Debatt

Abonnent

Svar til innlegg i «Tysnes» 10. oktober 2019

«Til Tysnes for å takka for livslang basarstøtte». Leste dette innlegget, men her er det en del som må rettes opp. Starten på denne foreningen, Skårabasaren eller Frøydisbasaren som den og ble kalt, var fra tidlig i 50-årene, kanskje før. Da var det til inntekt for Santalmisjonen. Det var kvinnene på Tornes som...

Abonnent

Leiar: Kor lang tid skal det gå før undervass-skjera ved Horso blir merka?

I sist veke skjedde det igjen, for n’te gong. Ein fritidsbåt grunnstøytte på skjeret Horso, ved Gjerslingane, nord for ferjekaien i Våge. Fritidsbåten Risøy frå Varaldsøy med tre familiemedlemer Årvik om bord var dei uheldige denne gongen. Dei skulle frå Varaldsøy til Fitjar, og var innom Våge éi natt. Smellen førte...

Lesarbrev: God søndagstur

På søndag skal Norge nok ein gong gjennomføra verdas største dugnad. 100.000 bøsseberarar går på tur i heile Norge, og samlar inn pengar til velgjerande organisasjonar. Kvart år blir det lagt ned ein stor innsats på Tysnes, og det er kjekt å sjå at gjevargleda til oss tysnesingar er stor kvart einaste år. Skular, lag og organisasjonar, kyrkja, privatpersonar og bedrifter har bidrege for å få...

Abonnent

Leiar: Autopassnedtur for tysnespendlarane

Ordførar Kåre Martin Kleppe har vore ein ivrig forkjempar for at det framleis skal vera passasjerbetaling på ferjene til og frå Tysnes. I sist veke kom nedturen: Fylkestinget sa ja til autopass på alle fylkesferjesambanda i Hordaland.Vedtaket i fylkestinget inneber at det blir gratis for passasjerar å reisa med ferjene. Fylkestinget sa

Abonnent

Leiar: Tysnes er ein god plass å bu heile året

Det kan gå mot ei strålande oktoberhelg på Tysnes. Ekstra kjekt er det at haustferien til skuleelevane opnar med solrike dagar. Skyene og regnveret som har lagt over Tysnes den siste tida skal ifølgje yr.no vera over for denne gongen, i alle fall for nokre dagar. Alt i går føremiddag, då arbeidet med haustavisa var i sluttspurten i redaksjonslokala, kunne me konstatera sol og tørr veg.

Abonnent

Leiar: Fornuftig vedtak om femdagarsskule

Kommunestyret i Tysnes vil ha alle fakta på bordet før dei gjer eit endeleg vedtak om å innføra femdagarsskule i Tysnes. Det er fornuftig.Vedtaket i kommunestyret tysdag set dermed til sides vedtaket i tenesteutvalet for nokre veker sidan. I tenesteutvalet gjekk dei folkevalde inn for at femdagarsskule skal innførast i Tysnes frå og med neste skuleår utan å ana dei økonomiske...

Abonnent

Leiar: Lokalsamfunn med eit godt hjelpeapparat

Natt til laurdag tok det til å brenna i eit bustadhus i Uggdal. Den unge familien kom seg til all lukke ut av det brennande huset utan fysiske skadar. I «Tysnes» denne veka kan me lesa at brannvesenet var på brannstaden eit kvarter etter at mor i huset fekk varsla om brannen klokka 03.23. Det gler...

Abonnent

Lesarbrev: Ja til norsk natur og ja til klimatiltak

Verden står i dag overfor to hovedutfordringer: klimautfordringen og tap av natur. For Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland er det viktig at vi tar begge utfordringene på alvor. Vi må ta vare på naturen samtidig som vi støtter opp om tiltak for å håndtere klimautfordringene. Vår natur er leveområdet for planter, dyr og fisk. Den er også arena for friluftsliv til glede for folk...

Abonnent

Lesarbrev: Kultur – Språk

Tysnes er ein nynorsk-kommune. Det er derfor med stor undring eg har lese innlegg i avisa frå Tysnes Arbeidarparti sin formann og ordførarkandidat skrive på bokmål på vegner av partiet. Skal ein vera ordførar i Tysnes, må ein kunna uttrykkja seg skriftleg på nynorsk – eventuelt med hjelp frå andre. Kva ein sjølv nyttar privat i skrift og tale, er irrelevant. Avisa 5.9.2019...

Abonnent

Lesarbrev: «Jeg døpte alle de ansatte for mine engler»

Dette er et innlegg om omtanke og omsorg. Det handler om mitt siste møte med helsevesenet. Etter diverse sykdommer og opphold på sykehus, fikk jeg hjelp på vårt nye bo- og omsorgssenter, og her opplevde jeg holdninger og faglig dyktighet jeg ikke hadde opplevd før. Alle ansatte viste og praktiserte at vi som var pasienter ble behandlet med rett medisin. Det er vel ingen som...

Abonnent

Lesarbrev: Ein god kommune – også for unge

For oss i Tysnes Høgre er det viktig at Tysnes er ein god plass å bu – også for unge. Dette betyr at kommunen må sørga for å tilby gode tenester i skulen, eit mangfald av kulturtilbod og gode helsetenester. Eit spesielt viktig tema i desse dagar, er tilbodet kommunen gir unge av helsetenester. Media belyser stadig korleis unge, i stor grad har eit større behov for helsetenester, enn det...

Abonnent

Lesarbrev: Har De spurt elevane kva me meiner om 1-10-skule?

Eg gjekk på ein stor skule i ein nabokommune, der dei tok heile fotballbanen vår og bygde han om til eit skulebygg. Det var så fullt av elevar på skulen, at det blei ikkje plass til å leika i skulegarden. Eg hugsar ei lita jente på første trinn som heldt seg fast i bussetet. Ho gret og var redd for å gå på skulen, fordi ho hadde blitt mobba av dei eldre elevane der. Då eg flytta til...

Abonnent

Lesarbrev: Med ynskje om fire nye år

Det er fire år sidan sist kommuneval. Fire år sidan eg tok over ordførarstolen i Tysnes kommune, og med det vart den yngste ordføraren i Norge, 22 år gamal. Oppgåva som låg framfor meg var formidabel, men med god hjelp rundt meg, og eit parti i Tysnes Høgre som støtta meg heile vegen, var eg klar for å ta på meg vervet. I etterkant av valet vart det klart at Venstre, Frp og Senterpartiet...

Abonnent

Lesarbrev: Arne Leite – ein god ordførarkandidat

Arne er ny ordførarkandidat for Senterpartiet, og då kan det vera grunn til ein nærmare presentasjon overfor veljarane.Arne har sete to periodar i kommunestyret. Dei første fire åra representerte han Ap, og no dei siste fire åra Sp, der han også er i formannskapet. Arne har vore tydeleg og ærleg på partiet sine synspunkt desse fire åra.I Senterpartiet har Arne fått stor tillit,...

Abonnent

Debatt: Skandaletinget med den handlingslamma fylkesordføraren

Så fekk me det demonstrert igjen. Hordaland fylkesting vil berre ikkje gå til vedtak om å oppretthalda ferjetilbodet til og frå Tysnes. Denne førestillinga som koalisjonen i posisjon stod for i sist veke er ikkje mindre enn ein skandale, og heile koalisjonen i posisjon burde vore bytta ut, med...

Abonnent

Leiar: Lova gull og grøne skogar i ferjedebatten – skuffa stort

Lokalvalet bør engasjera alle i Tysnes. Då skal me velja kven som skal styra kommunen dei neste fire åra. Men det er ikkje berre kommuneval komande måndag. Fylkestingsvalet er denne gongen kanskje viktigare enn nokon gong. Det er fylket som har ansvaret for ferjerutene til og frå Tysnes. Og ferjerutene for ein øykommune er like viktige som vegane er for fastlandskommunane, anten det er E16...

Abonnent

Lesarbrev: Kåre Martin som ordførar i fire nye år

Det nærmar seg valdagen, og me er i ein prosess med å gjera oss opp ei meining basert på å evaluera dei ulike lokale partilistene. Program blir gjennomgått, og det blir gjerne slått av ein liten prat med politikarar på stand i bygdene.Eg vil med dette kort få selja inn nokre argument på kvifor eg meiner Kåre Martin Kleppe og Tysnes Høgre bør få di stemme ved kommunevalet, og Vestland...

Abonnent

Lesarbrev: Tysnes KrF – eit sentrumsalternativ

I «Tysnes» 22. august stiller John Martin Dale spørsmål om kva dei ulike partia står for. Han har rett i at det er stor grad av felles politikk hos partia som stiller i Tysnes. Dette har delvis si årsak i at dei mest utprega fløypartia – både ytre høgre og ytre venstre – ikkje stiller til val i Tysnes.

Abonnent

Leiar: Kan gje Tysnes nye kjærkomne arbeidsplassar

Ein historisk viktig avtale for Tysnes blei underteikna i Uggdal sist veke. Då signerte Tysnes kommune ein samarbeidsavtale med Mestringshusene om å oppretta ein rusbehandlingsinstitusjon i den gamle sjukeheimen i Uggdal. Mestringshusene sine planar kan gje Tysnes kring 30 nye, kjærkomne arbeidsplassar. Det er gull...

Abonnent

Lesarbrev: Eit godt arbeidsmiljø sikrar gode tenester

Det har i den siste tida, og i løpet av valkampen, vore fokus på arbeidsmiljø i Tysnes kommune, og på arbeidstilhøva til dei tilsette. Det er forståeleg. Viss me skal levera gode tenester til innbyggjarane i Tysnes, er det viktig at me har fornøgde og motiverte tilsette, og eit arbeidsmiljø som gjer at fagpersonell ynskjer å jobba i Tysnes kommune.Det vil alltid vera nokon som ynskjer å...

Abonnent

Debatt: Me er ærlege

Me i Tysnes Arbeidarparti reagerer på lesarinnlegget til ordføraren sist torsdag, der han seier at me ikkje er ærlege. Dette er ein påstand som ikkje kan stå uimotsagt.Korkje Rolf Simonsen eller me andre i Arbeidarpartiet er ute etter å...

Abonnent

Lesarbrev: Elle melle eller «alt for Tysnes»

Atter tid for å gå til stemmeurnene og gjera borgarplikta. Denne gongen slit eg med å bestemma meg for kva parti eg skal stemma på.Ser ein på kva som er gjort i sist periode, vert eg ikkje imponert. Eg vert derimot imponert over kva som ikkje er tatt fatt på i denne perioden.• Vegane på Tysnes har ikkje vorte plaga med asfaltering. Vegdekket er slitt hol på mange stader på...

Abonnent

Debatt: Ja til gratis skolemat

Takk til Jorunn Støle Bjordal i bygdekvinnelaget som satte et viktig tema på agendaen i forrige «Tysnes».Svaret mitt er ja – Tysnes arbeiderparti vil jobbe for et gratis måltid om dagen for alle våre skolebarn. Et felles skolemåltid er som du sier god investering i folkehelse og samtidig er det sosialt...

Abonnent

Debatt: Tysnes skal vera ein servicekommune

Det er viktig å ha ein open, og lett tilgjengeleg kommune. Det å ta kontakt med kommunen skal vera ei positiv oppleving, og ein skal få den hjelpa ein har krav på. Tysnes Høgre vil gjera fleire grep for å gjera kontakten med kommunen enklare, samtidig som me opprettar system for ta imot tilbakemelding frå publikum på korleis kontakten med kommunen har vore.Tysnes Høgre vil i neste...

Abonnent

Lesarbrev: Hugs valdagen den 9. september

Det er ei dårleg demokratisk innstilling å ikkje stemma ved eit val. Same om du er noko ueinig med dei ulike partia, så er det alltid eit parti det kan vera greitt å gje si stemme til. Me i Tysnes FrP meiner me har eit godt valprogram, som seier noko om det som må bli betre i Tysnes kommune.Tysnes FrP er svært opptatt av at det ikkje må bli reduksjon i talet på ferjeanløp til og frå...

Abonnent

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Abonnent

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...

Abonnent

Lesarbrev: Me må vera ærlege, også i valkampen

I førre utgåve av bladet Tysnes hadde Rolf Simonsen eit lesarinnlegg som representant for Tysnes Arbeidarparti, og tok for seg korleis ein no jobbar med å auka stillingane til dei tilsette ved omsorgssenteret og i open omsorg. Eg er glad for at me har starta dette arbeidet, og eg deler Rolf sine tankar om kva positive...

Abonnent

Lesarbrev: Innfør gratis skulemat

Eit gratis skulemåltid kvar dag til alle elevar i den norske skulen kan vera blant dei viktigaste tiltaka for folkehelse og sosial utjamning. Vil politikarane jobba for å innføra skulematordning i vår kommune?Det er få stader sosiale skilnader kjem tydelegare til syne enn blant matpakkane til elevar i den norske skulen. Diverre er det slik at langt ifrå alle born får med seg god og sunn...

Abonnent

Debatt: Personalpolitikk i Tysnes kommune

Det er problem dersom det er slik at kommunen ikkje klarar å rekruttera og, ikkje minst, halda på, høgt kompetente medarbeidarar. På spørsmål om me kan dokumentera at dette er tilfellet, er svaret diverre nei. Men som ombodskvinner og menn, lyttar me på mange folk som opplever denne tendensen. Det kan me rett og slett ikkje kan sjå vekk i frå, og noko må i så fall gjerast! Men, kven...