Debatt

Abonnent

Lesarbrev: Tommelen opp for SommarTrimTysnes!

I sommer har jeg latt meg inspirere av Sommartrimmen til mange ulike turer på den vakre øyen vår. Ikke visste jeg at vi hadde så mange fantastiske fjelltopper med storslagen utsikt i alle himmelretninger. Det har vært en sann fornøyelse å prøve ut mange av de 35 turforslagene som inngår i Sommartrimmen. Og jeg er mektig imponert over alle de ulike stiene og toppene som har gitt meg...

Abonnent

Debatt: Nei til vindmøller i Tysnesfjella!

Store delar av Tysnes er inkludert i NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Tysnes Ap meiner at det ikkje skal byggjast vindmøller i Tysnes kommune.Me er ein relativt liten kommune, med variert natur frå fjord til fjell. Fjellheimen vår er å betrakta som eit einaste stort naturreservat, med eit rikhaldig dyre- og fugleliv.Vindmøller verkar spesielt øydeleggjande for...

Abonnent

Lesarbrev: Feil i NRK sin valgomat

I spørsmål 2 i valgomaten spør ein om Uggdal skule bør leggast ned og elevane flyttast til Gjerstad. I valgomaten er det oppført at Kristeleg Folkeparti har gått inn for flytting. Dette er feil. KrF har prøvt fleire gonger å få NRK til å korrigera valgomaten, men trass i fleire meldingar til dei er den førebels ikkje blitt retta...

Abonnent

Leiar: Festivalen er viktig for Tysnes-samfunnet

Tysnesfest er i full gang. Vêrvarslarane lovar godt festival-vêr, og det som er endå betre: Billettsalet går så det susar. I «Tysnes» sist veke kunne dagleg leiar i Tysnesfest, Øystein Vaage, melda at billettsalet er godt i rute til at det blir meir folk enn i fjor. Det er ei veldig god tilbakemelding til...

Abonnent

Leiar: Sogespelet var prikken over i’en for eit verdig Heggland-jubileum

Gratulerer alle saman, og Marte og Øyvind spesielt. Dei to unge amatørskodespelarane Marte Stien og Øyvind Skartveit imponerte storleg i Spelet om Olavsgildet i kulturkyrkja på Onarheim fredag og laurdag, i rollene som riksmanndottera Sigyn og fattige Greip frå Laukhamar. Imponerte gjorde og alle dei andre som...

Abonnent

Leiar: Oppfølging av gravide bør vera ei prioritert sak

Fem unge tysneskvinner fortalde denne veka om sine opplevingar i møte med helsestasjonen og jordmortenesta i Tysnes. Kvinnene teiknar eit bilete av situasjonen for dei fødande som uheldig både for dei nyfødde borna og for dei fødande. Dei fem kvinnene er frustrerte over at Tysnes kommune ikkje følgjer opp nyfødde og...

Abonnent

Leiar: Flott reklame for Tysnes

Øvingane pågår for fullt til det nye Spelet om Olavsgildet. Laurdag sist veke var den fyrste generalprøven, søndag var det to nye prøvar. Denne veka har det vore øvingar kvar dag. Øvingar kvar einaste dag blir det også vidare framover – til den store elddåpen om vel ei veke. På den store dagen, på Johannes Heggland sin 100-årsdag, skal Spelet om Olavsgildet framførast offisielt for...

Abonnent

Leiar: Bomskot å føreslå nedlegging av landbruk/teknisk

Framstegspartiet sin representant i formannskapet, Magnar Solheim, føreslår å leggja ned utval for landbruk/teknisk. Det er eit bomskot.I sist møte i formannskapet fortalde Solheim at hovudårsaka til at han har sendt inn ein slik førespurnad, eller eit ønske, er saksmengda og måten å behandla saker i...

Abonnent

Debatt: Manglande asfalt, dårlege vegar og misforstått vegsikring

Ja, so vart det ikkje asfalt i år heller, og då me fekk asfalt sist, dreia det seg om nokre klattar hist og pist som til saman vart heile 300 meter. Det er lett å førestilla seg at tysnesvegane er i ei særstilling når det gjeld dårleg veg, og med eit endå dårlegare dekke.Dessverre er det ikkje slik. Dei siste åra har eg køyrt bubil på kryss og tvers her i landet, og det er skremmande...

Abonnent

Leiar: Fylket ingen vil ha

Fellesnemnda i nye Vestland har kome fram til ei innstilling for fylkesvåpenet til den nye fylkeskommunen. Motivet består av stiliserte, kvite eller sølvfarga fjellformasjonar, på ein blå bakgrunn.Motivet er lett gjenkjenneleg, og det er vel eigentleg det einaste positive ein kan seia om det. Fylkesvåpenet fell...

Abonnent

Leiar: Vil fornufta sigra hos Sjøfartsdirektoratet?

Ei ny forskrift frå Sjøfartsdirektoratet kunne sett kjeppar i hjula for eit positivt læreopplegg på Tysnes skule. No snur Sjøfartsdirektoratet, i alle fall mellombels. Det er å håpa at det mellombelse forslaget vert innført som ei fast ordning.Det var før jul Sjøfartsdirektoratet sende ut eit forslag på høyring...

Abonnent

Lesarbrev: Bør trø til for slitne orgel

Pensjonert organist Terje Haugom i Bjørgvin har i vår hatt ein runde og sjekka tre orgel i Tysnes prestegjeld. I «Tysnes» 2. mai hadde han ei vurdering og oppsummering av orgeltilstanden. Orgelet i Reksteren kyrkje hadde han ikkje sjekka. Haugom sin konklusjon var følgjande: «Det er et begredelig faktum at...

Abonnent

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...

Abonnent

Debatt: Miljødiplomet til Hordaland fylkeskommune og Skyss må ned frå veggen no

I seinare tid har det vore diskutert opp og ned om ferjer til og frå Tysnes. Møte har vore organiserte og haldne, folk har fortvila forsøkt på å få svar på spørsmåla sine rundt dette temaet, men Hordaland fylkeskommune og Skyss er tause. Dei vil ikkje plagast med slikt frå distrikta.Her er det politikarane i fylkeskommunen som fylgjer opp initiativa frå sentralt hald, og har tildelt...

Abonnent

Lesarbrev: Ein veg til besvær

Gjennom lokalavisa «Tysnes» og folkevalde organ, er det retta stor interesse mot vegutviding for gang- og sykkelveg og køyrefelt med gul midtstripe i vegen, mellom Våge og Uggdal. Størst merksemd er retta mot Dallandsbrekka, som strekkjer seg frå vegkryss inn til Windsor og byggefelta i Vågsmarka. Dallandsbrekka er ein veg med bratt stigning på seks-sju prosent i veglengde på 850 meter, før...

Abonnent

Leiar: «Det er å håpa at etableringa får eit positivt utfall»

KrF-representanten Magne Skartveit sin skepsis til skjenking på eit uteområde midt i handlesenteret i Våge blei nedstemt med stort fleirtal i kommunestyret i Tysnes tysdag kveld. 18 folkevalde sa ja til skjenking av øl, vin og brennevin på gateplan midt i Våge, tvers for Våge Senter.Tysnes-samfunnet skal vera...

Abonnent

Lesarbrev: Ros!

Eg har lyst til å gi litt ros til dei tilsette i Tysnes Sparebank. Dei imponerer meg!For nokre veker sidan gjekk eg ut av styret i banken, etter tolv år. Tida har gått utruleg fort, og det heng sjølvsagt saman med kor mykje som har skjedd i desse åra. Norske bankar har etter kvart måtta innordna seg eit standardisert, internasjonalt regelverk, noko som har ført til at dei fleste...

Abonnent

Leiar: Asfaltpengane flyg forbi Tysnes

Vegvesenet har talt. Det blir ikkje ei einaste asfaltkrone til Tysnes i 2019. Det er skuffande. Det er fleire år sidan me kunne gle oss over lange strekkjer med nytt asfaltdekke på dei offentlege vegane på Tysnes. Gamalt asfaltdekke pregar delar av fylkesvegnettet vårt. Dei fire siste åra har det vore...

Abonnent

Lesarbrev: Orgelmusikk i Tysnes kommune

Av de fire kirkene i Tysnes kommune har jeg vært så heldig å få se tre på min befaring i mars -19. Det var Tysnes, Uggdal og Onarheim. Reksteren er lite brukt, så på denne turen var ikke den aktuell. En ting må sies: Jeg har sett kirker og katedraler over hele Europa, og spilt i St. Albans Cathedral i England, foruten 43 års tjeneste i Askøy, men alle de tre kirkene i Tysnes er fantastisk...

Abonnent

Leiar: Skredfare på Reksteren?

I fleire år har fiskebåtreiar Lars Einar Sandtorv kjempa mot byråkratiet for å få bygd ein djupvasskai på Skår på Reksteren. No er det på tide at Sandtorv får realisera planane sine.Den siste motbøra kjem frå NVE, Norges vassdrag- og energidirektorat. Direktoratet som skal forvalta vass- og energiressursane til...

Abonnent

Travel vår for konfirmantane

Årets konfirmantar har vore med på mykje denne våren. Mellom anna har dei deltatt på konfirmantfestival på Bømlo. Der var dei med på handballturnering, og vann. Fantastisk kjekt – både det og å få vera i lag med fleire hundre konfirmantar frå heile prostiet.Det neste var den tradisjonelle leiren på Solgry i Sveio. Der jobba dei med Kirkens Nødhjelp sitt tema: «Gje eit liv med vatn».

Leiar: Batteriferjer treng ikkje ha andre rutetider enn dieselferjer

Frå Hordaland fylkeskommune og fylkeskommunen sitt underorgan Skyss har me på Tysnes i lang tid blitt indoktrinert med at overgang frå dieselferjer til batteriferjer vil føra til at ein må redusera talet på ferjeavgangar. Det gjeld begge dei to sambanda Våge-Halhjem og Hodnanes-Jekevik-Nordhuglo.Påstandane frå fylkeskommunen om desse rutereduksjonane, som Skyss så langt har lagt inn i...

Debatt: Fylket, Skyss og vegvesenet

Fylkeskommunen har fått det for seg at det berre er ein ting som gjeld i samferdslepolitikken no, og det er miljø. Sjølv om dette går ut over dei som nyttar offentleg transport, så skal det «grøne skiftet» gjennomførast. Dette har Skyss tatt ad notam. Så, i planlegginga av nye ferjeruter i distrikta, er det viktigaste no lading av el-ferjer. Målet er å få til heilt utsleppsfrie ferjer. Sikkert...

Leiar: Velkomen til å nyta strålande påskedagar på Tysnes

Ute skin sola frå nesten blå himmel. Vermeldinga er lovande, berre timar før påskeavisa skal gå i trykken. På langtidsvarselet til Yr er det sol og atter sol så langt me kan sjå. Dei fine dagane som me har hatt i seinare tid, skal halda fram, i alle fall til langfredag. Dette lovar godt for ei strålande påskehelg på Tysnes. Påskehelga er frå gamalt av starten på turistsesongen på...

Leiar: Tysnes vil ha vindkrafta til havs

Formannskapet i Tysnes var krystallklare då dei i haust diskuterte framtidig vindkraft i kommunen. Lokalpolitikarane ville ikkje ha vindkraftturbinar i Tysnes. I eit samrøystes vedtak gjorde dei det klart at utbygging av vindkraft bør takast til havs.Det var i grunnen eit fornuftig vedtak, som me trur ville fått...

Abonnent

Leiar: Offentlege parkeringsplassar har lenge vore eit sakn

Det var ei gledeleg melding som tikka inn til Tysnes kommune sist veke. Hordaland fylkeskommune melde at dei ville støtta prosjektet «Nye parkeringsplassar på kaien i Våge» med 495.000 kroner.Det var ei fin gåve til tysnessamfunnet frå fylkeskommunen.Minst like stor grunn til å vera nøgd har...

Abonnent

Leiar: «Endeleg» skal Tysnes til Hardanger

Det siste nye namneforslaget frå byråkratane i Oslo overgår det meste. Frå 2020 skal Tysnes tilhøyra Kvam lensmannsdistrikt. Forstå det den som vil.Frå gamalt av var Tysnes sentralt plassert i Sunnhordland. Går ein mange tiår tilbake, til tidleg på 1900-talet, var Tysnes til og med ein folkerik kommune i Sunnhordland. Sentralisering og mangel på arbeidsplassar førte til nedgang i...

Abonnent

Debatt: Fra kilowatt til kroner

Kjell Brekke, det gode mennesket, har vært på aksjonærmøte i Tysnes Kraftlag AS og tenkt litt videre.Han påpeker blant annet at «dette er nesten offentlege midler», og det kan være et greit utgangspunkt å legge til grunn i forvaltningen, som ifølge formålsparagrafen skal komme tysnessamfunnet til gode, med en rettferdig fordeling etter en rekke kriterier. Og dermed må det være tillatt å...