FOR MANGE BESØKANDE: Helse Fonna vil unngå å stengja sjukehusa for besøkande igjen, og håpar folk no tek reglane deira på alvor. Foto: Eirik Dankel

Opplever utfordringar ved besøk på sjukehusa

Helse Fonna ber nok ein gong folk om å retta seg etter besøksreglane.

I ei pressemelding torsdag opplyser Helse Fonna at det dei siste to vekene har vore mange innlagde pasientar ved fleire av sjukehusa deira, noko som tidvis har ført til lange køar i visittida. Difor ser dei seg nøydde til å minna folk om besøksreglane, som mellom anna seier at det berre skal vera éin besøkande per pasient. Det er også svært viktig at ein vurderer i kva grad besøk er nødvendig.

– Dette er ikkje noko me gjer for å vera vanskelege, men av omsyn til tryggleiken for våre medarbeidarar og pasientar, seier adm. dir. Olav Klausen.

Med nødvendig besøk meiner ein besøk til alvorleg og kritisk sjuke pasientar, pasientar i siste fase av livet, pasientar som er innlagde over tid, og der besøk er viktig for behandling og/eller livskvalitet, og besøk til barn og ungdom.

Pasientar som ligg inne i kort tid, gjerne berre eit døgn eller to, eller har mindre alvorlege og avklarte diagnosar, er døme på pasientar som kanskje klarar seg fint utan besøk.

Du kan lesa meir om besøksreglane til Helse Fonna her.