Permitterte kan sjølv søkja om lønskompensasjon

I juli var 6,9 prosent av arbeidsstyrken i Sunnhordland heilt eller delvis ledige. Det er 272 færre enn i juni.

– Det er positivt å sjå at nedgangen i arbeidsløysa held fram. Nesten halvparten av dei ledige er permitterte. Det var den store bølgja med permitteringar som i hovudsak sto for auken i arbeidsløysa då koronakrisa trefte samfunnet. Det har vore høgt prioritert og viktig for NAV å ivareta dei permitterte på best mogleg måte, seier Astrid Østerlid, leiar i NAV region Sunnhordland.

Lønskompensasjonsordninga for permitterte var klar i juni månad. Den skal sikra løn til permitterte dei fyrste 20 dagane av permitteringsperioden. NAV betaler ut løn på bakgrunn av opplysningar frå arbeidsgjevar, og det er truleg over 2.500 personar i Sunnhordland som har rett på ordninga.

– Dei fleste som vart permittert etter 12. mars har fått utbetalt lønskompensasjon, men framleis kan det vera nokre i regionen som ikkje har fått. Dersom arbeidsgjevar ikkje registrerer opplysningar og sender skjema, er det no mogleg for den permitterte å søkja om dette sjølv. Det gjer ein på nav.no, seier Astrid Østerlid.

I juli var det lågast arbeidsløyse i Etne (2,9 prosent heilt ledige), og høgast arbeidsløyse på Stord (5,9 prosent heilt ledige). På Tysnes var det 3,5 prosent heilt ledige.