Nær 2.000 færre ledige sidan juli

Talet på heilt ledige i Vestland er redusert med nær 2.000 personar frå juli til august. Arbeidsløysa i fylket er no på 4,1 prosent, og i Sunnhordland 3,7 prosent.

– Dette er ei utvikling som venta. Nedgangen i arbeidsløysa held fram, men ikkje i same tempo som før sommaren, seier direktør i NAV Vestland, Anne Kverneland Bogsnes.

Ho er spent på fortsetjinga, og har ei klår oppmoding til dei verksemdene som no merkar at etterspurnaden tar seg opp.

– Dei verksemdene som har permittert, men no har høve til å ta inn sine medarbeidarar, bør gjera det no. Me må halda økonomien i gang, og hugsa på at det framleis er ein dugnad. Eg håpar flest mogleg har høve til å ta dei tilsette tilbake, sjølv om permitteringsordninga no er utvida. Det er ikkje berre viktig for å halda økonomien i gang, det er også svært viktig for den enkelte arbeidstakar, seier Bogsnes.

Ho vil følgja nøye med på utviklinga av langtidsarbeidssøkjarar framover.

– Me ventar at talet på langtidsledige vil auka framover, og det er bekymringsfullt. Me veit at jo lenger ein går ledig, jo vanskelegare blir det å koma tilbake i arbeidslivet, seier Bogsnes.

Ho understrekar at det framleis er mange ukjende faktorar som vil avgjera korleis marknaden utviklar seg i løpet av hausten.

– Om det kjem nye nedstengingar lokalt eller internasjonalt kan det få konsekvensar for marknaden her på Vestlandet. Det er mykje me ikkje veit, seier Bogsnes.