Debatt

Abonnent

Lesarbrev: Hugs valdagen den 9. september

Det er ei dårleg demokratisk innstilling å ikkje stemma ved eit val. Same om du er noko ueinig med dei ulike partia, så er det alltid eit parti det kan vera greitt å gje si stemme til. Me i Tysnes FrP meiner me har eit godt valprogram, som seier noko om det som må bli betre i Tysnes kommune.Tysnes FrP er svært opptatt av at det ikkje må bli reduksjon i talet på ferjeanløp til og frå...

Abonnent

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Abonnent

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...

Abonnent

Lesarbrev: Me må vera ærlege, også i valkampen

I førre utgåve av bladet Tysnes hadde Rolf Simonsen eit lesarinnlegg som representant for Tysnes Arbeidarparti, og tok for seg korleis ein no jobbar med å auka stillingane til dei tilsette ved omsorgssenteret og i open omsorg. Eg er glad for at me har starta dette arbeidet, og eg deler Rolf sine tankar om kva positive...

Abonnent

Lesarbrev: Innfør gratis skulemat

Eit gratis skulemåltid kvar dag til alle elevar i den norske skulen kan vera blant dei viktigaste tiltaka for folkehelse og sosial utjamning. Vil politikarane jobba for å innføra skulematordning i vår kommune?Det er få stader sosiale skilnader kjem tydelegare til syne enn blant matpakkane til elevar i den norske skulen. Diverre er det slik at langt ifrå alle born får med seg god og sunn...

Abonnent

Debatt: Personalpolitikk i Tysnes kommune

Det er problem dersom det er slik at kommunen ikkje klarar å rekruttera og, ikkje minst, halda på, høgt kompetente medarbeidarar. På spørsmål om me kan dokumentera at dette er tilfellet, er svaret diverre nei. Men som ombodskvinner og menn, lyttar me på mange folk som opplever denne tendensen. Det kan me rett og slett ikkje kan sjå vekk i frå, og noko må i så fall gjerast! Men, kven...

Abonnent

Leiar: Fylkespolitikarane må ta ansvar

Valkampen er i full gang, og det et ingen saker som vert diskutert så mykje som ferjesaka. Meir eller mindre heile Tysnes kommune, både politikarar og innbyggjarar, verkar å stå samla: Rutetilbodet skal ikkje reduserast.Tysnesingane har vorte godt kjend med kva saka handlar om. Innføring av elferjer og ladetid fører til færre avgangar både på sambandet Våge-Halhjem og Hodnanes-Jektavik.

Abonnent

Debatt: Hele stillinger er det normale!

Det har vært interessant å følge den lokale arbeidsmarkedsdebatten i kommunen etter at Tysnes Arbeidarparti tok opp problematikken rundt ufrivillig deltid satt opp mot bruk av bemanningsbyrå i denne avisen høsten 2018.Det bakenforliggende ønsket var å skape bedre tjenester, spesielt innen helse og omsorg. 100 % stillinger for de deltidsansatte som ønsket dette – og håpet om at dette...

Abonnent

Debatt: Infrastrukturen i Tysnes

I mange år har me no sett at Tysnes kommune har vore, og vert utegløymt av Hordaland fylkeskommune når det kjem til utbetring av infrastruktur og vedlikehald av vegnett. Tysnes Senterparti har innsett at dette ikkje kan fortsetta slik. Med ei samanslåing med Sogn og Fjordane til Vestland fylke, er det grunn til å tru at me nok heller ikkje vert sett øverst på prioriteringslista i kampen om...

Abonnent

Lesarbrev: Val og verdiar

Om ein snau månad er det kommuneval, og valkampen er i gang.I eit stortingsval handlar det om dei store linene og dei store avgjerdene, det handlar om ideologi og kva type samfunn me vil ha. Det handlar om makt, stor makt, og om å kontrollera store pengesekkar.I kommunevalet handlar det heller om dei mindre detaljane som angår folk – her og no. Og når kommunen har betalt for...

Abonnent

Åpent brev til fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune og Skyss

Teksten er basert på det forslaget til ferjeruter for Jektevik – Nordhuglo – Hodnanes som gjelder per dato. Jeg har en sterk følelse av at andre som blir berørt av rutekutt i andre ferjesamband også sitter med samme tanker som meg.• TAKK – for at dere skaper frustrasjon, fortvilelse og desperasjon for oss som blir berørt av ruteframlegget, i forhold til å kunne planlegge vår...

Abonnent

Leiar: Klart for valkamp

Måndag 9. september er den offisielle valdagen for kommune- og fylkestingsvalet 2019. Valet er med andre ord berre ein månad unna.August er godt i gang, fellesferien er over og det nærmar seg skulestart. Det betyr også at lokalpolitikken våknar til live igjen, sjølv om det i sommar har vore meir aktivitet enn det pleier å vera kring ferietidene. Det har tilogmed vore kalla inn til...

Abonnent

Leiar: Det nære politiet

Nærpolitireforma har vore mykje diskutert etter at den vart lansert i 2015, og motstandarane av reforma har døypt den «fjernpolitireforma». Målet med reforma er mellom anna at det skal vera «et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi med god lokal forankring og samhandling», som det står formulert på politiet si eiga heimeside.I Tysnes kommune har utviklinga det siste året mellom...

Abonnent

Debatt: Fergerutene

Takk til Morten og Anna som står fram i Tysnesbladet og forteller om hva ett dårligere fergetilbud vil bety for deres hverdag!Der er så mange familiekabaler som er etablert ut fra de fergetider vi har i dag. En hårfin balanse etablert over tid i mange hjem risikerer nå å rase sammen som tilfeldige korthus!Det samme gjelder all koordinering med buss – både på Tysnes og til og fra...

Abonnent

Leiar: «I planen er det opna for utfylling i sjø. Det bør gjerast»

Politikarane i landbruk/teknisk i Tysnes tek ikkje ferie. I dag er dei kalla inn til ekstramøte for å handsama søknaden frå Fjord1 om det nye tekniske bygget til el-ferja i Våge. Fjord1 ber om ny politisk vurdering. Innkallinga til møtet er sendt ut 15. juli. Brevet frå Fjord1 er postlisteført 2. juli.Det er...

Abonnent

Lesarbrev: Tommelen opp for SommarTrimTysnes!

I sommer har jeg latt meg inspirere av Sommartrimmen til mange ulike turer på den vakre øyen vår. Ikke visste jeg at vi hadde så mange fantastiske fjelltopper med storslagen utsikt i alle himmelretninger. Det har vært en sann fornøyelse å prøve ut mange av de 35 turforslagene som inngår i Sommartrimmen. Og jeg er mektig imponert over alle de ulike stiene og toppene som har gitt meg...

Abonnent

Debatt: Nei til vindmøller i Tysnesfjella!

Store delar av Tysnes er inkludert i NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Tysnes Ap meiner at det ikkje skal byggjast vindmøller i Tysnes kommune.Me er ein relativt liten kommune, med variert natur frå fjord til fjell. Fjellheimen vår er å betrakta som eit einaste stort naturreservat, med eit rikhaldig dyre- og fugleliv.Vindmøller verkar spesielt øydeleggjande for...

Abonnent

Lesarbrev: Feil i NRK sin valgomat

I spørsmål 2 i valgomaten spør ein om Uggdal skule bør leggast ned og elevane flyttast til Gjerstad. I valgomaten er det oppført at Kristeleg Folkeparti har gått inn for flytting. Dette er feil. KrF har prøvt fleire gonger å få NRK til å korrigera valgomaten, men trass i fleire meldingar til dei er den førebels ikkje blitt retta...

Abonnent

Leiar: Festivalen er viktig for Tysnes-samfunnet

Tysnesfest er i full gang. Vêrvarslarane lovar godt festival-vêr, og det som er endå betre: Billettsalet går så det susar. I «Tysnes» sist veke kunne dagleg leiar i Tysnesfest, Øystein Vaage, melda at billettsalet er godt i rute til at det blir meir folk enn i fjor. Det er ei veldig god tilbakemelding til...

Abonnent

Leiar: Sogespelet var prikken over i’en for eit verdig Heggland-jubileum

Gratulerer alle saman, og Marte og Øyvind spesielt. Dei to unge amatørskodespelarane Marte Stien og Øyvind Skartveit imponerte storleg i Spelet om Olavsgildet i kulturkyrkja på Onarheim fredag og laurdag, i rollene som riksmanndottera Sigyn og fattige Greip frå Laukhamar. Imponerte gjorde og alle dei andre som...

Abonnent

Leiar: Oppfølging av gravide bør vera ei prioritert sak

Fem unge tysneskvinner fortalde denne veka om sine opplevingar i møte med helsestasjonen og jordmortenesta i Tysnes. Kvinnene teiknar eit bilete av situasjonen for dei fødande som uheldig både for dei nyfødde borna og for dei fødande. Dei fem kvinnene er frustrerte over at Tysnes kommune ikkje følgjer opp nyfødde og...

Abonnent

Leiar: Flott reklame for Tysnes

Øvingane pågår for fullt til det nye Spelet om Olavsgildet. Laurdag sist veke var den fyrste generalprøven, søndag var det to nye prøvar. Denne veka har det vore øvingar kvar dag. Øvingar kvar einaste dag blir det også vidare framover – til den store elddåpen om vel ei veke. På den store dagen, på Johannes Heggland sin 100-årsdag, skal Spelet om Olavsgildet framførast offisielt for...

Abonnent

Leiar: Bomskot å føreslå nedlegging av landbruk/teknisk

Framstegspartiet sin representant i formannskapet, Magnar Solheim, føreslår å leggja ned utval for landbruk/teknisk. Det er eit bomskot.I sist møte i formannskapet fortalde Solheim at hovudårsaka til at han har sendt inn ein slik førespurnad, eller eit ønske, er saksmengda og måten å behandla saker i...

Abonnent

Debatt: Manglande asfalt, dårlege vegar og misforstått vegsikring

Ja, so vart det ikkje asfalt i år heller, og då me fekk asfalt sist, dreia det seg om nokre klattar hist og pist som til saman vart heile 300 meter. Det er lett å førestilla seg at tysnesvegane er i ei særstilling når det gjeld dårleg veg, og med eit endå dårlegare dekke.Dessverre er det ikkje slik. Dei siste åra har eg køyrt bubil på kryss og tvers her i landet, og det er skremmande...

Abonnent

Leiar: Fylket ingen vil ha

Fellesnemnda i nye Vestland har kome fram til ei innstilling for fylkesvåpenet til den nye fylkeskommunen. Motivet består av stiliserte, kvite eller sølvfarga fjellformasjonar, på ein blå bakgrunn.Motivet er lett gjenkjenneleg, og det er vel eigentleg det einaste positive ein kan seia om det. Fylkesvåpenet fell...

Abonnent

Leiar: Vil fornufta sigra hos Sjøfartsdirektoratet?

Ei ny forskrift frå Sjøfartsdirektoratet kunne sett kjeppar i hjula for eit positivt læreopplegg på Tysnes skule. No snur Sjøfartsdirektoratet, i alle fall mellombels. Det er å håpa at det mellombelse forslaget vert innført som ei fast ordning.Det var før jul Sjøfartsdirektoratet sende ut eit forslag på høyring...

Abonnent

Lesarbrev: Bør trø til for slitne orgel

Pensjonert organist Terje Haugom i Bjørgvin har i vår hatt ein runde og sjekka tre orgel i Tysnes prestegjeld. I «Tysnes» 2. mai hadde han ei vurdering og oppsummering av orgeltilstanden. Orgelet i Reksteren kyrkje hadde han ikkje sjekka. Haugom sin konklusjon var følgjande: «Det er et begredelig faktum at...

Abonnent

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...

Abonnent

Debatt: Miljødiplomet til Hordaland fylkeskommune og Skyss må ned frå veggen no

I seinare tid har det vore diskutert opp og ned om ferjer til og frå Tysnes. Møte har vore organiserte og haldne, folk har fortvila forsøkt på å få svar på spørsmåla sine rundt dette temaet, men Hordaland fylkeskommune og Skyss er tause. Dei vil ikkje plagast med slikt frå distrikta.Her er det politikarane i fylkeskommunen som fylgjer opp initiativa frå sentralt hald, og har tildelt...