BYRJAR DENNE VEKA: NIBIO skal på oppdrag frå vegvesenet kartleggja jordsmonnet i varslingsområdet for E39-traseen. Illustrasjon: Statens vegvesen

Kartlegg jordsmonnet i planområdet for E39

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil i denne og dei neste tre vekene utføra jordsmonnkartlegging på jordsbruksareal i Stord, Tysnes og Bjørnafjorden kommunar. Kartlegginga vert utført på oppdrag frå Statens vegvesen region vest, og vil inngå som ein del av plangrunnlaget for vegutbygginga E39 Stord-Os.

I Tysnes vil arbeidet føregå frå Skår, via Flatråker, Søreide og Beltestad, til Gjøvåg og Kaldafoss på Reksteren. Kartlegginga vil skje på fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite innanfor varslingsområdet for den planlagde E39-traseen. Grunneigarane skal vera varsla.

Føremålet med arbeidet er fyrst og fremst å skaffa kunnskap og oversikt over utbreiinga av ulike jordtypar i landbruksområda. Personellet frå NIBIO vil nytta jordbor i undersøkingane sine.