein lensmann sitjande...

Lesarbrev: Hvor ble det av møteplassene i Kattanesveien?

I lang tid har det vært et behov og ønske om å utbedre Kattanesveien. Den en kilometer lange veien har hatt behov for asfaltering, speil og skilt, da manglende vedlikehold av den tidligere grusbelagte veien gjorde den ujevn å kjøre på. I slutten av juni 2017 ble veien asfaltert. Det tiltaket som skulle gjøre Kattanesveien bedre og lettere å kjøre på, har dessverre blitt veldig vanskelig...

LEIAR: Ja til Våge som levande fjordlandsby

Det vart ein jubeldag for Tysnes då kommunalminister Jan Tore Sanner sist torsdag kunne ringja for å fortelja ordførar Kåre Martin Kleppe at departementet med nokre mindre endringar hadde godkjent kommunen si områderegulering for Våge sentrum.Etter ein årelang kamp ligg alt no til rette for at Våge skal kunna utvikla seg til den levande fjordlandsbyen både kommunen og innbyggjarane har...

Innovatørene

Det er så mange av de i Tysnes kommune, mennesker fra det private næringsliv, folk som har ideer, visjoner og ambisjoner, og tenker utenfor den indre sirkel. De som har evnen og trang til å skape noe, og som tør sette sine visjoner i kraft. Da jeg våknet søndag 16. juli, var ordet innovasjon det første jeg tenkte på. Hvem en skal velge først og sist er vanskelig å si, for de har alle, og...

Nok ei ny imponerande festivalhelg

Til å bli imponert av, skreiv «Tysnes» på leiarplass 14. juli i fjor.Me blir ikkje mindre imponerte i år.Tysnesfest 2017 vil gå inn i historiebøkene med nok ein ny publikumsrekord. Meir enn 32.000 besøkjande innom dei mange festivalarrangementa er berre imponerande. Det er rett og slett ufatteleg at det går an på Tysnes.For å ta opp att ein setning frå i fjor: For berre få...

LEIAR: Velkomen til ei ny stor festivalhelg

Tysnessamfunnet er klart for ei ny stor folketilstrøyming. Aldri før har Tysnesfest selt så mange festivalpass og så mange billettar på førehand. Førehandssalet overgår til og med jubileumsåret i fjor, då festivalen vart arrangert for tiande gongen.I går braka det laus. Familiegudstenesta i kyrkja i Uggdal var den offisielle opninga av Tysnesfest 2017. Deretter heldt det fram med...

LESARBREV: Den nye møteplassen i Onarheimsbygdo

Tenk at ein skulle kunna handla daglegvarer på Onarheim igjen! Etter at Buo stengde dørene for siste gong tidleg på nittitalet, har det vore dårleg med handelsverksemd i bygda. Buo var min barndomsbutikk, og det var alltid spanande å gå inn dei blå dørene og høyra klokka som ringde i det ein steig inn på det kalde betonggolvet. Buo var ein landhandel som så mange andre på Tysnes på den tida,...

LEIAR: Kom til sommar-Tysnes

Etter ein våt og kald juni kom endeleg sommarsola tilbake til Tysnes. No er me klare til å feira sommaren, og til å ta imot alle turistane som vil nyta sommaren på Tysnes.Sol denne veka, rett nok nokre regnbyger i helga, men og sol i neste veke, er lovande. Den store turisttilstrøyminga er nemleg like om hjørnet. Onsdag brakar det laus med Tysnesfest, den årlege storhendinga utan...

LEIAR: Ferjekøproblema må ordnast no

– Det er heilt meiningslaust at Vågeferja skal gå halvfull frå kai når det oppover Halhjemsvegen står fullt av bilar som skal til Tysnes, skriv redaktør Ole Skaten.

LEIAR: Telenor må levera

«Skal ein kunna leva og jobba på Tysnes, er det heilt naudsynt med ei velfungerande tilkopling til resten av verda.»

LEIAR: Velkomen til sommar-Tysnes!

Sommaren er det store høgdepunktet på Tysnes. Då er det skikkeleg liv og røre på ferieparadiset midt i Hordaland. No er folk på Tysnes snart klare for ein ny storsesong.I den nye sommaravisa til «Tysnes», som i dag kjem som ilegg i den vanlege avisa, er målet for avis-medarbeidarane i «Tysnes» å spegla (litt av)...

Ferjekravet frå Oslo må følgjast opp lokalt

– Me forventar at ferjetilbodet på Tysnes skal bli betre, ikkje dårlegare. Det fortalde stortingsrepresentant og leiar i kommunal- og forvaltningskomitéen på Stortinget, Helge André Njåstad, til «Tysnes» sist veke.Det er eit klart signal som kjem frå dei styrande i Oslo. Utspelet frå Njåstad var ein politisk kommentar i samband med regjeringa si ekstraprioritering av ferjemidlar...