Debatt

Debatt: Politisk mangfald er viktig

Det var trist å lesa at Venstre i Tysnes ikkje klarar å stilla liste til valet i haust. Sjølv i eit lite samfunn som Tysnes er me avhengige av at folk ynskjer å ta del i politikken, for på den måten å vera med på å forma samfunnet.Det går mykje tid med for dei som stiller seg til disposisjon for politisk arbeid, og ofte må ein forsaka tid både til familie og venner for å delta i det...

Leiar: Tysnes treng aktive ungdomar

I haust vart Marius Sjøbø og Pia Bjøntegård Aasheim valde til høvesvis leiar og nestleiar i Tysnes ungdomsråd. I «Tysnes» sist veke kunne me lesa at dei nye ungdomsrådsleiarane har kome godt i gang med å jobba for saker som opptek ungdomen. Nyleg var det nytt møte i ungdomsrådet, det andre i år.Det er...

Debatt: Ope brev til generalforsamlinga i Tysnes Kraftlag

Eg er tilbake etter aksjonærmøtet 4. mars i Grendatun. Eit greitt og informerande møte om korleis styret tenkjer om den rolla Tysnes Kraftlag AS skal ha i framtida.Men eg gjer meg nokre tankar.Fyrst om namnet på selskapet slik det no framstår. Tysnes Kraftlag AS er i dei fleste si oppfatning noko heilt anna enn...

Lesarbrev: Kva ønskjer du for kyrkja di?

Ynskjer du å behalda mogelegheita til dåp og kyrkjelege hendingar i kyrkja di? Ja, då er tida inne for å engasjera seg. I september skal det vera val på nye sokneråd, akkurat som det skal vera kommuneval.Om du vil at kyrkja di skal vera i drift slik den er, så har du høve til å vera med å gjera dette mogleg denne hausten.Det er ei kjennsgjerning at den eldre garde som har hatt...

Leiar: Viktig varsku frå fysioterapeuten

Fysioterapeut Geir Austvik vil ha meir fysisk aktivitet inn i barnehage og skule. Austvik er uroa over motorikken til born på Tysnes og likar ikkje utviklinga dei seinare åra, etter årlege testar av fyrsteklassingane.Det er ikkje vanskeleg å vera samd med Austvik at fysisk aktivitet er viktig for...

Leiar: Bru til Huglo er viktig for heile Tysnes

Ordføraren vår gler seg over at Kommunal- og moderniseringsdepartementet opnar opp for at det kan løyvast ferjeavløysingsmidlar til nytt fastlandssamband til Huglo. Det bør heile Tysnes gle seg over.Signal som har kome fram tidlegare, er at ein berre ville kunna få slike statlege midlar når heile ferjesambandet...

Lesarbrev: Takk til alle som strikka varme plagg i førjulsstria

Ynsket om å få inn heimestrikka gåver starta med oppdaginga av at nokon av flyktningeborna gjekk utan sokkar i støvlane. Dette er noko som me «innfødde» har ryggmargsrefleks på, medan våre nye naboar ikkje er vane med dette. Bygdekvinnene, sokneråd, foreiningar og private sette i gang med strikking, og resultata let ikkje venta på seg.Frivilligsentralen fekk samla inn rundt 100...

Debatt: Bruntveit Handel og rekstrasamfunnet

Det er no sju år sidan eg flytta attende til Reksteren og busette meg fast i barndomsheimen min på Haukafær. Dette har eg aldri angra på. Er der andre rekstringar som vurderer å flytta heim att, er mitt råd: «Just do it.»Rekstrasamfunnet er i utgangspunkt ganske likt alle andre små lokalsamfunn langs Vestlandet. Der er pluss-sider og der er minus-sider. Me ønsker alle saman trivsel der...

Leiar: Vil skapa nytt liv i gamalt bygg

Det gamle tinghuset i Uggdal kan få ny aktivitet. Tysnes sogelag vil leiga huset av kommunen. Det siste nye er at sogelaget har fått Tysnes bygdekvinnelag og Tysnes musélag med på laget som mogelege leigetakarar.Det gamle tinghuset i Uggdal har lange historiske tradisjonar i Tysnes. På den tida det berre var...

Leiar: Godt grunnlag for ny næringsaktivitet på Reksteren

Rederi med millionomsetnad vil byggja liggjekai på Reksteren. Det var tittelen på ein artikkel i «Tysnes» i februar 2016.Men saka var ikkje så enkel den gongen som det fiskebåtreiar Lars Einar Sandtorv hadde håpa på.I Tysnes møtte han stor velvilje hjå lokalpolitikarane. Han fekk full støtte til planane...

Leiar: Slår eit slag for bygdeoptimisme i Lunde

Folk treng hus, og hus treng folk. På Kattaland i Lunde er endå eit nytt husprosjekt i startgropa.Tysnes Bolig AS har tidlegare bygt fleire husprosjekt, eller leilegheitsbygg, på Kattaland. No er dei i gang med ytterlegare eitt prosjekt, også dette innheld fire husvære. Det spesielle denne gongen er at...

Lesarbrev: Fregatt, kolsvart natt, eller berre tafatt?

Eg har med stor interesse og forbausing fylgt med i fylgjetongen i den såkalla: «fregattsaka», og lurer fælt på korleis noko slikt kan gå an?Det er sikkert ikkje rett av meg som er oppvaksen i Solheimsdalen, eit godt stykke frå sjø, å kommentera slike ofselege maritime operasjonar, men eg klarer ikkje å la det vera.Eg starta mi maritime karriere i Solheimsdalen, nærare bestemt på...

Leiar: Tysnes bør få meir enn 400.000 i grasrotmidlar

Norsk Tipping har fordelt grasrotmidlane for 2018. Den viser at lag og organisasjonar i Tysnes har fått heile 433.568 kroner inn på bankkontoane sine frå tippeselskapet på Hamar. Det er eit svært bra tilskot til økonomien til ulike lokale lag og organisasjonar i kommunen vår.Det er idrettslaga som ser ut til å...

Debatt: – Vi kjøpte ikke for å drive hotell

Vi har satt i gang en prosess hvor vi ønsker å regulere eiendommen til hyttetomter og et leilighetsbygg. Prosjektet er fortsatt i en veldig tidlig fase. I forbindelse med den påbegynte reguleringsplanen hadde bladet Tysnes en artikkel om prosjektet. Vi redegjør der i korte trekk for hva vi ønsker med...

Leiar: Godøysund-utbygging er viktig for Tysnes

Tysnes-samfunnet bør gle seg over at det endeleg er kome inn eigarar på den gamle og ærverdige hotelleigedomen som vil utvikla dette øyparadiset vidare. Mange tysnesingar har hatt visjonar om at det skal koma eit nytt hotell i Godøysund. Det er nok ein visjon som ikkje har eit forsvarleg økonomisk grunnlag i 2019. Dei nye eigarane har lagt hotellplanane på is. Det forstår me godt. Å...

Leiar: Kultur som smittar

Tysnes er ein kommune med eit yrande kulturliv.I kommunen finst to musikklag, eit skulekorps, ein aktiv kulturskule og fleire biletkunstnarar. Denne vesle plassen har fostra forfattarar som Johannes Heggland, Ingelin Røssland og Mads Rage. Ikkje minst har eldsjeler i kulturkommunen Tysnes skipa fyrtårnet Tysnesfest, ein av dei mest suksessfulle musikkfestivalane i landet. I denne...

Lesarbrev: Sjå kva eg fekk til jul

Å få gåver til jul betyr mykje for mange. Å få mjuke gåver er visst ikkje så kjekt for barn – ikkje for gutar i alle fall. Nei, gåva skal vera hard og stor. I år vart eg meir enn heldig i så måte. Gåva eg fekk, var av det rette slaget. Ikkje mjuk, men hard og veldig stor. Eg og Liv – kona mi – har hatt tankar om å få oss nokre høns. Men høna er som menneske, ho må ha hus. Eg var komen...

Leiar: God jul til alle!

Ei travel førjulstid er over. Ei tid der folk har stått på frå tidlege morgonar til seine kveldar med alt ein må gjera før jul. No er jula her, og julefreden kan senka seg over Tysnes. Me håpar alle får ei fin og fredeleg jul.Me gler oss over ei førjulstid med stor aktivitet i Tysnes-samfunnet. I barnehagane, på skulane, i lagslivet og i utelivet, ja, over heile Tysnes er entusiasmen og...

Lesarbrev: Mykje lys og mykje varme

I inneverande år har det skjedd mykje forandring langs vegen gjennom Brattetveit og Haukafær på Sør-Reksteren. Eit monster av ein skogsmaskin har herja i skogen. På 60-talet vart mange av småbruka på Vestlandet tilplanta av granskog, både på innmark og utmark. Mange år seinare, då bøndene vart klar over konsekvensen av plantinga, angra dei fleste. Vakker natur der sola slepp til, og...

Debatt: Avisa skal fram

Det er viktig at regjeringa legg til rette for distribusjonsløysingar som er føreseielege på ein slik måte at det er råd for avisene å tilpassa utgjevingane sine. Regjeringa vil no kutta ned på postomberingsdagar til 2,5 dag i snitt kvar veke. Framlegget er at eine veka er det postlevering måndag, onsdag og fredag, og andre veka er tysdag og torsdag. Det gjer at avislevering ikkje er...

Leiar: Lokale stadnamn handlar om identiteten vår

Det var ein grundig og til dels heftig debatt då Tysnes kommune for nokre år sidan skulle handsama saka om stadnamn og vegadresser. I kommunestyret vart det stort fleirtal for å nytta o-endingar i lokale stadnamn. Det vart ikkje godt motteke hjå Statens Kartverk. Kartverket krov at lokale stadnamn som Årbakkaheio, Skåte, Eiabrekko og Skåravågen vart endra til Årbakkaheia, Skotet,...

Leiar: Ja til lokal utdanningsmesse

I ei rekkje år hadde Tysnes si eiga yrkes- og utdanningsmesse. No tek lokalpolitikar og Sp-representant Inge Malkenes til orde for at Tysnes på ny bør få ei lokal utdanningsmesse. Det er eit veldig bra, og ikkje minst viktig initiativ.Det er over fem år sidan det sist vart skipa til ei lokal yrkes- og...

Debatt: Svar til Sp

Sp utfordrer Ap på kapasitet, økonomi og struktur. Hva med barnas ve og vel? Trygg overgang fra barnehage til småskole? Gode oppvekstvilkår? På Reiso er det bra aktivitetsområde/turterreng, lekeområde og trygge omgivelser. Ikke verdt å ta med i betraktningen? Ap mener dette er viktige argument i en slik diskusjon.Sp konkluderer med at Uggdal skule må utvides og ombygges for 40 millioner...

Leiar: Skal Tysnes sponsa ferjedebatten Stord-Kvinnherad?

Tysdag la formannskapet i Tysnes siste hand på kommunebudsjettet for2019. Det handlar ikkje berre om å støtta samferdsleprosjekt internt i kommunen. Formannskapet gjekk også inn for å setja av 250.000 kroner til ein forstudie for eit ferjefritt fylkesvegsamband mellom Kvinnherad og Stord. Planen er å kryssa Husnesfjorden mellom Kvinnherad og Huglo, og gå vidare over Tysnes til den nye E39.

Debatt: Skulesentralisering?

Øystein Dalland og Senter-partiet jagar på for å skissera ny skulebruksplan via debatt-sidene i bladet Tysnes. At Senterpartiet ynskjer ny 1-4 ved Tysnes skule er jo kjent, men det blir mange usikre tal i likningane som vert presentert for å argumentera for eigen politikk. I formannskapet har Senter-partiet...

Debatt: Brua og naturen

Øsinga og semja synest vera stor rundt å byggja bru over Husnesfjorden, og ein kvir seg for å koma med motsegn. Informasjons-avisa som blei delt ut i postkassane for ei tid sidan er jo eigentleg eit propagandaskriv for bru. Ulemper og argument imot glimrar med sitt fråvær. Me må ha lov til å venta, ved eit så stort prosjekt – naturinngrep og milliardutgifter, at vurderingane av prosjektet er...

Debatt: No byggjer me for framtida

Det har i dei siste vekene gått ein debatt angåande skulestruktur i Tysnes kommune. Her har blant anna ulike politiske parti, samt tilsette i barnehagen i Stjernereiso, deltatt. Diskusjonen har gått på kva som er den rette skulestrukturen for Tysnes kommune, og korleis dette i tillegg skal sjåast i samanheng med barnehagane. For å gjera det klart: Tysnes Høgre står inne for...

Debatt: Om onklar og tanter

På framsida av førre «Tysnes» stod det «Einaste onkel i barnehagen». Den uttalen må eg berre kommentera – sjølv om det i overskrifta på sjølve artikkelen stod «Einaste mann i Stjernereiso». Det er kjekt å vera tante! Eg er tante til fem og grandtante til tolv, men eg er IKKJE tante til nokon i barnehagen, sjølv om eg stadig var innom der og jobba i mitt yrkesaktive liv.Det er det...