Sender asfalt-«statement» til fylket

I sist kommunestyremøte tok kommunestyrerepresentant Geir Røssland (H) til orde mot den dårlege vegstandarden på øya.

– Dei siste to åra er det ikkje løyvt ein meter med asfalt til Tysnes, og det tenkjer eg me politikarar faktisk må seia i frå om at me ikkje godtek, sa han.

Han reagerer på at budsjettet for vegvedlikehald i 2021 skal bli ytterlegare innskrenka, og løfta framlegg til vedtak om å senda brev til fylket sitt hovudutval for samferdsel og mobilitet, på vegner av kommunestyret. Dette blei einstemmig vedteke.

I brevet er det lista opp tildeling av meter med asfalt til Tysnes.

– Det blir ein «statement», sa ordførar Kåre Martin Kleppe.

– Totalt er det tildelt to minutt med køyring viss du køyrer etter fartsgrensa, kommenterte han.

– Og så veit me at det er kome nokre klattar til. I Søreidsvågen er det asfaltert litt, men det var ikkje ein del av tildelinga i budsjettet, men del av ein annan pott, fortalde Kleppe.