Debatt

Abonnent

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...

Abonnent

Lesarbrev: Bli kjent-fest

Frå tida i skule og utdanning hugsa eg at det ved starten av skulen vart arrangert bli kjent-fest. Intensjonen var at elevane skulle møtast for å bli kjent med kvarandre. Etter å ha budd på Reksteren no dei siste åtte åra, har tanken streifa meg om me skulle ha arrangert slike festar iblant på Reksteren. Eg observerer at det som før var eit fenomen i byar og tettstader – at folk kan bu tett...

Abonnent

Lesarbrev: Ros til noen som fortjener det

Jeg vil gjerne dele en utrolig fin og god opplevelse jeg hadde mandag 25. november, med legen min. Saken er som følger: Tidlig mandag morgen ringte jeg legekontoret og spurte om de kunne be legen min, Dr. S. Al-Mosawi, ringe meg, da jeg hadde noen «ting», jeg måtte spørre han om. Dette ble, som alltid, ordnet. Men ingen lege ringte. Jeg tenkte at han har nok hatt en travel dag på...

Abonnent

Leiar: Fjord1 bør tilpassa seg utbyggingsplanane i Våge

Fjord1 skuldar politikarane i Tysnes for at ferjeselskapet ikkje har fått godkjent eit nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge. Det er ein dårleg strategi frå ferjeselskapet si side.Det tekniske bygget på ferjekaien skal romma ladeutstyr til den nye elferja, som blir sett inn i ferjeruta mellom Våge og Halhjem frå komande årsskifte.Forseinkinga med bygget fører til at det

Abonnent

Leiar: Kartverket på blåbærtur i namnesak om Skår

Det er godt å høyra at innbyggjarane på Reksteren er klinkande klare i korleis skrivemåten av stadnamna Skår og Skåravågen skal vera. Skår og Skåravågen må skrivast med «å». Noko anna blir heilt feil. Å bruka «o» som Kartverket gjer framlegg om, vil bli totalt feil. Det er ikkje fyrste gongen Kartverket blandar seg opp i skrivemåten av stadnamn på Tysnes. Denne gongen handlar det altså...

Abonnent

Leiar: Ros til turlagsentusiastar

Tysnes Turlag er eit faktum. Det blei slått fast i grendahuset på Tveit måndag kveld. Dermed kan det rike lagslivet på Tysnes bli endå rikare.Dei tre initiativtakarane til det nye turlaget, Rebekka Høgestøl, Ketil Skjolde og Sigfrid...

Abonnent

Leiar: Ny og spennande satsing frå Alsaker-konsernet

Nye arbeidsplassar er alltid kjærkomne i Tysnessamfunnet. I avisa på torsdag kunne me me lesa om ei av storsatsingane til Gerhard Alsaker og Alsaker-konsernet. Ein ny brønnbåt skal gje 20 nye arbeidsplassar, om bord på båten. Og dei kjem allereie neste år.Det er snart eit år sidan arbeidet på sjølve båten...

Abonnent

Leiar: Lokal yrkesmesse er viktig for Tysnes

I ei rekkje år hadde Tysnes si eiga yrkes- og utdanningsmesse. No blir det på ny yrkesmesse på Tysnes. Det er positivt. Det er over seks år sidan det sist blei skipa til ei lokal yrkes- og utdanningsmesse på Tysnes. Det er altfor lenge. Den siste som gjekk av stabelen blei avvikla 15. februar 2013, med det utmerka namnet Tysnesmessa. Det var den åttande lokale utdanningsmessa som blei...

Abonnent

Svar til innlegg i «Tysnes» 10. oktober 2019

«Til Tysnes for å takka for livslang basarstøtte». Leste dette innlegget, men her er det en del som må rettes opp. Starten på denne foreningen, Skårabasaren eller Frøydisbasaren som den og ble kalt, var fra tidlig i 50-årene, kanskje før. Da var det til inntekt for Santalmisjonen. Det var kvinnene på Tornes som...

Abonnent

Leiar: Kor lang tid skal det gå før undervass-skjera ved Horso blir merka?

I sist veke skjedde det igjen, for n’te gong. Ein fritidsbåt grunnstøytte på skjeret Horso, ved Gjerslingane, nord for ferjekaien i Våge. Fritidsbåten Risøy frå Varaldsøy med tre familiemedlemer Årvik om bord var dei uheldige denne gongen. Dei skulle frå Varaldsøy til Fitjar, og var innom Våge éi natt. Smellen førte...

Lesarbrev: God søndagstur

På søndag skal Norge nok ein gong gjennomføra verdas største dugnad. 100.000 bøsseberarar går på tur i heile Norge, og samlar inn pengar til velgjerande organisasjonar. Kvart år blir det lagt ned ein stor innsats på Tysnes, og det er kjekt å sjå at gjevargleda til oss tysnesingar er stor kvart einaste år. Skular, lag og organisasjonar, kyrkja, privatpersonar og bedrifter har bidrege for å få...

Abonnent

Leiar: Autopassnedtur for tysnespendlarane

Ordførar Kåre Martin Kleppe har vore ein ivrig forkjempar for at det framleis skal vera passasjerbetaling på ferjene til og frå Tysnes. I sist veke kom nedturen: Fylkestinget sa ja til autopass på alle fylkesferjesambanda i Hordaland.Vedtaket i fylkestinget inneber at det blir gratis for passasjerar å reisa med ferjene. Fylkestinget sa

Abonnent

Leiar: Tysnes er ein god plass å bu heile året

Det kan gå mot ei strålande oktoberhelg på Tysnes. Ekstra kjekt er det at haustferien til skuleelevane opnar med solrike dagar. Skyene og regnveret som har lagt over Tysnes den siste tida skal ifølgje yr.no vera over for denne gongen, i alle fall for nokre dagar. Alt i går føremiddag, då arbeidet med haustavisa var i sluttspurten i redaksjonslokala, kunne me konstatera sol og tørr veg.

Abonnent

Leiar: Fornuftig vedtak om femdagarsskule

Kommunestyret i Tysnes vil ha alle fakta på bordet før dei gjer eit endeleg vedtak om å innføra femdagarsskule i Tysnes. Det er fornuftig.Vedtaket i kommunestyret tysdag set dermed til sides vedtaket i tenesteutvalet for nokre veker sidan. I tenesteutvalet gjekk dei folkevalde inn for at femdagarsskule skal innførast i Tysnes frå og med neste skuleår utan å ana dei økonomiske...

Abonnent

Leiar: Lokalsamfunn med eit godt hjelpeapparat

Natt til laurdag tok det til å brenna i eit bustadhus i Uggdal. Den unge familien kom seg til all lukke ut av det brennande huset utan fysiske skadar. I «Tysnes» denne veka kan me lesa at brannvesenet var på brannstaden eit kvarter etter at mor i huset fekk varsla om brannen klokka 03.23. Det gler...

Abonnent

Lesarbrev: Ja til norsk natur og ja til klimatiltak

Verden står i dag overfor to hovedutfordringer: klimautfordringen og tap av natur. For Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland er det viktig at vi tar begge utfordringene på alvor. Vi må ta vare på naturen samtidig som vi støtter opp om tiltak for å håndtere klimautfordringene. Vår natur er leveområdet for planter, dyr og fisk. Den er også arena for friluftsliv til glede for folk...

Abonnent

Lesarbrev: Kultur – Språk

Tysnes er ein nynorsk-kommune. Det er derfor med stor undring eg har lese innlegg i avisa frå Tysnes Arbeidarparti sin formann og ordførarkandidat skrive på bokmål på vegner av partiet. Skal ein vera ordførar i Tysnes, må ein kunna uttrykkja seg skriftleg på nynorsk – eventuelt med hjelp frå andre. Kva ein sjølv nyttar privat i skrift og tale, er irrelevant. Avisa 5.9.2019...

Abonnent

Lesarbrev: «Jeg døpte alle de ansatte for mine engler»

Dette er et innlegg om omtanke og omsorg. Det handler om mitt siste møte med helsevesenet. Etter diverse sykdommer og opphold på sykehus, fikk jeg hjelp på vårt nye bo- og omsorgssenter, og her opplevde jeg holdninger og faglig dyktighet jeg ikke hadde opplevd før. Alle ansatte viste og praktiserte at vi som var pasienter ble behandlet med rett medisin. Det er vel ingen som...

Abonnent

Lesarbrev: Ein god kommune – også for unge

For oss i Tysnes Høgre er det viktig at Tysnes er ein god plass å bu – også for unge. Dette betyr at kommunen må sørga for å tilby gode tenester i skulen, eit mangfald av kulturtilbod og gode helsetenester. Eit spesielt viktig tema i desse dagar, er tilbodet kommunen gir unge av helsetenester. Media belyser stadig korleis unge, i stor grad har eit større behov for helsetenester, enn det...

Abonnent

Lesarbrev: Har De spurt elevane kva me meiner om 1-10-skule?

Eg gjekk på ein stor skule i ein nabokommune, der dei tok heile fotballbanen vår og bygde han om til eit skulebygg. Det var så fullt av elevar på skulen, at det blei ikkje plass til å leika i skulegarden. Eg hugsar ei lita jente på første trinn som heldt seg fast i bussetet. Ho gret og var redd for å gå på skulen, fordi ho hadde blitt mobba av dei eldre elevane der. Då eg flytta til...

Abonnent

Lesarbrev: Med ynskje om fire nye år

Det er fire år sidan sist kommuneval. Fire år sidan eg tok over ordførarstolen i Tysnes kommune, og med det vart den yngste ordføraren i Norge, 22 år gamal. Oppgåva som låg framfor meg var formidabel, men med god hjelp rundt meg, og eit parti i Tysnes Høgre som støtta meg heile vegen, var eg klar for å ta på meg vervet. I etterkant av valet vart det klart at Venstre, Frp og Senterpartiet...

Abonnent

Lesarbrev: Arne Leite – ein god ordførarkandidat

Arne er ny ordførarkandidat for Senterpartiet, og då kan det vera grunn til ein nærmare presentasjon overfor veljarane.Arne har sete to periodar i kommunestyret. Dei første fire åra representerte han Ap, og no dei siste fire åra Sp, der han også er i formannskapet. Arne har vore tydeleg og ærleg på partiet sine synspunkt desse fire åra.I Senterpartiet har Arne fått stor tillit,...

Abonnent

Debatt: Skandaletinget med den handlingslamma fylkesordføraren

Så fekk me det demonstrert igjen. Hordaland fylkesting vil berre ikkje gå til vedtak om å oppretthalda ferjetilbodet til og frå Tysnes. Denne førestillinga som koalisjonen i posisjon stod for i sist veke er ikkje mindre enn ein skandale, og heile koalisjonen i posisjon burde vore bytta ut, med...

Abonnent

Leiar: Lova gull og grøne skogar i ferjedebatten – skuffa stort

Lokalvalet bør engasjera alle i Tysnes. Då skal me velja kven som skal styra kommunen dei neste fire åra. Men det er ikkje berre kommuneval komande måndag. Fylkestingsvalet er denne gongen kanskje viktigare enn nokon gong. Det er fylket som har ansvaret for ferjerutene til og frå Tysnes. Og ferjerutene for ein øykommune er like viktige som vegane er for fastlandskommunane, anten det er E16...

Abonnent

Lesarbrev: Kåre Martin som ordførar i fire nye år

Det nærmar seg valdagen, og me er i ein prosess med å gjera oss opp ei meining basert på å evaluera dei ulike lokale partilistene. Program blir gjennomgått, og det blir gjerne slått av ein liten prat med politikarar på stand i bygdene.Eg vil med dette kort få selja inn nokre argument på kvifor eg meiner Kåre Martin Kleppe og Tysnes Høgre bør få di stemme ved kommunevalet, og Vestland...

Abonnent

Lesarbrev: Tysnes KrF – eit sentrumsalternativ

I «Tysnes» 22. august stiller John Martin Dale spørsmål om kva dei ulike partia står for. Han har rett i at det er stor grad av felles politikk hos partia som stiller i Tysnes. Dette har delvis si årsak i at dei mest utprega fløypartia – både ytre høgre og ytre venstre – ikkje stiller til val i Tysnes.

Abonnent

Leiar: Kan gje Tysnes nye kjærkomne arbeidsplassar

Ein historisk viktig avtale for Tysnes blei underteikna i Uggdal sist veke. Då signerte Tysnes kommune ein samarbeidsavtale med Mestringshusene om å oppretta ein rusbehandlingsinstitusjon i den gamle sjukeheimen i Uggdal. Mestringshusene sine planar kan gje Tysnes kring 30 nye, kjærkomne arbeidsplassar. Det er gull...

Abonnent

Lesarbrev: Eit godt arbeidsmiljø sikrar gode tenester

Det har i den siste tida, og i løpet av valkampen, vore fokus på arbeidsmiljø i Tysnes kommune, og på arbeidstilhøva til dei tilsette. Det er forståeleg. Viss me skal levera gode tenester til innbyggjarane i Tysnes, er det viktig at me har fornøgde og motiverte tilsette, og eit arbeidsmiljø som gjer at fagpersonell ynskjer å jobba i Tysnes kommune.Det vil alltid vera nokon som ynskjer å...

Abonnent

Debatt: Me er ærlege

Me i Tysnes Arbeidarparti reagerer på lesarinnlegget til ordføraren sist torsdag, der han seier at me ikkje er ærlege. Dette er ein påstand som ikkje kan stå uimotsagt.Korkje Rolf Simonsen eller me andre i Arbeidarpartiet er ute etter å...

Abonnent

Lesarbrev: Elle melle eller «alt for Tysnes»

Atter tid for å gå til stemmeurnene og gjera borgarplikta. Denne gongen slit eg med å bestemma meg for kva parti eg skal stemma på.Ser ein på kva som er gjort i sist periode, vert eg ikkje imponert. Eg vert derimot imponert over kva som ikkje er tatt fatt på i denne perioden.• Vegane på Tysnes har ikkje vorte plaga med asfaltering. Vegdekket er slitt hol på mange stader på...