Debatt

Debatt: Svar til Sp

Sp utfordrer Ap på kapasitet, økonomi og struktur. Hva med barnas ve og vel? Trygg overgang fra barnehage til småskole? Gode oppvekstvilkår? På Reiso er det bra aktivitetsområde/turterreng, lekeområde og trygge omgivelser. Ikke verdt å ta med i betraktningen? Ap mener dette er viktige argument i en slik diskusjon.Sp konkluderer med at Uggdal skule må utvides og ombygges for 40 millioner...

Leiar: Skal Tysnes sponsa ferjedebatten Stord-Kvinnherad?

Tysdag la formannskapet i Tysnes siste hand på kommunebudsjettet for2019. Det handlar ikkje berre om å støtta samferdsleprosjekt internt i kommunen. Formannskapet gjekk også inn for å setja av 250.000 kroner til ein forstudie for eit ferjefritt fylkesvegsamband mellom Kvinnherad og Stord. Planen er å kryssa Husnesfjorden mellom Kvinnherad og Huglo, og gå vidare over Tysnes til den nye E39.

Debatt: Skulesentralisering?

Øystein Dalland og Senter-partiet jagar på for å skissera ny skulebruksplan via debatt-sidene i bladet Tysnes. At Senterpartiet ynskjer ny 1-4 ved Tysnes skule er jo kjent, men det blir mange usikre tal i likningane som vert presentert for å argumentera for eigen politikk. I formannskapet har Senter-partiet...

Debatt: Brua og naturen

Øsinga og semja synest vera stor rundt å byggja bru over Husnesfjorden, og ein kvir seg for å koma med motsegn. Informasjons-avisa som blei delt ut i postkassane for ei tid sidan er jo eigentleg eit propagandaskriv for bru. Ulemper og argument imot glimrar med sitt fråvær. Me må ha lov til å venta, ved eit så stort prosjekt – naturinngrep og milliardutgifter, at vurderingane av prosjektet er...

Debatt: No byggjer me for framtida

Det har i dei siste vekene gått ein debatt angåande skulestruktur i Tysnes kommune. Her har blant anna ulike politiske parti, samt tilsette i barnehagen i Stjernereiso, deltatt. Diskusjonen har gått på kva som er den rette skulestrukturen for Tysnes kommune, og korleis dette i tillegg skal sjåast i samanheng med barnehagane. For å gjera det klart: Tysnes Høgre står inne for...

Debatt: Om onklar og tanter

På framsida av førre «Tysnes» stod det «Einaste onkel i barnehagen». Den uttalen må eg berre kommentera – sjølv om det i overskrifta på sjølve artikkelen stod «Einaste mann i Stjernereiso». Det er kjekt å vera tante! Eg er tante til fem og grandtante til tolv, men eg er IKKJE tante til nokon i barnehagen, sjølv om eg stadig var innom der og jobba i mitt yrkesaktive liv.Det er det...

Debatt: Enno ingen svar å få

Etter at Tysnes Senterparti har utfordra andre politiske parti på korleis dei vil løysa ulike problemstillingar med kapasitet og struktur på skule/barnehage, så har KrF og Arbeidarpartiet hatt sine standpunkt på trykk i avisa. Det er kjempeflott, og det er med stor interesse eg har lese desse. Diskusjonen rundt dette må opp og fram, slik at me får belyst saka. Det som slår meg er at...

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år. Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske...

Leiar: Godt nytt på vegfronten

Statens vegvesen vil oppgradera dei to gangfelta i Våge sentrum. Det er godt nytt for trafikktryggleiken i Tysnes. Hordaland fylkeskommune har løyvt 750.000 til å oppgradera gangfelta framfor Coop Prix og Spar. Det er positivt at dei mjuke trafikkantane i Tysnes blir prioritert på denne måten. Hadde lokalpolitikarane våre fått 750.000 frå det offentlege til trafikksikring, så er me litt...

Debatt: Nystekt valgflesk

I den regionen som jeg nå reiser i, ser jeg ofte på CGTN. Stasjonen sender hovedsakelig nyheter fra fjerne Østen, og i går var det selvsagt et meget stort oppslag og intervju med ledende kinesiske politikere og ingeniører i forbindelse med åpningen av det ultra mega store prosjektet – broen som går fra Hong Kong til Macao.Dette kolossale infrastrukturelle byggverket, som er ferdigstilt...

Debatt: Skulelyrikk

Tysnes Ap hadde i førre avis noko som nok var eit svar på mitt innlegg. Litt vanskeleg å tyda, då det ikkje kom svar på noko som helst. Eg har prøvd med insidejobb, utsidejobb, innlegg med spørsmål og innlegg med svar. Eg meiner at fleire i kommunestyret stikk hovudet i sanden og håpar saker går over.

Leiar: Hårreisande kuttforslag frå fylkesrådmannen

Fylkesrådmannen føreslår å kutta den viktige snøggbåtruta mellom Tysnes og Os. Det er eit hårreisande kuttforslag.No lyt samfunnet på Tysnes setja si lit til at politikarane i fylket er meir opptekne av å skapa livskraftige lokalsamfunn og distriktskommunar i Hordaland enn det fylkesrådmannen ser ut til å vera. Å kutta den viktige snøggbåtruta mellom Tysnes og Os er førebels...

Debatt: Oppdrettsmillionar og kommuneøkonomi

Øystein Dalland i Senter-partiet utfordrar andre parti på deira syn på kommunale prioriteringar. Han ivrar sterkt for fellesskule 1-10 på Gjerstad og omgjering av Uggdal skule til barnehage. Han imøtegår Anne Merete Fjeldstad sitt utspel om...

Debatt: Gammelt og nytt flesk

I Tysnes kommune er vi nå endelig igang med ombygging av Tysnes skole. Det blir nye lokaler for 5-7. trinn, kulturskole, kantine og mediatek.Det blir også ny plan og oppgradering av uteområdet. Med en gang den gamle bygningsmassen er revet, blir det bygd nye garderober for svømmehallen. ALLE politiske parti står sammen i denne saka. Lenge før vi mottok en krone fra...

Debatt: Sykkelsti

Å få på plass sykkelsti mellom Våge og Uggdal er ett stort stykke arbeid. Planarbeidet med hensyn til framdrift, utførselen og finansiering vil være omfattende. Å få saka opp på den politiske dagsorden, er første steg mot målet. Vårt ønske er at kommunen, med ordfører i spissen, starter med å gå i samtale med Statens vegvesen for å diskutere planlegging og videre prosjektering.Det er...

Leiar: Spenstig miljøkrav til kraftlineutbyggjar

Rådmannen i Tysnes meiner at NVE bør vurdera sjøkabel i området ved Bårdsund for den nye 132 kV-kraftlina frå Langeland via Flygansvær til Austevoll. Det er eit spenstig miljøkrav.Haugaland Kraft sin søknad om bygging av ei ny 132 kV-kraftline frå transformatorstasjonen på Langeland til Flygansvær og vidare til Austevoll skal erstatta den noverande 66 kV-lina. Delar av lina som går på...

Debatt: Kor mykje skal me finna oss i?

Eg var ikkje tilstades på «ferjemøtet» i Tysneshallen, men ut frå kommentarar på nett, og i «Tysnes», verkar det ikkje som noko «positivt» møte.At fylkesordføraren kallar hhv. ordførarane i Tysnes, Austevoll og Kvinnherad for «kanaljar frå kysten», seier vel ein del om haldninga fylkeskommunen/fylkesordføraren har til oss, og treng vel ikkje kommentarar ut over det. Kåre, Morten...

Debatt: Flesk eller berre valflesk?

Arbeidarpartiet ynskjer å nytta pengar til sykkelveg mellom Våge og Uggdal. Flott det! Eg er også einig i at dette er ei viktig sak. Det at born og vaksne skal kunna sykla trygt og sikkert mellom bygdene våre er viktig. Både veg og sykkelforhold er svært dårleg der, som så mange andre stadar i kommunen. Men til AP sitt utspel; kor høgt opp på lista skal dette prioriterast? Er det flesk eller...

Debatt: El-bilar og betaling på innanriksferjer

Til å byrja med, var el-bilar fritekne for betaling på riks- og fylkesvegferjer. Ein løyste då berre billett for føraren av bilen. Dette vart det ei endring på i 2016/2017.Då vart det vedteke at el-bilar skulle betala for seg på lik linje med andre bilistar. Men dei skulle berre betala 50 prosent av vanleg biltakst. Og då var føraren inkludert i prisen. Men dei som brukte...

Leiar: Markerte Tysnes med nytt EM-gull

Det er stas når tysnesingar markerer seg utanfor kommunen, ja, til og med i utlandet. Ekstra stas er det når det er unge tysnesingar som set Tysnes på kartet.I sist veke kom styrkeløftar Anna Dorthea Espevik heim til Tysnes med ein ny gullmedalje. Denne gongen var det eit EM-gull. Europameisterskapen vart...

Lesarbrev: Kjære Tysnes-ungdom, di rolle i samfunnsdebatten er viktig!

For tre år sidan melde eg meg inn i Tysnes Ungdomsråd saman med Malene Kristine Meidell Alsaker. Lite visste me kva me gjekk til, eller kor stor del av kvardagen vår rådet skulle bli. Etter eitt år som medlem var me klare for nye utfordringar, Malene tok leiarplassen og eg blei nestleiar. I lag med referenten vår Emilie Haugstad, danna me den nye leiartrioen.Til trass for at rådet...

Debatt: Tysnesfest, et kulturforetak som bør gå videre

Innlegget i bladet Tysnes torsdag 27. september var interessant, meget sådan, med stor respekt for alle de som var med på å skape dette «prosjektet», alle de som frivillig gikk med på å få alt til å gå knirkefritt.Sikkert er det at et slikt «konsept» bør gå videre, det har så absolutt satt Tysnes kommune på...

Debatt: Havbruksmillioner – til hva?

Anne Merete Fjeldstad har i «Tysnes» for 27.9. et innspill det kan være grunn til å kommentere. Hun fremstår smilende på sykkel på vei mot Reiso og sier at Ap gjerne vil bruke nylig tilflytte havbruksmillioner til for eksempel forbedring av infrastruktur – i dette tilfellet representert ved et forslag om gang- og...

Leiar: Vit når du skal gå stille i dørene

Sist torsdag inviterte Tysnes pendlarforum til dialogmøte mellom tysnesingane og fylkesleiinga. Både fylkesordførar Anne Gine Hestetun, fylkesdirektøren for samferdsle og konstituert direktør i Skyss var blant dei frammøtte. På agendaen var framtida til ferjesambanda i Hordaland, og dei moglege rutekutta som kjem framover.Les også:

Debatt: Svar om middagsservering på omsorgssenteret

I bladet Tysnes 27. september utfordrar Jane Kleppe ordførar og varaordførar på korleis matserveringa vert praktisert på det nye omsorgssenteret, og kvifor det blir gjort på denne måten. Kort summert er spørsmåla hennar kvifor maten ikkje vert servert på produksjonsdagen, og kvifor det ikkje er...

Debatt: Middagsservering på den nye sjukeheimen

Mange rykter og mykje snakk har ført til at eg går til lokalavisa for å få fram korleis produksjonen av middag og varm mat på kjøkkenet på den nye sjukeheimen fungerer, og kva dei produserer til bebuarane der.Kjøkkenet er bemanna frå måndag til fredag, og er stengt laurdag og søndag. Der blir produsert varm mat til vakuumering kvar dag. Denne blir ikkje servert på produksjonsdagen, men...

Debatt: Har kulturkyrkja på Onarheim ein plass i kulturlivet på Tysnes?

Som leiar i kulturkyrkja dei siste to åra, er eg i tvil om det er ja på dette spørsmålet. Kulturkyrkja har som ein fleksibel målsetnad, å ha eitt arrangement i månaden. Det skal vera både konsertar, føredrag, og andre kulturelle vinklingar. Det har me gjort ei evaluering av i styret. Styret har landa på at dette er vegen vidare. Styret er ein fantastisk gjeng som har positive tankar og idear...

Debatt: Me treng fyrtårnet Tysnesfest

I år igjen så har Tysnesfest skapt magi på Tysnes. Det eine flotte arrangementet etter det andre har me fått oppleva. Då er det trist å oppleva at det vart eit monaleg stort underskot ved årets Tysnesfest.Tysnesfest har befesta seg som ein regional, ja, kanskje sågar nasjonal familefestival. Tusenvis kjem til...

Leiar: Nei til ferjekutt – og nei til bompengar

Hordaland fylkeskommune har ingen konkrete planar om kutt i ferjerutene til og frå Tysnes. Det seier fylkesdirektør for samferdsle i Hordaland fylkeskommune, Håkon Rasmussen, til «Tysnes» denne veka.Fylkesdirektøren kjem med denne kommentaren i samband med saka om ferjeproblema på Hodnanes førre helg. Her slår...

Leiar: Hurra for 65 meter nytt asfaltdekke

Tysnes har ikkje vore tilgodesett med så veldig mykje nytt asfaltdekke på dei fylkeskommunale vegane dei siste åra. Då Statens vegvesen tidlegare i år presenterte landsoversikta over planlagde nyasfalteringar i 2018, var det ikkje ein einaste klatt på Tysnes. I 2017 var det heller ikkje rare greiene, ein kilometer til saman. Og ser me attende til 2016, var Tysnes tilgodesett med fire...