Klaga - men fekk likevel nei

På junimøtet sa politikarane nei til utlegging av flytekai i Gripnesvågen, på gnr. 121, bnr. 23. Tiltakshavar klaga på vedtaket. I klagen blir det peika på at ei flytebryggje er eit enkelt tiltak som kan gjerast med svært små inngrep i naturen, og at den enkelt kan reverserast. Tiltakshavar peikar og på at bryggja ikkje vil hindra ålmenn ferdsel og i svært liten grad privatisera området, og hevdar at området i dag er «urskog» og nærast uframkomeleg.

Politikarane i landbruk/teknisk handsama klagen i sist møte. Til møtet hadde rådmannen gjort framlegg om at klagen ikkje skulle takast til følgje. Det følgde politikarane opp med å seia samrøystes nei. Saka blir no sendt til Fylkesmannen til handsaming.

Søknaden galdt ei 20 meter lang flytebryggje, som ikkje skulle liggja i tilknyting til naust. Fagetaten ved landbruk/teknisk peikar i saksutgreiinga på at bryggja vil bli liggjande i eit ubebygd område i Gripnesvågen som er avsett til LNF-område på land.

– Fagetaten er av den oppfatning at omsøkt tiltak vil føra til auka privatisering av strandsona og negativ konsekvens for oppleving av landskap og friluftsliv for ålmenta, heiter det i saksutgreiinga.