Debatt

Abonnent

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Abonnent

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...

Abonnent

Debatt: Tilsvar til rådmann Steinar Dalland

Torsdag 19. mars publiserte bladet Tysnes et intervju med undertegnede i forbindelse med en journalistisk oppfølgning av samme bladets reportasje torsdag 12. mars hvor man kunne lese at: «Frustrerte politikarar sa samrøystes ja til nytt bustadshus...

Abonnent

Lesarbrev: Takk til alle heltene som jobber i dagligvarebutikkene i Vestland

I møtet med koronakrisen trer nå mange helter fram. Mange i samfunnskritiske funksjoner jobber på spreng. Det viser tydeligere enn noen gang hvor viktige disse funksjonene er. Som næringsminister vil jeg gjerne rette en spesiell takk til alle heltene i butikkene. Som hver dag stiller på jobb for å sikre mat på bordet til alle oss andre, de som sitter i front og de som står på for å sikre at...

Abonnent

Leiar: Stol på oss – «Tysnes» kjem

Tysdag ettermiddag kom meldinga frå regjeringa som me eigentleg hadde venta på. Unntakstilstanden skal halda fram. Krisetiltaka skal vara til over påske. Det er fornuftig. Strenge tiltak er nødvendig for å halda dette skumle viruset på avstand. Difor er det og positivt at Tysnes kommune har lagt seg på ei...

Abonnent

Lesarbrev: Hysterisk mathamstring

No i desse koronatider, ser ein tendens til hysterisk hamstring av mat, hermetikk og andre varer i daglegvarebutikkane. Til de det gjeld: Les de ikkje aviser, eller ser de ikkje fjernsyn, eller andre medium? Kjøpmennene lovar at det er nok mat til alle. Om alle handlar som normalt. Les: Som normalt.Dei får dagleg inn nye varer som dei fyller i hyllene med. Men ikkje viss sånne...

Abonnent

Leiar: Lokalsamfunnet er allereie hardt råka

Offisielt er det framleis ingen som er koronasmitta i Tysnes. Ordførar Kåre Martin Kleppe er likevel klar i si oppfatning: «Me må vera førebudde på at smitten kjem til Tysnes og», seier han.Det var torsdag i sist veke regjeringa gjekk til det drastiske steget å stengja alle barnehagar, skular, høgskular og...

Abonnent

Debatt: Billettprisane på ferjene må reduserast

Kostnadane for ferjereisande har auka stort frå nyttår, grunna den store omstillinga og elektrifiseringa av ferjeflåten i Hordaland. Dette har samla gitt ein stor kostnadsauke, som ikkje er til å leva med! Dette gjeld i særleg grad pendlarar og næringsliv, som nyttar ferjesambanda hyppig.Staten må sørga for tilfredsstillande rammer til fylka, slik at denne meirkostnaden ikkje blir ført...

Leiar: Ingen smitta i Tysnes enno – men ver føre var

Korona-viruset spreier seg. Fleire og fleire blir smitta, og stadig fleire blir bedne om å vera i karantene. Så langt er det ingen smitta i Tysnes, ifølgje Tysnes kommune. Det skal me vera glade for.Me bør likevel vera føre var også i Tysnes. I avisa sist veke oppmoda kommuneoverlege Anita Midtun folk om følgja...

Abonnent

Leiar: Sløsing med offentlege kontrollmidlar

Skjenkekontrollen har vore på februar-rundtur på Tysnes. Ein av stadane som blei kontrollert, var Tysnes omsorgssenter. Det kan me lesa om i «Tysnes» sist veke. Tittelen på avissaka er «Omsorgssenteret bestod skjenkekontrollen utan avvik». Det var klokka 22.10 ein laurdag tidleg i februar at skjenkekontrollen...

Abonnent

Leiar: Nytt nasjonalt forskingsprosjekt på Tysnes

Det er spennande at Tysnes og Kolavika på Flornes er blitt peika ut til eit nasjonalt forskingsprosjekt på strandrydding og plastavfall.Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) er allereie i gang med totalreinsing av marint avfall i Kolavika og andre kringliggjande vikar på Flornes. I tre veker skal dei halda på,...

Abonnent

Leiar: Nytt veterinærkontor er gladnytt for Tysnes

Måndag var det offisiell opning av det nye veterinærkontoret på Tysnes. Det er godt nytt for lokalsamfunnet Tysnes. Å ha eit lokalt veterinærkontor i kommunen som også er eit smådyrkontor, har lenge vore eit sakn. Det er positivt at ein har veterinærar som vågar å satsa på dette. Så får me berre håpa at det nye...

Abonnent

Debatt: Kva skal vegen heita?

Leiaren i Bladet Tysnes har i sist nummer eit godt innlegg i kampen for bruk av bokstaven «j» i tysnesdialekta. Eg er heilt einig i at våre stadnamn med «kj»-lyden skal bestå, og at dei er viktig for identiteten vår. Kampen om å bevara dette, er ein kamp me skal stå saman om. Eg er mellom anna blant dei som...

Abonnent

Leiar: Spennande framtid for unge tysnesingar

Søknadsfristen for vidaregåande skular og høgare utdanning nærmar seg. Unge tysnesingar står framfor eit viktig vegval når dei skal velja utdanning vidare etter ungdomsskulen.Gode råd frå andre som er komne vidare i utdanninga eller er komne i arbeid, kan vera nyttig før ein tek det endelege valet om kva skule ein skal søkja på.I «Tysnes» i dag kan me lesa om mange spennande...

Abonnent

Leiar: Det gamle, gode namnet «Krokjen» bør brukast

To vegnamnsaker står på sakslista når kommunestyret i Tysnes i dag, torsdag, er samla til det fyrste møtet i 2020. Namnesaker er viktige saker, det handlar om identiteten vår.Den eine namnesaka er ei kurant sak: Her skal politikarane gjera endeleg vedtak om vegnamnet til det nye bustadfeltet på Onarheim. Her blir det tilrådd at namnet skal vera «Henningshagen». Det er ei sak som det er...

Abonnent

Leiar: Politiet bør følgja opp vedtekne forskrifter

Det må vera lov å drøyma seg tilbake til dei tidene då ein kunne møta opp på lensmannskontoret på Tysnes og få seg pass. Viss ein då hadde med seg passfoto som ein kunne få laga hjå Bladet Tysnes, så kunne ein altså få ordna alt lokalt på Tysnes. Det er for lengst historie.Utfordringa i dag – for oss som bur ute i distrikta – er at utskriving av pass er blitt sterkt sentralisert. Fyrste...

Abonnent

Leiar: Lokale entusiastar sikrar framtida for Spelet om Olavsgildet

Spelet om Olavsgildet kan bli ført vidare. Det er gull verdt for Tysnes.Det var i fjor sommar, i samband med markeringa av Johannes Heggland sin hundreårsdag i slutten av juni, at Spelet om Olavsgildet blei framført for fyrste gong. Urframføringa blei ei storslått markering, som på ny sette Tysnes på...

Abonnent

Debatt: Framoverlent barnehageplan

I sist utgåve av «Tysnes» kan me lesa at det pedagogiske teamet ved Stjernereiso barnehage er framoverlent. Det kan me lika. Tankane om utvikling av barnehage og skule er mykje i tråd med det Senterpartiet og fleirtalet i det nye kommunestyret meiner. Både punkt 1, om å nytta Uggdal skule til ny permanent...

Abonnent

Leiar: Det eldgamle Onarheimsseglet bør bli del av nytt kommunevåpen

Tysnes bør sikra seg eit nytt kommunevåpen så snart som mogeleg. Når Hordaland og Sogn og Fjordane har gått til det steget å avvikla dei to gamle (og gode) fylkeskommunane, så bør vegen liggja klar for å bruka det gamle og gode Onarheimsseglet fullt ut i eit nytt kommunevåpen for Tysnes.Kommunevåpenet som Tysnes kommune brukar i dag, med blå bakgrunnsfarge og med sølvgrå økser, har vore...

Abonnent

Debatt: Framtidas barnehage og skule i Tysnes kommune

Dette brevet er meint som ei oppfølging til eit ope brev me skreiv til politikarane i Tysnes kommune i november 2018, og som eit innspel i høve rullering av skulebruksplanen. For at me skal vera i utvikling, og særleg i ein så liten kommune som Tysnes, er det viktig at politikarane er vakne for innspel frå...

Abonnent

Leiar: Mykje spanande på gang i det nye tiåret

Ute er det stilt og fint. Det er i ferd med å ljosna denne nyårsaftan om morgonen. Etter romjulsdagar med høljande regnver, kan me frå redaksjonslokala i «Tysnes» skimta ein «rødande» himmel over Tysnessåta. Me får vona det blir mange slike dagar når me no går inn i eit nytt år, eit nytt år som og blir starten på heilt nytt tiår.Det har ikkje berre vore rosenraude dagar på Tysnes denne...

Abonnent

Leiar: Velfortent pris til Solheimsdalen grendalag

Tysdag blei Solheimsdalen grendalag med leiar Hans Tore Brekke i spissen heidra med Tysnes kommune sin kulturpris for 2019. Det er ei fortent utmerking som me trur vil ha særdeles brei støtte i heile Tysnes.Med Hans Tore i spissen har dei få eldsjelene i grendalaget i Solheimsdalen verkeleg...

Abonnent

Debatt: Hordfast vs. ferjefri E39

Det skjer mye spennende omkring Hordfast om dagen, selv om enkelte medier og motstandsgrupper forsøker å skape et annet bilde. Nylig la to uavhengige konsortsiegrupper fram resultatet av arbeidet med et konsept for flytebroen, som de etter oppdrag fra Statens vegvesen har arbeidet med i ett år. Selv om de har arbeidet uavhengig av hverandre, kom de fram til samme prinsipielle løsning og...

Abonnent

Leiar: Skulesatsing er viktig for lokal optimisme

Tysnes kommune satsar 70 millionar på eit flunkande nytt mellomtrinn på Tysnes skule. Det er ei offensiv og positiv satsing på skulen i Tysnes.I sist veke blei det kjent at det er det byggjefirmaet Leigland Bygg frå nabokommunen Fusa som får oppdraget. Kontrakten skal skrivast under i komande veke. Då skal alt...

Abonnent

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...

Abonnent

Lesarbrev: Bli kjent-fest

Frå tida i skule og utdanning hugsa eg at det ved starten av skulen vart arrangert bli kjent-fest. Intensjonen var at elevane skulle møtast for å bli kjent med kvarandre. Etter å ha budd på Reksteren no dei siste åtte åra, har tanken streifa meg om me skulle ha arrangert slike festar iblant på Reksteren. Eg observerer at det som før var eit fenomen i byar og tettstader – at folk kan bu tett...

Abonnent

Lesarbrev: Ros til noen som fortjener det

Jeg vil gjerne dele en utrolig fin og god opplevelse jeg hadde mandag 25. november, med legen min. Saken er som følger: Tidlig mandag morgen ringte jeg legekontoret og spurte om de kunne be legen min, Dr. S. Al-Mosawi, ringe meg, da jeg hadde noen «ting», jeg måtte spørre han om. Dette ble, som alltid, ordnet. Men ingen lege ringte. Jeg tenkte at han har nok hatt en travel dag på...

Abonnent

Leiar: Fjord1 bør tilpassa seg utbyggingsplanane i Våge

Fjord1 skuldar politikarane i Tysnes for at ferjeselskapet ikkje har fått godkjent eit nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge. Det er ein dårleg strategi frå ferjeselskapet si side.Det tekniske bygget på ferjekaien skal romma ladeutstyr til den nye elferja, som blir sett inn i ferjeruta mellom Våge og Halhjem frå komande årsskifte.Forseinkinga med bygget fører til at det

Abonnent

Leiar: Kartverket på blåbærtur i namnesak om Skår

Det er godt å høyra at innbyggjarane på Reksteren er klinkande klare i korleis skrivemåten av stadnamna Skår og Skåravågen skal vera. Skår og Skåravågen må skrivast med «å». Noko anna blir heilt feil. Å bruka «o» som Kartverket gjer framlegg om, vil bli totalt feil. Det er ikkje fyrste gongen Kartverket blandar seg opp i skrivemåten av stadnamn på Tysnes. Denne gongen handlar det altså...

Abonnent

Leiar: Ros til turlagsentusiastar

Tysnes Turlag er eit faktum. Det blei slått fast i grendahuset på Tveit måndag kveld. Dermed kan det rike lagslivet på Tysnes bli endå rikare.Dei tre initiativtakarane til det nye turlaget, Rebekka Høgestøl, Ketil Skjolde og Sigfrid...