Debatt

Debatt: Nå igjen...

Tysnes kommune lyser nok en gang ut flere deltidsstillinger i omsorgstjenesten. Den ene stillingen helt nede i 13,6 prosent! Dette skjer på tross av stort vikarbruk med innleide tjenester innenfor helse/omsorg. Tysnes Ap har uendelig mange ganger bedt administrasjonen om å jobbe seriøst for å endre denne praksisen. Endring krever stor vilje til å tørre å prøve nye løsninger, som for...

Leiar: Sommaren er høgdepunktet!

Velkomen til sommar-Tysnes. No ligg samfunnet på Tysnes i startgropa for nok ein ny sommarsesong. Ein ny sesong der Tysnes boblar over av sommargjester og sommaraktivitetar. Me gler oss til skikkeleg liv og røre i ferieparadiset midt i Hordaland. I dag kjem den nye sommaravisa til «Tysnes», avisa som skal spegla litt av ferieparadiset vårt. Målet til dei entusiastiske medarbeidarane i...

Leiar: Fornuftig innspel frå Huglo

Huglo bygdelag ivrar sterkt for at det skal bli bygt bru over Laukhamarsundet, og ny veg på båe sider av sundet.Det er viktig at innbyggjarane på Huglo står på i denne saka.Heldigvis er den politiske leiinga både i Tysnes kommune og i Stord kommune også sterkt opptekne av å få realisert bru til Huglo. Det me allereie veit, er at det så langt ikkje finst midlar på...

Debatt: Nei til førehandsinnkrevjing av bompengar på tysnesferjene!

Øyvind Halleraker i Hordfast ynskjer oppstart av førehandsinnkrevjing av bompengar m.a. på ferjene frå Våge og Hodnanes. Føremålet er tidlegare byggestart. Tysnessamfunnet har ikkje råd til å takka ja til invitasjonen. I dag må ein alminneleg bilist som reiser frå Tysnes til Stord eller Os betala for å nytta seg av ein fylkesvegstrekning som er open berre delar av døgeret. For vanleg...

Leiar: Klart og høgt «Nei» til bompengar

Lobbyselskapet Hordfast AS skal ha ros for at tysnesordførar Kåre Martin Kleppe er vald inn som ny styremedlem på den ekstraordinære generalforsamlinga i selskapet tysdag.Hordfast skal derimot ha kritikk for at dei prøver å påleggja pendlarane til og frå Tysnes endå meir bompengar. Det kan me rett og slett ikkje godta. Politikarane på Tysnes har for lengst teke avstand frå innføring av...

Leiar: Med snøggbåt til Bergen?

Snøggbåtstopp på Hodnanes er ikkje eit nytt tema i Tysnes. For ein del år sidan var det ein del diskusjonar rundt temaet lokalt i Tysnes. Men sjølv om det var innbyggjarar her i kommunen som ivra for å få dette til, lukkast ein ikkje.Rådmann Steinar Dalland reiste spørsmålet på nytt i sist månad. I samband med folkemøta og det pågåande arbeidet med revideringa av kommuneplanen...

Leiar: Variert 17. mai-program for heile kommunen

Me er etter kvart mange i landet vårt som har levt heile liva våre i eit fritt land. I år er det 73 år sidan det var slutt på fem harde krigsår, og Norge vart på ny eit fritt land. Det har me heldigvis vore sidan.Me skal alle gle oss over at me får bu i eit fritt land. Det er det ikkje alle menneske kringom i verda som får. Difor er det heilt på sin plass at feiringa av nasjonaldagen...

Leiar: Gode, lokale nyhende frå næringslivet

Han smilte lurt til lesarane av «Tysnes» sist veke, turbusseigaren frå Nordbustaddalen, Olav Kaastad.I ein alder av 70 år har han investert over ein million kroner i ein nyare turbuss, og satsar friskt vidare på turbusskøyring.– Det er turbuss som er kjekt å køyra, mykje kjekkare enn å køyra rundt Tysnes utan passasjerar, fortalde han til avisa. Det utsagnet forstår me godt når...

Leiar: Spanande framtid med nye, kapitalsterke Tysnes Kraftlag

Det nye kraftlagsselskapet på Tysnes, Tysnes Kraftlag AS, kan bli ein ny og spanande institusjon i og for lokalsamfunnet Tysnes.Endringa skjer når noverande Tysnes Kraftlag SA med mannskap, linjenett og SKL-aksjar blir selt til BKK til sommaren.Då kan det nye aksjeselskapet, som no er stifta, verta ein kapitalsterk «muskel» i Tysnes, som på ulike måtar kan vera med å utvikla...

Leiar: Sykkelveg Uggdal-Våge er ei god sak

Bygg ny gang- og sykkelveg mellom Uggdal og Våge. Det vil betra folkehelsa. Dette var eitt av mange moment som kom opp på kommuneplanmøtet i Tysneshallen sist veke. Det fyrste av tre møte i alt, der innbyggjarane skal få høve til å koma med innspel til samfunnsdelen av kommuneplanen.Å byggja gang- og sykkelveg mellom Uggdal og Våge er ikkje ei ny sak. Idéen har vore lansert mange gonger...

Debatt: Ser me starten på kva politireforma betyr for Tysnes?

For ei veke sidan kunne me lesa i «Tysnes» at det hadde vore ein båtbrann i Godøysund. Heldigvis var det ingen som kom til skade, men naudetatane hadde ein stri tørn med å sørgja for at båtane ikkje sokk og såleis førte til forureining.Det som er tragisk og heilt uakseptabelt i denne saka, er at politiet ved ei slik alvorleg hending ikkje vert varsla, og kan rykkja ut. Det er politiet...

Leiar: No er det tid for vår-rydding

Vår-temperaturane sette inn for fullt sist veke. Det er godt etter ein lang og kald vinter.På sjønære område har ein den siste tida vore vitne til stille sjø, solvarme frå skyfri himmel og fine vårkveldar.Men i mange av strendene våre, langs dei mange kilometrane med vakker tysneskyst, ligg søppel i store mengder som har samla seg opp gjennom stormfulle haust- og vinterdagar,...

Leiar: No har DU sjansen til å påverka framtida vår

Det er ikkje lokalpolitikarane åleine som skal staka ut kursen for korleis Tysnes bør utvikla seg i åra som kjem. Ei heller kommuneadministrasjonen åleine. Difor er det positivt at rådmannen no inviterer heile Tysnes til å vera med på ein idédugnad til det føreståande planarbeidet med Tysnes kommune si utvikling dei næraste åra framover.Det er mange interessante tema som skal på...

Leiar: Strålande påskehelg for turistkommunen Tysnes

Påskeferien på Tysnes i 2018 kan gå inn i soga som ei særs strålande helg.Sjeldan har ein sett så mange smilande og nøgde tysnesingar og påskeferierande i Tysnes som dette året. Strålande sol frå ein blå himmel dag etter dag er god Tysnes-reklame, både til havs og til fjells. Sjøen låg nesten vindstille i delar av helga, slik at dei mest sjøglade kunne boltra seg med fiske og...

Leiar: Velkomen til påske-Tysnes

Velkomen til Tysnes. Om få dagar går me inn i påskehelga, og tysnessamfunnet kan på ny ynskja tilreisande og ferierande velkomne til ei ny påskefeiring på vakre Tysnes. Me trur det er mange som har det som ekteparet Kroken frå Bergen, som berre må til Tysnes i påskehelga. På Tysnes finn dei roen, fortel dei i ein artikkel i «Tysnes» i dag. Dei er gode marknadsførarar av Tysnes. Dei må...

Leiar: Viktig investering for Våge som handlesenter

I «Tysnes» sist veke kan me lesa om den nye og planlagde utvidinga av Våge Senter. Det er gledeleg nytt for Tysnessamfunnet.Vidare utbyggingar i Våge sentrum har i fleire år blitt stoppa på grunn av den manglande sentrumsplanen. Dei som har hatt planar om å setja i gang med nye tiltak har stanga hovudet mot veggen. Tysnes kommune sitt utspel om til slutt å senda saka til departementet i...

Lesarbrev: Fusa Kraftlag – Inviterer til samarbeid med Tysnes

Eg har fått med meg at Tysnes Kraftlag skal samla sine medlemmer til ei viktig avgjerd komande måndag. For dei som måtte vera interessert, så kan eg orientera litt om prosessen me har hatt i Fusa Kraftlag.Første gangen dette med sal av kraftlaget var på dagsorden her i Fusa, var hausten 1996. Det dåverande styre ville selja nettet til BKK. Det var lovnader om god betaling, og...

Lesarbrev: Angår dette meg/deg?

Dei fleste av oss har fått med seg at noko svært spesielt har skjedd nyleg i vårt nærområde. Det skjedde for vel to veker sidan i nabokommunen Fitjar. Norsk politi, med grønt lys frå høgste hald, gjorde eit raid med stort mannskap og stor slagkraft mot ein sovande afghansk småbarnsfamilie.Familien, far, mor og tre barn under seks år har vorte ivaretekne av Menigheten Nytt Liv...

Lesarbrev: Tysnes Kraftlag – in memoriam?

12. mars er ein skjebnedag for Tysnes. Då skal kan hende kraftlaget førast til slaktebenken, og folket her skal sitja att med smular.Tysnes Kraftlag har aldri vore noko «reinspikka» samvirkelag. Samfunnstoppane som grunnla Tysnes Kraftlag var langt unna kooperasjonstankar, men samararbeid var bra, og då NVE anbefalte partlag eller lutlag, valde styret i T.K. partlag. Det lydde godt...

Lesarbrev: Tysnes Kraftlag + BKK = god energi!

Kjære kunde og medlem. Den 12. mars i Grendatun, Uggdal, skal årsmøtet i Tysnes Kraftlag stemma over kanskje den viktigaste saka i heile vår 70-årige historie. Me vil då stemma over saka om omdanning av samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA til aksjeselskap, for gjennomføring av transaksjonsavtale med BKK AS. Dette er eit grep me har sett oss nøydde for å gjera etter at rammevilkåra for drifta av...

Leiar: Mobildekninga må på dagsorden att

Mobildekninga på Tysnes er ei sak som har vore på dagsorden i Tysnes fleire gonger dei seinare åra. No må saka takast opp att – enno ein gong.Det er rett og slett ikkje godt nok at det ikkje er mobilforhold mellom Vermedal og Onarheimsvatnet.I samband med brannen i Vermedal for eit par veker sidan, måtte bussjåfør Knut Dalland, som oppdaga brannen aller fyrst, køyra skulebussen i...

Leiar: Nei til førehandsbompengar på ferjene

Tysnes bør seia nei til førehandsbompengar på ferjene til og frå Tysnes. Det er Hordfast AS med dagleg leiar Øyvind Halleraker i spissen som vil at ferjebompengar skal finansiera oppstart av Hordfast. Det var tidleg i januar me kunne lesa i både BA og «Tysnes» at Statens vegvesen skal vera i gang med å utarbeida ein bompengesøknad for ferjefri E39 Stord-Halhjem, og at det skjer i...

Leiar: Mange spanande utdanningsvegar for unge i dag

Det er eit viktig vegval ungdomane våre står framfor når dei snart skal velja utdanning vidare etter ungdomsskulen. Gode råd på vegen frå andre som er komne vidare i utdanningsløpet, kan vera nyttige før ein tek det endelege valet om kva skule ein skal søkja på.I «Tysnes» i dag kan me lesa om mange spanande jobbar og utdanningar. Her kan me lesa om jenter som har valt litt...

Leiar: Godt nytt frå lokalt næringsliv

Lokalt næringsliv er grunnleggjande viktig for den vidare utviklinga av samfunnet på Tysnes. Tysnes har dei siste åra hatt ein fin vekst i folketalet. Skal det halda fram, må me også ha eit næringsliv som går godt, og me må ha lokale arbeidsplassar.Såleis er det svært gledeleg når ein i «Tysnes» i dag kan lesa at Heis-Tek på Hovlandstrando på Onarheim har sikra seg ein ny...

Lesarbrev: Brukryssing av Langenuen

I eit frukostmøte med Stord Næringsråd, oppmoda Hordfastgeneral Øyvind Halleraker kommunane i Sunnhordland om å droppa kravet om sørleg kryssing av Langenuen.

Leiar: Nærare mot Bergen kan vera fornuftig

Styret i Tysnes Kraftlag er på ein måte pressa opp i eit hjørne av sentrale styresmakter. I avisa sist veke kan me lesa at kraftlagsstyret går inn for å selja arvesølvet Tysnes Kraftlag til BKK. Ei verksemd som har vore lokal eigd og lokal styrt i over 60 år kan hamna på utabygds hender. Det er ikkje godt nytt i eit lite lokalsamfunn som Tysnes. Bakgrunnen for heile saka er dei...