VIKTIG TILTAK: Ein hekkeklipp kan bidra til tryggare skuleveg for born og unge. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Klipp hekken før skulestart

Skulestart er like rundt hjørnet, og på skulevegen kan små barn lett bli usynlege bak store hekkar og buskar. Dette kan føra til farlege situasjonar i trafikken, og Trygg Trafikk oppmodar difor folk om å klippa hekkane sine. Ein bør også fjerna andre vekstar som hindrar god sikt, til dømes store greiner som heng ut i ei avkøyrsle.

– I desse dagar startar borna på skulen igjen, og me ynskjer at flest mogleg skal gå og sykla der det høver seg. Då må det leggjast til rette for at det kan skje på ein sikker måte. Borna må vera synlege langs vegane, seier regionleiar i Trygg Trafikk Vestland, Knut Olav Røssland Nestås, i ei pressemelding.

Å syta for fri sikt er så viktig at ansvarstilhøva er nedfelt i veglova, og det er du som bur ved vegen som er ansvarleg for å klippa hekk og buskar på eigedomen din. I regelverket heiter det mellom anna at når du står tre meter inn i avkøyrsla di, skal du ha minst 30 meter fri sikt i kvar retning langs gang- og sykkelvegen. Hekk og gjerde skal heller ikkje vera høgare enn 50 centimeter ved avkøyrsla.

– Mange er nok ikkje klar over dette, no må me saman ta eit tak for å sikra best mogleg sikt og trafikktryggleik før skulestart, avsluttar Nestås.

Meir om reglane for klipping av hekk og buskar kan du lesa her.