Debatt

Abonnent

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...

Abonnent

Debatt: Miljødiplomet til Hordaland fylkeskommune og Skyss må ned frå veggen no

I seinare tid har det vore diskutert opp og ned om ferjer til og frå Tysnes. Møte har vore organiserte og haldne, folk har fortvila forsøkt på å få svar på spørsmåla sine rundt dette temaet, men Hordaland fylkeskommune og Skyss er tause. Dei vil ikkje plagast med slikt frå distrikta.Her er det politikarane i fylkeskommunen som fylgjer opp initiativa frå sentralt hald, og har tildelt...

Abonnent

Lesarbrev: Ein veg til besvær

Gjennom lokalavisa «Tysnes» og folkevalde organ, er det retta stor interesse mot vegutviding for gang- og sykkelveg og køyrefelt med gul midtstripe i vegen, mellom Våge og Uggdal. Størst merksemd er retta mot Dallandsbrekka, som strekkjer seg frå vegkryss inn til Windsor og byggefelta i Vågsmarka. Dallandsbrekka er ein veg med bratt stigning på seks-sju prosent i veglengde på 850 meter, før...

Abonnent

Leiar: «Det er å håpa at etableringa får eit positivt utfall»

KrF-representanten Magne Skartveit sin skepsis til skjenking på eit uteområde midt i handlesenteret i Våge blei nedstemt med stort fleirtal i kommunestyret i Tysnes tysdag kveld. 18 folkevalde sa ja til skjenking av øl, vin og brennevin på gateplan midt i Våge, tvers for Våge Senter.Tysnes-samfunnet skal vera...

Abonnent

Lesarbrev: Ros!

Eg har lyst til å gi litt ros til dei tilsette i Tysnes Sparebank. Dei imponerer meg!For nokre veker sidan gjekk eg ut av styret i banken, etter tolv år. Tida har gått utruleg fort, og det heng sjølvsagt saman med kor mykje som har skjedd i desse åra. Norske bankar har etter kvart måtta innordna seg eit standardisert, internasjonalt regelverk, noko som har ført til at dei fleste...

Abonnent

Leiar: Asfaltpengane flyg forbi Tysnes

Vegvesenet har talt. Det blir ikkje ei einaste asfaltkrone til Tysnes i 2019. Det er skuffande. Det er fleire år sidan me kunne gle oss over lange strekkjer med nytt asfaltdekke på dei offentlege vegane på Tysnes. Gamalt asfaltdekke pregar delar av fylkesvegnettet vårt. Dei fire siste åra har det vore...

Abonnent

Lesarbrev: Orgelmusikk i Tysnes kommune

Av de fire kirkene i Tysnes kommune har jeg vært så heldig å få se tre på min befaring i mars -19. Det var Tysnes, Uggdal og Onarheim. Reksteren er lite brukt, så på denne turen var ikke den aktuell. En ting må sies: Jeg har sett kirker og katedraler over hele Europa, og spilt i St. Albans Cathedral i England, foruten 43 års tjeneste i Askøy, men alle de tre kirkene i Tysnes er fantastisk...

Abonnent

Leiar: Skredfare på Reksteren?

I fleire år har fiskebåtreiar Lars Einar Sandtorv kjempa mot byråkratiet for å få bygd ein djupvasskai på Skår på Reksteren. No er det på tide at Sandtorv får realisera planane sine.Den siste motbøra kjem frå NVE, Norges vassdrag- og energidirektorat. Direktoratet som skal forvalta vass- og energiressursane til...

Abonnent

Travel vår for konfirmantane

Årets konfirmantar har vore med på mykje denne våren. Mellom anna har dei deltatt på konfirmantfestival på Bømlo. Der var dei med på handballturnering, og vann. Fantastisk kjekt – både det og å få vera i lag med fleire hundre konfirmantar frå heile prostiet.Det neste var den tradisjonelle leiren på Solgry i Sveio. Der jobba dei med Kirkens Nødhjelp sitt tema: «Gje eit liv med vatn».

Leiar: Batteriferjer treng ikkje ha andre rutetider enn dieselferjer

Frå Hordaland fylkeskommune og fylkeskommunen sitt underorgan Skyss har me på Tysnes i lang tid blitt indoktrinert med at overgang frå dieselferjer til batteriferjer vil føra til at ein må redusera talet på ferjeavgangar. Det gjeld begge dei to sambanda Våge-Halhjem og Hodnanes-Jekevik-Nordhuglo.Påstandane frå fylkeskommunen om desse rutereduksjonane, som Skyss så langt har lagt inn i...

Debatt: Fylket, Skyss og vegvesenet

Fylkeskommunen har fått det for seg at det berre er ein ting som gjeld i samferdslepolitikken no, og det er miljø. Sjølv om dette går ut over dei som nyttar offentleg transport, så skal det «grøne skiftet» gjennomførast. Dette har Skyss tatt ad notam. Så, i planlegginga av nye ferjeruter i distrikta, er det viktigaste no lading av el-ferjer. Målet er å få til heilt utsleppsfrie ferjer. Sikkert...

Leiar: Velkomen til å nyta strålande påskedagar på Tysnes

Ute skin sola frå nesten blå himmel. Vermeldinga er lovande, berre timar før påskeavisa skal gå i trykken. På langtidsvarselet til Yr er det sol og atter sol så langt me kan sjå. Dei fine dagane som me har hatt i seinare tid, skal halda fram, i alle fall til langfredag. Dette lovar godt for ei strålande påskehelg på Tysnes. Påskehelga er frå gamalt av starten på turistsesongen på...

Leiar: Tysnes vil ha vindkrafta til havs

Formannskapet i Tysnes var krystallklare då dei i haust diskuterte framtidig vindkraft i kommunen. Lokalpolitikarane ville ikkje ha vindkraftturbinar i Tysnes. I eit samrøystes vedtak gjorde dei det klart at utbygging av vindkraft bør takast til havs.Det var i grunnen eit fornuftig vedtak, som me trur ville fått...

Abonnent

Leiar: Offentlege parkeringsplassar har lenge vore eit sakn

Det var ei gledeleg melding som tikka inn til Tysnes kommune sist veke. Hordaland fylkeskommune melde at dei ville støtta prosjektet «Nye parkeringsplassar på kaien i Våge» med 495.000 kroner.Det var ei fin gåve til tysnessamfunnet frå fylkeskommunen.Minst like stor grunn til å vera nøgd har...

Abonnent

Leiar: «Endeleg» skal Tysnes til Hardanger

Det siste nye namneforslaget frå byråkratane i Oslo overgår det meste. Frå 2020 skal Tysnes tilhøyra Kvam lensmannsdistrikt. Forstå det den som vil.Frå gamalt av var Tysnes sentralt plassert i Sunnhordland. Går ein mange tiår tilbake, til tidleg på 1900-talet, var Tysnes til og med ein folkerik kommune i Sunnhordland. Sentralisering og mangel på arbeidsplassar førte til nedgang i...

Abonnent

Debatt: Fra kilowatt til kroner

Kjell Brekke, det gode mennesket, har vært på aksjonærmøte i Tysnes Kraftlag AS og tenkt litt videre.Han påpeker blant annet at «dette er nesten offentlege midler», og det kan være et greit utgangspunkt å legge til grunn i forvaltningen, som ifølge formålsparagrafen skal komme tysnessamfunnet til gode, med en rettferdig fordeling etter en rekke kriterier. Og dermed må det være tillatt å...

Abonnent

Debatt: Politisk mangfald er viktig

Det var trist å lesa at Venstre i Tysnes ikkje klarar å stilla liste til valet i haust. Sjølv i eit lite samfunn som Tysnes er me avhengige av at folk ynskjer å ta del i politikken, for på den måten å vera med på å forma samfunnet.Det går mykje tid med for dei som stiller seg til disposisjon for politisk arbeid, og ofte må ein forsaka tid både til familie og venner for å delta i det...

Abonnent

Leiar: Tysnes treng aktive ungdomar

I haust vart Marius Sjøbø og Pia Bjøntegård Aasheim valde til høvesvis leiar og nestleiar i Tysnes ungdomsråd. I «Tysnes» sist veke kunne me lesa at dei nye ungdomsrådsleiarane har kome godt i gang med å jobba for saker som opptek ungdomen. Nyleg var det nytt møte i ungdomsrådet, det andre i år.Det er...

Abonnent

Debatt: Ope brev til generalforsamlinga i Tysnes Kraftlag

Eg er tilbake etter aksjonærmøtet 4. mars i Grendatun. Eit greitt og informerande møte om korleis styret tenkjer om den rolla Tysnes Kraftlag AS skal ha i framtida.Men eg gjer meg nokre tankar.Fyrst om namnet på selskapet slik det no framstår. Tysnes Kraftlag AS er i dei fleste si oppfatning noko heilt anna enn...

Abonnent

Lesarbrev: Kva ønskjer du for kyrkja di?

Ynskjer du å behalda mogelegheita til dåp og kyrkjelege hendingar i kyrkja di? Ja, då er tida inne for å engasjera seg. I september skal det vera val på nye sokneråd, akkurat som det skal vera kommuneval.Om du vil at kyrkja di skal vera i drift slik den er, så har du høve til å vera med å gjera dette mogleg denne hausten.Det er ei kjennsgjerning at den eldre garde som har hatt...

Abonnent

Leiar: Viktig varsku frå fysioterapeuten

Fysioterapeut Geir Austvik vil ha meir fysisk aktivitet inn i barnehage og skule. Austvik er uroa over motorikken til born på Tysnes og likar ikkje utviklinga dei seinare åra, etter årlege testar av fyrsteklassingane.Det er ikkje vanskeleg å vera samd med Austvik at fysisk aktivitet er viktig for...

Abonnent

Leiar: Bru til Huglo er viktig for heile Tysnes

Ordføraren vår gler seg over at Kommunal- og moderniseringsdepartementet opnar opp for at det kan løyvast ferjeavløysingsmidlar til nytt fastlandssamband til Huglo. Det bør heile Tysnes gle seg over.Signal som har kome fram tidlegare, er at ein berre ville kunna få slike statlege midlar når heile ferjesambandet...

Abonnent

Lesarbrev: Takk til alle som strikka varme plagg i førjulsstria

Ynsket om å få inn heimestrikka gåver starta med oppdaginga av at nokon av flyktningeborna gjekk utan sokkar i støvlane. Dette er noko som me «innfødde» har ryggmargsrefleks på, medan våre nye naboar ikkje er vane med dette. Bygdekvinnene, sokneråd, foreiningar og private sette i gang med strikking, og resultata let ikkje venta på seg.Frivilligsentralen fekk samla inn rundt 100...

Abonnent

Debatt: Bruntveit Handel og rekstrasamfunnet

Det er no sju år sidan eg flytta attende til Reksteren og busette meg fast i barndomsheimen min på Haukafær. Dette har eg aldri angra på. Er der andre rekstringar som vurderer å flytta heim att, er mitt råd: «Just do it.»Rekstrasamfunnet er i utgangspunkt ganske likt alle andre små lokalsamfunn langs Vestlandet. Der er pluss-sider og der er minus-sider. Me ønsker alle saman trivsel der...

Abonnent

Leiar: Vil skapa nytt liv i gamalt bygg

Det gamle tinghuset i Uggdal kan få ny aktivitet. Tysnes sogelag vil leiga huset av kommunen. Det siste nye er at sogelaget har fått Tysnes bygdekvinnelag og Tysnes musélag med på laget som mogelege leigetakarar.Det gamle tinghuset i Uggdal har lange historiske tradisjonar i Tysnes. På den tida det berre var...

Abonnent

Leiar: Godt grunnlag for ny næringsaktivitet på Reksteren

Rederi med millionomsetnad vil byggja liggjekai på Reksteren. Det var tittelen på ein artikkel i «Tysnes» i februar 2016.Men saka var ikkje så enkel den gongen som det fiskebåtreiar Lars Einar Sandtorv hadde håpa på.I Tysnes møtte han stor velvilje hjå lokalpolitikarane. Han fekk full støtte til planane...

Abonnent

Leiar: Slår eit slag for bygdeoptimisme i Lunde

Folk treng hus, og hus treng folk. På Kattaland i Lunde er endå eit nytt husprosjekt i startgropa.Tysnes Bolig AS har tidlegare bygt fleire husprosjekt, eller leilegheitsbygg, på Kattaland. No er dei i gang med ytterlegare eitt prosjekt, også dette innheld fire husvære. Det spesielle denne gongen er at...

Abonnent

Lesarbrev: Fregatt, kolsvart natt, eller berre tafatt?

Eg har med stor interesse og forbausing fylgt med i fylgjetongen i den såkalla: «fregattsaka», og lurer fælt på korleis noko slikt kan gå an?Det er sikkert ikkje rett av meg som er oppvaksen i Solheimsdalen, eit godt stykke frå sjø, å kommentera slike ofselege maritime operasjonar, men eg klarer ikkje å la det vera.Eg starta mi maritime karriere i Solheimsdalen, nærare bestemt på...