Debatt

Lesarbrev: Religionsnøytral Hjartefred

Det er sjeldan eg har lese noko i bladet Tysnes som har gitt meg så mykje å tenkja på og undrast over som det eg las om «Vakker Hjertefred-kveld med lokale aktørar». Eg var ikkje på dette arrangementet, men skulle gjerne ha vore der. Han som refererer til arrangementet i avisa rosar arrangøren, kven no dette er. Det vert det ikkje sagt noko om. Lovorda og rosen er sikker fortent. Eg tviler...

Leiar: For dårleg informasjon på ferjekaiane

Informasjonen på ferjekaiane på Tysnes er for dårleg når ferjene ikkje går. Det fekk reisande til og frå Tysnes smerteleg erfara rundt førre helg.Laurdag for halvanna veke sidan fekk MF Folgefonn tekniske problem. I fleire timar laurdag kveld var det heilt stopp i ferjetrafikken over Nuen. Ein ambulansebåt gjekk nokre rundturar med passasjerar. Nattferja gjekk som vanleg rundt midnatt.

Lesarbrev: Hav enno ein gong

Eg reknar med du las mitt førre lesarbrev i «Tysnes» om hav. Her kjem fortsetjinga. Tryggleik i trafikken er – burde i alle fall – vera høgt prioritert i alt det vegvesenet driv med. Dei var i alle høve svært motivert til å sikra trygg trafikk ved utkøyrsla mi, dei to som for år attende skulle ha synfaring på avkøyrsla. Det ville vore ønskjeleg at den same iver og nidkjærheit ville koma...

DIKT: Forboden frukt

Eg såg henne fyrst på skuleveg ho hang over gjerdet og blenkte mot megeg tenkte med ein gong at deg vil eg hamen å stela, eg visste det var ikkje bra

Lesarbrev: «Hjertefred!»

Det var ei flott tilstelling på OnarTun søndag kveld. Der låg mykje omtanke, arbeid og kostnad å få til noko slikt. Til og med kvite englar «svevde» om kring og skulle leggja alt til rettes for dei mange frammøtte.Men når det er sagt, vil eg åtvara mot at me lagar oss ein «heimelaga» hjartefred!Jesus seier: «Eg er vegen, sanninga og livet. Ingen kjem til Faderen utan gjennom...

Leiar: Offensiv kommunesatsing kan gje ny vekst

Folketalet i Tysnes veks. Tysnes veks mest i Sunnhordland. Folketalet på sitt høgaste på nesten 15 år.Dette er nokre av overskriftene som er henta frå «Tysnes» siste året, og som omhandlar folketalsutviklinga i kommunen vår.Her kan me lesa om ei folketalsutvikling som gler folk flest. Men som kanskje gler politikarne og den administrative leiinga i kommunen endå meir.

Lesarbrev: HAV – hensyn, aktsom, varsom

Då eg tok sertifikat for bil for mange år sidan, lærte køyrelæraren min meg ein huskeregel for å minnast den viktigaste paragrafen i vegtrafikklova. Huskeregelen var HAV. Paragrafen det her er sikta til pålegg alle trafikanter å: visa hensyn, vera aktsom og varsom når vi er i trafikk på veg. Om alle hadde respektert og følgt denne paragrafen, ville statistikk over trafikkskader på materiell og...

Leiar: Ein Heidersmann fekk fortent heider

Tysnessamfunnet blomstrar inne når blomane ute visnar og blada på trea blir gule.Det er nemleg ikkje berre om sommaren, når Tysnes strøymer over av turistar og andre tilreisande, at det er fullt av liv i bygdene.Få kommunar av Tysnes sin storleik kan visa til eit pulserande organisasjonsliv som me kan her hos oss. Den kulturelle aktiviteten er til tider så stor at det kan vera ei...

Lesarbrev: Kipa på avfallsdunken

Var nyleg innom Tysnes miljøsentral i Eredalen. I boksen for «trevirke» stod det ei stor, fin kipe på toppen av bordbitar, halvrotne stolpar og kasserte møblar. Eg er så gammal at eg har vore med å pitla poteter oppi kiper, og sett bestefar min laga kiper.Med denne kulturhistoriske bakgrunnen, fann eg det rett å seia frå til ein av dei tilsette på miljøstasjonen at der låg ei fin...

Lesarbrev: Parkeringsplassen på Skjolda

I store utfartshelger er parkeringsplassen på Skjolda for liten, og under Tysnesfest mykje for liten. Kva med å utvida denne til neste Tysnesfest? På Gjerstad er no det meste på plass. Der har gravemaskinar og lastebilar vore flittige dei siste åra og veg, murar, fylling, straumuttak og ny parkeringsplass er no på plass. Kor mange nabovarsel eg har skrive under på veit eg ikkje, men det...

Lesarbrev: Tankespinn rundt ein kjerreveg

Ein gong for lenge sidan, her på Tysnes, dei bygde ein veg, den skulle gå i frå aust og til vest og var bygd for kjerre og hest.Åra dei gjekk og vegen vart brukt, ei ferdselåre mellom bygder og folk, i aust og i vest, men åra dei svann og bilar kom til, og hesten og kjerra forsvann.Vegen vart brukt nett slik som før, med hjulspor og gras etter midten, men det var vegvaktarar som...

Leiar: Engasjerte ungdomar – frå Tysnes

Tysnes ungdomsråd engasjerer seg i budsjettdebatten til Hordaland fylkeskommune. I «Tysnes» i dag kjem dei med ein åtvarande peikefinger til fylkesrådmann Rune Haugsdal. Denne åtvaringa er heilt på sin plass.Fylkesrådmannen vil auka prisane på bussbillettar for ungdom. Får rådmannen som han vil, skal ungdomskortet frå Skyss få ein prisauke på 40 kroner frå nyttår. Ungdomskortet gjeld i...

Lesarbrev: Noreg treng lokalavisa

Kjære lesar. Eg er glad for at du nett no sit og les di lokalavis. Anten du akkurat har bladd opp ei side i papiravisa, klikka deg inn på ei sak på pc-en, eller opna avis-appen på mobilen. Lokalavisa er viktig. Den står for nærleik, samhald og identitet i lokalmiljøet. Den held deg oppdatert på sakene som har mest å seia for livet ditt i det daglege.Samstundes speler lokalavisene ei...

Lesarbrev: Feil å ofra leppefiskbestanden i kampen mot lakselus

I sist utgåve av «Tysnes» hadde Svein Ingvald Opdal eit lesarbrev om leppefisken sin skjebne i fjordane våre. Det er godt å sjå at det ikkje berre er eg som reagerer med skepsis til dette store overfisket av leppefisk.No bur eg slik til at eg har god oversikt over Bjørnefjorden og den aktiviteten som er...

Leiar: Gratulerer Tysnesfest

Tysnesfest kan gå mot millionoverskot i 2017. Det er ei gledeleg melding frå festivalstyret.Me forstår godt at festivalleiar Sigvard Madsen og resten av Tysnesfestgjengen hadde ei vanskeleg tid etter det lite hyggjelege økonomiske resultatet etter festivalen i fjor. Å koma ut med eit underskot på ein festival som samla kring 27.000 betalande innom dei mange ulike arrangmenta, som ein...

Lesarbrev: Leppefisken sin skjebne i fjordane våre

Sist veke ringde ein ven frå mange år attende til meg. Heile livet hadde han levd av fisket, han var ingen hobbyfiskar slik som meg. No var han bekymra for det omfattande fisket etter leppefisk i strandsona; berggylte, grøngylte og bergnebb, eller «gandaråta» som me sa på Tysnes. Han hadde registrert at det kom fiskebåtar som sette teiner, fyrst ein med eit sett og så ein ny båt med nytt sett.

Lesarbrev: Gjennom nålauga?

Kommunestyret hadde på siste møte før ferien oppe sak om retningslinjer for tildeling av plass på sjukeheim /omsorgsbustad. Problemstillinga vart og lufta i siste formannskapsmøte.I utgangspunktet burde det ideelt sett berre vera eitt kriterium for tildeling av plass, ynskje frå pasient eller pårørande.Dersom ein gamal og/eller sjuk tysnesing føler seg utrygg i den bustaden han...

Leiar: Fekk føla partipisken i Hordaland Arbeidarparti

Du skal ikkje framstå som ein lokalpolitikar med sterke lokalpolitiske omsyn når du representerer Arbeidarpartiet i fylkestinget i Hordaland. Det fekk tidlegare tysnesordførar Kjetil Hestad erfara på fylkestinget sist veke. Arbeidarpartiet svinga partipisken, og den ivrige lokalpolitikaren Hestad måtte bøya av for overmakta. Då den særdeles viktige saka Kystsoneplanen kom opp på...

Leiar: Ferjerevolusjon mellom Tysnes og Stord

I «Tysnes» sist veke kan me lesa at MF Folgefonn, som trafikkerer sambandet Hodnanes-Jektevik-Nordhuglo, er den fyrste ferja i verda med trådlaus lading. Det er ei spanande utvikling for øy- og ferjekommunen Tysnes.Det er allereie tre år sidan MF Folgefonn vart ombygd for batteri og elektrisk framdrift. Ein del barnesjukdomar har det vore undervegs, men i dag framstår Hodnanes-ferja som...

Lesarbrev: – For Tysnes er det viktig med stadige nyetableringar

I «Tysnes» for 14 dagar sidan skreiv Jeanett Olsen og Kjetil Hestad frå Tysnes Arbeidarparti lesarbrev om kor viktig det er med nyetableringar i kommunen, og om at Tysnes kommune har tona ned gründersamarbeidet med Atheno. Eg ynskjer ikkje at dette blir ståande ubesvart, og vel difor å svara på dette.Det...

Lesarbrev: Utanomjordiske - finst dei?

Me likar alle å verta vurdert som sunne og normale. Ingen av oss ville lika om det vart sagt om oss: Nei, du kan ikkje rekna med han eller henne. Dei er ikkje heilt normale. Vel, då har me straks dette med å definera normalitet. Kven er premisseleverandør for å definera fasitsvaret? Eg er det ikkje meir enn du er det. Men me har begge lov å meina noko. Og me har alle lov å gjera kjent kva me...

Leiar: Skandalebrekko på Kløv

No må politikarane på Tysnes engasjera seg for å få ein skikkeleg vegstandard i Kløvbrekko.Kløvbrekko var tema på denne plassen i «Tysnes» sist veke.Utviklinga i saka pirrar leiarskribenten til å halda temaet varmt denne veka også.Me held fast på at det er positivt at buss-sjåførane på Tysnes skal få ein tryggare kvardag på turen forbi Kløv. Difor var det svært bra at...

Leiar: Tryggare skuleveg i Kløvbrekko

Bussjåførane på Tysnes skal få ein tryggare kvardag når Kløvbrekko no blir sikra med solid betongrekkverk. Det er på høg tid.Delar av Kløvbrekko i «lausa lukto» var tittelen på ein artikkel i «Tysnes» i april. Då hadde lokalavisa vore på synfaring på Kløv saman med skrivar i Onarheim bygdalag, Jon Skjolde. Der kunne Skjolde visa fram korleis støypekant og delar av vegen i Kløvbrekko...

Lesarbrev: Bra med ny asfalt, men...

Det er gjort ein veldig bra jobb med sjølve asfalteringa av vegen frå Søreide. Men som bileta her viser ved avkøyrsla til Neshamn og ved rundkjøringa, så er avslutninga på ymse plassar ved Søreidsvågen svært dårleg. Det er avslutta med høge asfaltkantar og store mengder med restasfalt i form av laus stein. Det er ikkje noko som tyder på at det skal gjerast noko meir arbeid...

Lesarbrev: Tysnes kyrkje som trusopplæringskyrkje

Eg forstår at bladet Tysnes i denne utgåva har laga ei sak om altermåleriet som blir laga og hengt opp i Tysnes kyrkje. I den samanhang har eg valt å formidla mine tankar om dette i form av eit lesarbrev.Tysnes kyrkje er ei samlingskyrkje for trusopplæringa i Tysnes kommune. Denne kyrkja har difor ulike «fotavtrykk» frå ulike trusopplæringsarrangement. Slik har det allereie vore i...

Lesarbrev: Tysnes på tvers

Eg vart så imponert over all sportsleg og idrettsleg aktivitet som går føre seg på Tysnes etter å ha bladd gjennom ein årgang av bladet.Det fekk meg til å tenkja ut eit arrangement som enno ikkje er iverksett – trur eg: Tysnes padla på tvers frå øvst til nedst, gjennom sju vatn med kano/kajakk innan sju timar. Påmelding og start etter klokka 12 på Myrdal gard, dra farkosten over...

Lesarbrev: Manglande fokus i Tysnes kommune på gründarar og nytt næringsliv

For Tysnessamfunnet er det svært viktig å satsa på at nytt næringsliv og at alle dei som ynskjer å starta opp si eiga bedrift blir møtt og sett av Tysnes kommune når dei kjem med sine idear og tankar.Det å skapa eit fellesskap og eit nettverk, samt det å ha til dømes felles kurs med gründernettverk, er ein av dei sentrale verdiane for å skapa tryggleik for den som ynskjer å etablera...

Lesarbrev: Vernøya rundt

Tysnes rundt er eit velkjent arrangement der folk samlast for å oppleva eventyret å ro rundt øya Tysnes. Diverre har eg aldri fått oppleva gleda i denne aktiviteten på tofta med hendene på lomen av åra. No er eg på full fart mot 72, så kreftene frå ungdommen byrjar å verta redusert. Men ein søndag nyleg var eg heldig og fekk oppfylt ein draum eg lenge har hatt. Eg tilhøyrer det eg...

Leiar: Fylkesvegstandarden på Tysnes bør bli eiga sak

Me gler oss over at ein av statsminister Erna Solberg sine ministrar fekk sjå vegstandarden på Tysnes, og føla korleis det er å køyra på fylkesvegane våre.Sist veke vitja mat- og landbruksminister Jon Georg Dale (FrP) Blåbærhaugen. Der fekk han omvising av grunneigar Gerhard Alsaker, og ministeren fekk sjå ein privat skogsbilveg som er breiare og meir solid enn mange av...

Lesarbrev: Bjørnefjordbroen

Høyre/Frp regjeringen med Erna Solberg og Ketil Solvik-Olsen i spissen er i ferd med å gå rett inn i fellen til Statens vegvesen. Meldingen fra statsministeren tidligere i sommer var, at med en kostnad på 43 milliarder vil ikke dette prosjektet la seg realisere på kort sikt. I beste «Ja vel Herr Statsråd»-stil finner Statens vegvesen på kort tid frem til Gullholmane som har lagt der i tusenvis...