Debatt

Leiar: Tysnes bør få meir enn 400.000 i grasrotmidlar

Norsk Tipping har fordelt grasrotmidlane for 2018. Den viser at lag og organisasjonar i Tysnes har fått heile 433.568 kroner inn på bankkontoane sine frå tippeselskapet på Hamar. Det er eit svært bra tilskot til økonomien til ulike lokale lag og organisasjonar i kommunen vår.Det er idrettslaga som ser ut til å...

Debatt: – Vi kjøpte ikke for å drive hotell

Vi har satt i gang en prosess hvor vi ønsker å regulere eiendommen til hyttetomter og et leilighetsbygg. Prosjektet er fortsatt i en veldig tidlig fase. I forbindelse med den påbegynte reguleringsplanen hadde bladet Tysnes en artikkel om prosjektet. Vi redegjør der i korte trekk for hva vi ønsker med...

Leiar: Godøysund-utbygging er viktig for Tysnes

Tysnes-samfunnet bør gle seg over at det endeleg er kome inn eigarar på den gamle og ærverdige hotelleigedomen som vil utvikla dette øyparadiset vidare. Mange tysnesingar har hatt visjonar om at det skal koma eit nytt hotell i Godøysund. Det er nok ein visjon som ikkje har eit forsvarleg økonomisk grunnlag i 2019. Dei nye eigarane har lagt hotellplanane på is. Det forstår me godt. Å...

Leiar: Kultur som smittar

Tysnes er ein kommune med eit yrande kulturliv.I kommunen finst to musikklag, eit skulekorps, ein aktiv kulturskule og fleire biletkunstnarar. Denne vesle plassen har fostra forfattarar som Johannes Heggland, Ingelin Røssland og Mads Rage. Ikkje minst har eldsjeler i kulturkommunen Tysnes skipa fyrtårnet Tysnesfest, ein av dei mest suksessfulle musikkfestivalane i landet. I denne...

Lesarbrev: Sjå kva eg fekk til jul

Å få gåver til jul betyr mykje for mange. Å få mjuke gåver er visst ikkje så kjekt for barn – ikkje for gutar i alle fall. Nei, gåva skal vera hard og stor. I år vart eg meir enn heldig i så måte. Gåva eg fekk, var av det rette slaget. Ikkje mjuk, men hard og veldig stor. Eg og Liv – kona mi – har hatt tankar om å få oss nokre høns. Men høna er som menneske, ho må ha hus. Eg var komen...

Leiar: God jul til alle!

Ei travel førjulstid er over. Ei tid der folk har stått på frå tidlege morgonar til seine kveldar med alt ein må gjera før jul. No er jula her, og julefreden kan senka seg over Tysnes. Me håpar alle får ei fin og fredeleg jul.Me gler oss over ei førjulstid med stor aktivitet i Tysnes-samfunnet. I barnehagane, på skulane, i lagslivet og i utelivet, ja, over heile Tysnes er entusiasmen og...

Lesarbrev: Mykje lys og mykje varme

I inneverande år har det skjedd mykje forandring langs vegen gjennom Brattetveit og Haukafær på Sør-Reksteren. Eit monster av ein skogsmaskin har herja i skogen. På 60-talet vart mange av småbruka på Vestlandet tilplanta av granskog, både på innmark og utmark. Mange år seinare, då bøndene vart klar over konsekvensen av plantinga, angra dei fleste. Vakker natur der sola slepp til, og...

Debatt: Avisa skal fram

Det er viktig at regjeringa legg til rette for distribusjonsløysingar som er føreseielege på ein slik måte at det er råd for avisene å tilpassa utgjevingane sine. Regjeringa vil no kutta ned på postomberingsdagar til 2,5 dag i snitt kvar veke. Framlegget er at eine veka er det postlevering måndag, onsdag og fredag, og andre veka er tysdag og torsdag. Det gjer at avislevering ikkje er...

Leiar: Lokale stadnamn handlar om identiteten vår

Det var ein grundig og til dels heftig debatt då Tysnes kommune for nokre år sidan skulle handsama saka om stadnamn og vegadresser. I kommunestyret vart det stort fleirtal for å nytta o-endingar i lokale stadnamn. Det vart ikkje godt motteke hjå Statens Kartverk. Kartverket krov at lokale stadnamn som Årbakkaheio, Skåte, Eiabrekko og Skåravågen vart endra til Årbakkaheia, Skotet,...

Leiar: Ja til lokal utdanningsmesse

I ei rekkje år hadde Tysnes si eiga yrkes- og utdanningsmesse. No tek lokalpolitikar og Sp-representant Inge Malkenes til orde for at Tysnes på ny bør få ei lokal utdanningsmesse. Det er eit veldig bra, og ikkje minst viktig initiativ.Det er over fem år sidan det sist vart skipa til ei lokal yrkes- og...

Debatt: Svar til Sp

Sp utfordrer Ap på kapasitet, økonomi og struktur. Hva med barnas ve og vel? Trygg overgang fra barnehage til småskole? Gode oppvekstvilkår? På Reiso er det bra aktivitetsområde/turterreng, lekeområde og trygge omgivelser. Ikke verdt å ta med i betraktningen? Ap mener dette er viktige argument i en slik diskusjon.Sp konkluderer med at Uggdal skule må utvides og ombygges for 40 millioner...

Leiar: Skal Tysnes sponsa ferjedebatten Stord-Kvinnherad?

Tysdag la formannskapet i Tysnes siste hand på kommunebudsjettet for2019. Det handlar ikkje berre om å støtta samferdsleprosjekt internt i kommunen. Formannskapet gjekk også inn for å setja av 250.000 kroner til ein forstudie for eit ferjefritt fylkesvegsamband mellom Kvinnherad og Stord. Planen er å kryssa Husnesfjorden mellom Kvinnherad og Huglo, og gå vidare over Tysnes til den nye E39.

Debatt: Skulesentralisering?

Øystein Dalland og Senter-partiet jagar på for å skissera ny skulebruksplan via debatt-sidene i bladet Tysnes. At Senterpartiet ynskjer ny 1-4 ved Tysnes skule er jo kjent, men det blir mange usikre tal i likningane som vert presentert for å argumentera for eigen politikk. I formannskapet har Senter-partiet...

Debatt: Brua og naturen

Øsinga og semja synest vera stor rundt å byggja bru over Husnesfjorden, og ein kvir seg for å koma med motsegn. Informasjons-avisa som blei delt ut i postkassane for ei tid sidan er jo eigentleg eit propagandaskriv for bru. Ulemper og argument imot glimrar med sitt fråvær. Me må ha lov til å venta, ved eit så stort prosjekt – naturinngrep og milliardutgifter, at vurderingane av prosjektet er...

Debatt: No byggjer me for framtida

Det har i dei siste vekene gått ein debatt angåande skulestruktur i Tysnes kommune. Her har blant anna ulike politiske parti, samt tilsette i barnehagen i Stjernereiso, deltatt. Diskusjonen har gått på kva som er den rette skulestrukturen for Tysnes kommune, og korleis dette i tillegg skal sjåast i samanheng med barnehagane. For å gjera det klart: Tysnes Høgre står inne for...

Debatt: Om onklar og tanter

På framsida av førre «Tysnes» stod det «Einaste onkel i barnehagen». Den uttalen må eg berre kommentera – sjølv om det i overskrifta på sjølve artikkelen stod «Einaste mann i Stjernereiso». Det er kjekt å vera tante! Eg er tante til fem og grandtante til tolv, men eg er IKKJE tante til nokon i barnehagen, sjølv om eg stadig var innom der og jobba i mitt yrkesaktive liv.Det er det...

Debatt: Enno ingen svar å få

Etter at Tysnes Senterparti har utfordra andre politiske parti på korleis dei vil løysa ulike problemstillingar med kapasitet og struktur på skule/barnehage, så har KrF og Arbeidarpartiet hatt sine standpunkt på trykk i avisa. Det er kjempeflott, og det er med stor interesse eg har lese desse. Diskusjonen rundt dette må opp og fram, slik at me får belyst saka. Det som slår meg er at...

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år. Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske...

Leiar: Godt nytt på vegfronten

Statens vegvesen vil oppgradera dei to gangfelta i Våge sentrum. Det er godt nytt for trafikktryggleiken i Tysnes. Hordaland fylkeskommune har løyvt 750.000 til å oppgradera gangfelta framfor Coop Prix og Spar. Det er positivt at dei mjuke trafikkantane i Tysnes blir prioritert på denne måten. Hadde lokalpolitikarane våre fått 750.000 frå det offentlege til trafikksikring, så er me litt...

Debatt: Nystekt valgflesk

I den regionen som jeg nå reiser i, ser jeg ofte på CGTN. Stasjonen sender hovedsakelig nyheter fra fjerne Østen, og i går var det selvsagt et meget stort oppslag og intervju med ledende kinesiske politikere og ingeniører i forbindelse med åpningen av det ultra mega store prosjektet – broen som går fra Hong Kong til Macao.Dette kolossale infrastrukturelle byggverket, som er ferdigstilt...

Debatt: Skulelyrikk

Tysnes Ap hadde i førre avis noko som nok var eit svar på mitt innlegg. Litt vanskeleg å tyda, då det ikkje kom svar på noko som helst. Eg har prøvd med insidejobb, utsidejobb, innlegg med spørsmål og innlegg med svar. Eg meiner at fleire i kommunestyret stikk hovudet i sanden og håpar saker går over.

Leiar: Hårreisande kuttforslag frå fylkesrådmannen

Fylkesrådmannen føreslår å kutta den viktige snøggbåtruta mellom Tysnes og Os. Det er eit hårreisande kuttforslag.No lyt samfunnet på Tysnes setja si lit til at politikarane i fylket er meir opptekne av å skapa livskraftige lokalsamfunn og distriktskommunar i Hordaland enn det fylkesrådmannen ser ut til å vera. Å kutta den viktige snøggbåtruta mellom Tysnes og Os er førebels...

Debatt: Oppdrettsmillionar og kommuneøkonomi

Øystein Dalland i Senter-partiet utfordrar andre parti på deira syn på kommunale prioriteringar. Han ivrar sterkt for fellesskule 1-10 på Gjerstad og omgjering av Uggdal skule til barnehage. Han imøtegår Anne Merete Fjeldstad sitt utspel om...

Debatt: Gammelt og nytt flesk

I Tysnes kommune er vi nå endelig igang med ombygging av Tysnes skole. Det blir nye lokaler for 5-7. trinn, kulturskole, kantine og mediatek.Det blir også ny plan og oppgradering av uteområdet. Med en gang den gamle bygningsmassen er revet, blir det bygd nye garderober for svømmehallen. ALLE politiske parti står sammen i denne saka. Lenge før vi mottok en krone fra...

Debatt: Sykkelsti

Å få på plass sykkelsti mellom Våge og Uggdal er ett stort stykke arbeid. Planarbeidet med hensyn til framdrift, utførselen og finansiering vil være omfattende. Å få saka opp på den politiske dagsorden, er første steg mot målet. Vårt ønske er at kommunen, med ordfører i spissen, starter med å gå i samtale med Statens vegvesen for å diskutere planlegging og videre prosjektering.Det er...

Leiar: Spenstig miljøkrav til kraftlineutbyggjar

Rådmannen i Tysnes meiner at NVE bør vurdera sjøkabel i området ved Bårdsund for den nye 132 kV-kraftlina frå Langeland via Flygansvær til Austevoll. Det er eit spenstig miljøkrav.Haugaland Kraft sin søknad om bygging av ei ny 132 kV-kraftline frå transformatorstasjonen på Langeland til Flygansvær og vidare til Austevoll skal erstatta den noverande 66 kV-lina. Delar av lina som går på...

Debatt: Kor mykje skal me finna oss i?

Eg var ikkje tilstades på «ferjemøtet» i Tysneshallen, men ut frå kommentarar på nett, og i «Tysnes», verkar det ikkje som noko «positivt» møte.At fylkesordføraren kallar hhv. ordførarane i Tysnes, Austevoll og Kvinnherad for «kanaljar frå kysten», seier vel ein del om haldninga fylkeskommunen/fylkesordføraren har til oss, og treng vel ikkje kommentarar ut over det. Kåre, Morten...

Debatt: Flesk eller berre valflesk?

Arbeidarpartiet ynskjer å nytta pengar til sykkelveg mellom Våge og Uggdal. Flott det! Eg er også einig i at dette er ei viktig sak. Det at born og vaksne skal kunna sykla trygt og sikkert mellom bygdene våre er viktig. Både veg og sykkelforhold er svært dårleg der, som så mange andre stadar i kommunen. Men til AP sitt utspel; kor høgt opp på lista skal dette prioriterast? Er det flesk eller...

Debatt: El-bilar og betaling på innanriksferjer

Til å byrja med, var el-bilar fritekne for betaling på riks- og fylkesvegferjer. Ein løyste då berre billett for føraren av bilen. Dette vart det ei endring på i 2016/2017.Då vart det vedteke at el-bilar skulle betala for seg på lik linje med andre bilistar. Men dei skulle berre betala 50 prosent av vanleg biltakst. Og då var føraren inkludert i prisen. Men dei som brukte...

Leiar: Markerte Tysnes med nytt EM-gull

Det er stas når tysnesingar markerer seg utanfor kommunen, ja, til og med i utlandet. Ekstra stas er det når det er unge tysnesingar som set Tysnes på kartet.I sist veke kom styrkeløftar Anna Dorthea Espevik heim til Tysnes med ein ny gullmedalje. Denne gongen var det eit EM-gull. Europameisterskapen vart...