Samarbeidsrådet ber fylket prioritera Hordfast

Tysdag skal fylkestinget endeleg vedta kva som blir Vestland fylke sitt formelle høyringsinnspel til Nasjonal Transportplan for 2022 til 2033. Reaksjonane har vore store etter at fylkesutvalet gjekk inn for å ikkje ha ferjefri E39 med som eit prioritert prosjekt.

I forkant av behandlinga i fylkesutvalet samla kommunane seg i Sunnhordland om eit felles innspel til fylket via Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Der kom det tydeleg fram at kommunane i Sunnhordland ville ha Hordfast inn som eit prioritert prosjekt. Etter behandlinga i fylkesutvalet gjentar Samarbeidsrådet sin bodskap i eit fråsegn til fylket.

«Samarbeidsrådet for Sunnhordland oppmodar på det sterkaste Vestland fylkesting om å prioritere E39 Hordfast», står det i fråsegnet.

Samrbeidsrådet beskriv ei uro for at Sunnhordlands-regionen skal bli nedprioritert i det nye storfylket.

«Samarbeidsrådet har vore uroa for at fylkessamanslåinga skulle gjere regionen vår til ein utkant, og at interesser og behov for denne delen av fylket ikkje ville bli prioriterte. Fylkesrådmannen og fylkesutvalets vedtak stadfestar uroa. Det er svært alvorleg og sterkt beklageleg at dette går på kostnad av realiseringa av eit av landets aller, aller viktigaste samferdselsprosjekt, samstundes som prosjektets betydning er så veldokumentert og velkjent», skriv Samarbeidsrådet, som fryktar konsekvensane av at prosjektet ikkje blir gjennomført.

«Ei utsetjing vil openbart hindre heile det nye fylket i å løyse ut eit stort verdiskapingspotensial», står det i fråsegnet.