NYTT MØTE: Torsdag ettermiddag er det klart for nytt kommunestyremøte, det fyrste etter sommarferien. (Arkivfoto)

Fyrste kommunestyremøte for hausten

Tilstandsrapport frå barnevernet og val av ungdomsråd er blant det som står på ei uvanleg tynn saksliste til det fyrste kommunestyremøtet for hausten. «Tysnes» sender direkte frå møtet frå klokka 16.30.

Torsdag ettermiddag er det klart for det fyrste av to planlagde kommunestyremøte for hausten 2022, og dei 21 politiske representantane skal samlast på rådhuset for fyrste gong sidan juni.

Men det som ligg an til å bli ein interessant politisk haust, som mellom anna inneheld spanande budsjettforhandlingar, startar nokolunde roleg. Sakslista til kommunestyremøtet torsdag er kort, og legg ikkje opp til dei mest dramatiske vedtaka.

Artikkelen held fram under annonsen.

Nokre viktige punkt er det likevel, mellom anna skal barnevernstenesta presentera sin årlege tilstandsrapport. I rapporten blir det blant anna lagt fram statistikk over kor mange meldingar barnevernet får, og korleis desse vert handterte. I tillegg blir økonomien omtalt, og det blir sagt litt generelt om korleis arbeidet innanfor tenesta går føre seg og kva utfordringar tenesta har i dag.

Neste punkt på sakslista handlar om den politiske styringsstrukturen i kommunen. Administrasjonen tilrår at det vert oppretta ei politisk styringsgruppe som skal vurdera om kommunen bør endra på den politiske organiseringa. Det inneber mellom anna om det bør vera færre eller fleire representantar i kommunestyret. Neste år er det nytt kommuneval, og ei slik endring må eventuelt gjerast innan 2022 er omme.

Den siste saka på møtelista er val av nytt ungdomsråd. Av dei elleve medlemmane som har sete i rådet det siste året, har fire meldt at dei ynskjer å vera med også komande år. I tillegg er det ti nye ungdomar som har meldt si interesse for å delta. Kommunen har dei siste åra ikkje hatt noko fast tal på medlemmar i ungdomsrådet, men har latt alle som har vore interesserte i å vera med få plass.

Forutan dei ordinære sakene, melder ordførar Kåre Martin Kleppe at det har blitt sendt inn sju spørsmål frå kommunestyrepolitikarane til ymse-posten. Det politikarane ynskjer svar på er mellom anna kva som er status for arbeidet med den nye arealplanen og korleis kommunen jobbar opp mot lokalt næringsliv som slit med høge straumutgifter.

I tillegg kjem det representantar frå Bjørnafjorden landbrukskontor som skal orientera om 100 dagar sjølvforsynt-prosjektet.

Som ved alle kommunestyremøte vert også dette sendt direkte frå kommunestyresalen på rådhuset. Videoen vert lagt ut på tysnesbladet.no litt før møtestart kring klokka 16.30.