Debatt

Leiar: Nei til førehandsbompengar på ferjene

Tysnes bør seia nei til førehandsbompengar på ferjene til og frå Tysnes. Det er Hordfast AS med dagleg leiar Øyvind Halleraker i spissen som vil at ferjebompengar skal finansiera oppstart av Hordfast. Det var tidleg i januar me kunne lesa i både BA og «Tysnes» at Statens vegvesen skal vera i gang med å utarbeida ein bompengesøknad for ferjefri E39 Stord-Halhjem, og at det skjer i...

Leiar: Mange spanande utdanningsvegar for unge i dag

Det er eit viktig vegval ungdomane våre står framfor når dei snart skal velja utdanning vidare etter ungdomsskulen. Gode råd på vegen frå andre som er komne vidare i utdanningsløpet, kan vera nyttige før ein tek det endelege valet om kva skule ein skal søkja på.I «Tysnes» i dag kan me lesa om mange spanande jobbar og utdanningar. Her kan me lesa om jenter som har valt litt...

Leiar: Godt nytt frå lokalt næringsliv

Lokalt næringsliv er grunnleggjande viktig for den vidare utviklinga av samfunnet på Tysnes. Tysnes har dei siste åra hatt ein fin vekst i folketalet. Skal det halda fram, må me også ha eit næringsliv som går godt, og me må ha lokale arbeidsplassar.Såleis er det svært gledeleg når ein i «Tysnes» i dag kan lesa at Heis-Tek på Hovlandstrando på Onarheim har sikra seg ein ny...

Lesarbrev: Brukryssing av Langenuen

I eit frukostmøte med Stord Næringsråd, oppmoda Hordfastgeneral Øyvind Halleraker kommunane i Sunnhordland om å droppa kravet om sørleg kryssing av Langenuen.

Leiar: Nærare mot Bergen kan vera fornuftig

Styret i Tysnes Kraftlag er på ein måte pressa opp i eit hjørne av sentrale styresmakter. I avisa sist veke kan me lesa at kraftlagsstyret går inn for å selja arvesølvet Tysnes Kraftlag til BKK. Ei verksemd som har vore lokal eigd og lokal styrt i over 60 år kan hamna på utabygds hender. Det er ikkje godt nytt i eit lite lokalsamfunn som Tysnes. Bakgrunnen for heile saka er dei...

Lesarinnlegg: Ein skule for framtida

I dei siste utgåvene av bladet Tysnes har det kome fram argument for og imot å samla elevgruppa frå 1.-10. klasse på Tysnes skule. Me som lærarar på den aktuelle skulen har også nokre tankar kring framtida.

Lesarbrev: – Går det liv tapt på denne veien grunnet dårlig standard, hvem har da skylden?

Om veien Onarheim - Uggdal, over fjellet: Smal og dårlig vei, tvilsom brøyting, tildels utforbi asfaltkanten. Brøytestikker står opptil ca. en halv meter utforbi asfaltkanten, og enkelte plasser brøytes det like til stikkene. Så hvis du da ligger ca. en halv meter fra brøytekanten, så risikerer du å havne i grøften. Enkelte plasser er det ikke hverken støypekant eller rekkverk. Det er...

Leiar: Posten kan vera på feil spor

Dersom samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen får gjennomslag for eit nytt postforslag, kan det få alvorlege følgjer for både Tysnes og heile distriks-Norge.Ja, det er eit faktum at det blir sendt mindre post enn tidlegare. Det er nok ei erkjenning som ein må ta innover seg. Men å gå til det dramatiske steget å kutta postomberinga til annankvar dag, kan få store negative følgjer...

Lesarbrev: – Skulestrukturen er bra slik den er i dag

Kommentar til Øystein Dalland sitt lesarinnlegg 11.01.2018:Dette innlegget reknar eg med er ei personleg meining og ikkje ei samla meining frå Senterpartiet.Senterpartiet har stått på barrikadane og vore sterk motstandar av sentralisering og alt det negative slike tiltak ber med seg.Då er det...

Leiar: Ros for godt eldretilbod

I «Tysnes» denne veka kan me lesa om songgruppa Fjordablæst som underheldt på det nye omsorgssenteret førre laurdag.Tilbodet vart svært populært både blant dei som bur der og besøkjande.Det var songgruppa sjølve som tok initiativ til å underhalda på det nye omsorgssenteret. – Me hadde lyst til dette, fortel Jan Belt til avisa. Det var Belt som hadde ansvaret for...

Lesarbrev: Omsorg, skule, barnehage, pengar og slikt…

Me har nett før jul landa eit einstemmig budsjett i Tysnes kommunestyre. Diskusjonen fram mot vedtak gjekk føre seg i sømelege former, og det kom ikkje til store sverdslag. Det eit godt teikn at me som syslar med lokalpolitikk er einige i ei slik viktig sak. Me har lagt investeringsplanar som kommunestyret stort sett er einige om, og driftsbudsjettet er lagt fram og vedtatt utan stort...

Leiar: Tysnes treng dagens ferjeruter

Bygginga av den nye el-ferja Våge-Halhjem er i full gang. Salssjef Edmund Tolo hos Fjellstrand på Oma fortel at ferja skal vera ferdig i god tid før ho skal setjast i drift frå 2020.Det er stas at Tysnes atter ein gong, på berre kring ti år, får nok ei flunkande ny ferje. Spanande er det også at den nye ferja blir ei nyvinning; ei el-ferje, sjølv om me trur at dei styrande i Skyss og...

Leiar: Trafikkfarleg skuleveg på dagsorden

Tysnes kommune har invitert samferdsleavdelinga i fylkeskommunen til Tysnes. Ei viktig sak på møtet vert skulevegen mellom Uggdal og Onarheim.Me gler oss over at fylkeskommunen har takka ja til invitasjonen, og at vegvesenet også blir med på møtet.Trafikksikringsutvalet i Tysnes tok eit viktig standpunkt då dei peika ut den trafikkfarlege vegen langs Onarheimselva som den...

Leiar: God jul til alle!

Sola har nådd sitt lågaste punkt når juleavisa no kan lesast. Me har passert vintersolkverv. For kvar dag som går vert dagane lengre og lengre, fram mot våren og sommaren med lange og ljose kveldar. Ljoset er også viktig i den mørke årstida. Me tenner ljos for å skapa ei fin og god stemning, ute og inne. I heimen og i kyrkja.No kan julefreden senka seg over Tysnes. Ei travel...

Lesarbrev: Mitt møte med helsevesenet - en solskinnshistorie

I de senere år har det norske helsevesenet blitt utsatt for mye kritikk. Det går på enkeltopplevelser, organisering, kommunikasjon og oppfølging. En undersøkelse Forbrukerrådet utførte for et par år siden viste at en av tre hadde dårlige erfaringer på forskjellig vis.Bortsett fra fjerning av galleblære for ca 30 år siden har jeg hatt svært sjelden kontakt med helsevesenet. I sommer fikk...

Lesarbrev: Til søknad om oppdrettsanlegg ved Toneset, Vernøy

I bladet Tysnes den 30.11.17 skreiv Ingunn Gjærde ei sak om tareproduksjon i RexStar sine lokale på Reksteren. Her opplyser Harald Sveier frå Lerøy Vest AS at Lerøy ønskjer å starta med taredyrking i sjø i Tysnes. Blant lokalbefolkninga blei det i sommar protestar mot planane på Toneset på Reksteren, sjølv om kommunen var positiv. Søknaden er framleis under behandling. Vidare opplyser Sveier...

Leiar: Imponerande konsert-rekkje i vesle Tysnes

Julekonsertane står i kø i Tysnes dette året. Sju konsertar har me talt til. Det er ikkje anna enn imponerande i den vesle kommunen vår.Det er allereie to-tre veker sidan Tysnes kammerkor innleia med førjulskonsert i Tysnes kyrkje. Saman med dirigent Trent Bruner og fleire solistar gav dei oss ei feststund i kyrkja, fortalde publikummar Olav Skjellevik til avisa etterpå. Han var ekstra...

Lesarbrev: Nytt omsorgssenter med bismak

Me høyrer og les at det er for lite plassar til pleiepasientar på det nye omsorgssenteret i kommunen vår.Då lurer eg på kva opplysningar eller kriterier politikarane hadde fått då dei vedtok å redusera med ti plassar frå slik det har vore til no. Enten har dei ikkje fylgt med i timen, eller er dei ført bak lyset. Det er forventa stor vekst av eldre (eldrebølgja) dei neste åra, i heile...

Leiar: Frivillige Tysnes

I morgon mottek Jannike og Øystein Dalland frivilligprisen for 2017. Dei brukar delar av kvardagen sin til å få flyktningar som skal busetja seg på Tysnes til å trivast og bli ein del av lokalsamfunnet. Spesielt stor innsats gjorde dei då Adhanet frå Eritrea i fleire år kjempa ein kamp for å få dotter si til Tysnes.Men det er ikkje berre Jannike og Øystein sin frivillige innsats som får...

Lesarbrev: Reksteren samla til eitt rike

Alle som kjenner litt til historia og fortida til dette vesle øyriket Reksteren, dei veit at der i fortida ikkje alltid har vore den store harmonien mellom menneska som har budd og bur på denne øya. Der har vore tider prega av vond konflikt. Og at denne konflikten ofte har vore prega av ei polarisering i himmelretningane nord/sør er ingen hemmelegheit. At dette har og er opplevd som...

Leiar: Dei pårørande fortjener betre

Omsorgssenteret opna med pomp og prakt førre veke. Ein stolt ordførar klipte snora og delte ut dei 400 kakestykka. Fleire hundre hadde møtt opp for å sjå resultatet av millionsatsinga i eldreomsorga i kommunen. Forventningane var skyhøge for det nye omsorgssenteret, og det var eit storstilt og flott...

Lesarbrev: Kjære mamma

I dag er jeg sint og lei meg, mamma. På dine vegne og på mine vegne. Du har vært lenge syk nå. De siste seks årene har vært tøffe for meg og mine søsken, men ikke minst for deg. Jeg kunne ha skrevet mye om sykdommen din, hvordan den påvirker deg, og hvordan den påvirker dine pårørende. Jeg har lest mye om sykdommen din, jeg har vært på kurs, og ikke minst har jeg erfart, jeg vet sikkert mer om...

Leiar: Gratulerer med nytt og flott omsorgssenter!

Onsdag 22. november 2017 vil for alltid stå som ein stor merkedag i Tysnes. Etter fleire år med anleggsarbeid var det endeleg klart for snorklypp og for opningsfest for den største investeringa nokosinne i Tysnes kommune i soge: Eit heilt nytt og flott omsorgssenter.Det er berre å stilla seg i køen av gratulantar. Det er ikkje anna enn kjempeflott at politikarane i Tysnes etter lange og...

Lesarbrev: Religionsnøytral Hjartefred

Det er sjeldan eg har lese noko i bladet Tysnes som har gitt meg så mykje å tenkja på og undrast over som det eg las om «Vakker Hjertefred-kveld med lokale aktørar». Eg var ikkje på dette arrangementet, men skulle gjerne ha vore der. Han som refererer til arrangementet i avisa rosar arrangøren, kven no dette er. Det vert det ikkje sagt noko om. Lovorda og rosen er sikker fortent. Eg tviler...

Leiar: For dårleg informasjon på ferjekaiane

Informasjonen på ferjekaiane på Tysnes er for dårleg når ferjene ikkje går. Det fekk reisande til og frå Tysnes smerteleg erfara rundt førre helg.Laurdag for halvanna veke sidan fekk MF Folgefonn tekniske problem. I fleire timar laurdag kveld var det heilt stopp i ferjetrafikken over Nuen. Ein ambulansebåt gjekk nokre rundturar med passasjerar. Nattferja gjekk som vanleg rundt midnatt.

Lesarbrev: Hav enno ein gong

Eg reknar med du las mitt førre lesarbrev i «Tysnes» om hav. Her kjem fortsetjinga. Tryggleik i trafikken er – burde i alle fall – vera høgt prioritert i alt det vegvesenet driv med. Dei var i alle høve svært motivert til å sikra trygg trafikk ved utkøyrsla mi, dei to som for år attende skulle ha synfaring på avkøyrsla. Det ville vore ønskjeleg at den same iver og nidkjærheit ville koma...

DIKT: Forboden frukt

Eg såg henne fyrst på skuleveg ho hang over gjerdet og blenkte mot megeg tenkte med ein gong at deg vil eg hamen å stela, eg visste det var ikkje bra