MED FOKUS PÅ UNGE: F.v. Marianne Tveit (ungdomsrettleiar, NAV Stord), Arnhild Myklebust (dagleg leiar, Brilleriet) og Gry Jeanette Stokka Stangeland (ungdomsrettleiar, NAV Stord).

Nytt digitalt tilbod til unge arbeidsledige

I mai var det 371 heilt arbeidsledige mellom 18 og 30 år i Sunnhordland. Det er 221 færre enn i april, men tala uroar likevel NAV.

– Mange ungdomar har arbeid i bransjar som er ekstra hardt råka, og dei kan ofte vera dei fyrste som mistar jobben. Dei har eit langt yrkesliv føre seg, og me prøver på best mogleg måte å auka innsatsen inn mot denne gruppa, seier Astrid Østerlid, leiar i NAV region Sunnhordland.

I ei pressemelding går det fram at NAV vil prioritera tidleg innsats for unge ved tett kontakt og bruk av arbeidsretta tiltak. Ungdom som ikkje er i jobb, utdanning eller annan aktivitet innan åtte veker, skal få tilbod om eit forsterka og individuelt opplegg. Blant anna vil NAV Stord sitt ungdomstilbod «Springbrettet på kaien» starta opp med «Kaien goes digital!» i løpet av denne månaden.

– Unge jobbsøkjarar mellom 18 og 30 år vil få eit digitalt gruppetilbod. Me har tatt utgangspunkt i same innhald som ved fysisk oppmøte og vidareutvikla dette. «Kaien goes digital!» skal gi betre jobbsøkingskompetanse, struktur i kvardagen, meistring og gi ungdom høve til å treffa andre i same situasjon, seier Marianne Tveit, ungdomsrettleiar ved NAV Stord.

Deltakarane skal læra meir om sjølvinnsikt, haldningar og verdiar, motivasjon og presentasjonsteknikk. Ungdomane vil blant anna få høyra kva arbeidsgjevarar ser etter når dei skal tilsetja ein ny medarbeidar, og Brilleriet på Stord er ein av arbeidsgjevarane som er med i opplegget.

– Me oppmodar unge arbeidssøkjarar om å ha tru på seg sjølv, visa interesse og sjå moglegheiter. Alle er god til noko, og det er viktig at ein får vist dette fram, og ikkje minst får meistringskjensle, seier Arnhild Myklebust, dagleg leiar ved Brilleriet.

Andre arbeidsgjevarar som er med er Subshore, Valentina Cafè og Vinbar, Sæ barnehage, Osvald Pub, Rema 1000 Vabakkjen og eining for habilitering i Stord kommune. I tillegg deltek også Vestland fylkeskommune si rettleiingsteneste i regionen.