Veg på Beltestad utsett for synfaring

Ein grunneigar på Beltestad har søkt Tysnes kommune om løyve til å oppgradera ein kjerreveg som går frå løa på bruket og ned til nausta. Eksisterande kjerreveg er ikkje dimensjonert for moderne landbruksmaskinar som trengst for å driva landbrukseigedomen.

Søknaden stod på saklista til det siste møtet i landbruk/teknisk. Rådmannen hadde i innstillinga til møtet berre delvis tilrådd å imøtekoma søknaden. Rådmannen meiner at vegen bør trekkjast ut av omsynssone for kulturmiljø/naustmiljø på Beltestad. Det er registrert eit freda kulturminne om lag 25 meter sør for omsøkt tiltak.

I møtet gjorde Magne Storesætre (H) framlegg om å utsetja saka for synfaring.

– Det kan vera eit poeng å sjå på forholda før me handsamar søknaden. Eg trur det vil gagna tiltakshavar, sa han.

Innspelet frå Storesætre kom etter at partikollega Eli Sandvik reagerte på framlegget frå rådmannen om at vegen ikkje bør gå heilt ned til nausta.

– Eg synest det er flott at nokon vil stella bakkane i området, påpeika Sandvik.