Ja til konsesjon på Reksteren

Lars Einar Sandtorv, 5259 Hjellestad, får konsesjon til å overta gnr. 80, bnr. 1 og 11, på Skår på Reksteren. Det vedtok politikarane i sist møte i utval for landbruk/teknisk. Vedtaket var samrøystes. Eirik Sandtorv Wilhelmsen sa seg ugild under handsaminga.

Ifølgje sakspapira er eigedomen ein landbrukseigedom med eit areal på 367,3 dekar, der 7,2 dekar er dyrka jord, 326,2 dekar er produktiv skog og 26,4 dekar anna markslag. Det er to næringsbygg for fiskenæring på eigedomen. Kjøpesummen er sett til kr. 5.000.000,-. Seljar er Skår Kai AS, som er eigd av Lars Einar Sandtorv sitt selskap Brennholm Holding AS.

Eigedomen har ikkje bustadhus.

– Korkje plasseringa eller arealformålet på og rundt eigedomen gjev særleg grunn til at det bør vera busetnad der. Busetjingsomsynet kan ikkje få særleg vekt i saka, skriv landbruksjef Øystein Svalland i saksutgreiinga.