I denne saka finn du video frå alle kommunestyra som har vore sidan april 2016. (Arkivfoto)

Sjå alle kommunestyremøta her

I april 2016 byrja bladet Tysnes med livestreaming av kommunestyremøte. Her finn du opptaka frå kvart møte.

Obs! Det nyaste møtet blir lagt til øvst i lista.

28. februar 2023

(To streamar grunna brot i sending)

Artikkelen held fram under annonsen.

Stream 1: Kommunestyremøte 28. februar 2023

Stream 2: Kommunestyremøte 28. februar 2023

15. desember 2022

Kommunestyremøte 15. desember 2022

22. september 2022

Kommunestyremøte 22. september 2022

14. juni 2022

Kommunestyremøte tysdag 14. juni 2022

Saksliste

– Referat, skriv og meldingar

– Årsmelding 2021

Artikkelen held fram under annonsen.

– Rekneskap for Tysnes kommune 2021

– Finansforvaltning - rapport 30. april 2022

– Økonomirapporterting og budsjettregulering

– Høyring - avvikling av godkjenningsordningar for fritt behandlingsval

– Onarheim barnehage - Ferdigstilling av forprosjekt

– Leve hele livet - plan for Tysnes kommune

– Tilstandsrapport for grunnskulen 2022

– Plan for kriseteam for livskriser i Tysnes kommune 2022

Artikkelen held fram under annonsen.

– ROS-analyse for Tysnes kommune 2022-2025, beredskapsplan

– Innkjøp - strategi for Tysnes kommune - 2022-2025

– IKT - strategi i Tysnes kommune

– Fritak frå politiske verv (Unntatt offentlegheit)

– Ymse

5. april 2022

Kommunestyremøte tysdag 5. april 2022

Saksliste

– Referat, skriv og meldingar

Artikkelen held fram under annonsen.

– Årsmelding for kontrollutvalet

Artikkelen held fram under annonsen.

– Forvaltningsrevisjon av sjukefråvær og personalforvaltning

– Søknad om skjenkeløyve Myrdal Gård

– Behov for klasserom ved Uggdal skule

– Eigedomsskatt - søknad om fritak

– Plan for atomberedskap

– Ymse

Artikkelen held fram under annonsen.

22. februar 2022

Kommunestyremøte tysdag 22. februrar 2022

Sakliste

– Referat, skriv og meldingar

– Framtidig organisering av barnevernet i Tysnes kommune

– Leve hele livet - plan for Tysnes kommune

– Reguleringsplan Elsakervågen

– Strategisk plan for Samarbeidsrådet

– Skattesats - eigedomsskatt

Artikkelen held fram under annonsen.

16. desember 2021

Kommunestyremøte torsdag 16. desember 2021

Sakliste

– Referat, skriv og meldingar

– Skulebruksplan for Tysnes - perioden 2022-2035

– Budsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025

– Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder

– Slutthandsaming etter ny høyring av reguleringsplan gnr 158, bnr 1 m.fl. - fiskerihamn/naustområde Skorpo

– Forskotering av spelemidlar og momsrefusjon

– Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

– Statlig sikring av kommunale friluftsområde - Peralio

– Tilskot til verna kulturminne i Vestland 2022

– Endring av selskapsavtalen for krisesenter Vest IKS

– Hovudplan Veg 2022-2027

– Nytt bygg - Krisesenter for kvinner i Sunnhordland

– Tverrpolitisk utval til planarbeid og prosess - rullering av kommuneplan

– Reglement for fjernmøte i Tysnes kommune

– Ymse

21. september 2021

Kommunestyremøte tysdag 21. september 2021

Sakliste

– Tilstandsrapport Barnevern - 2021

– Fritidserklæringa - Organisert fritidsaktivitet

– Endring av SIM sin selskapsavtale

– Fritak frå politiske verv - Åse Enes

– Val av ungdomsråd - 2021

15. juni 2021

Kommunestyremøte tysdag 15. juni 2021

Sakliste

– Referat, skriv og meldingar, inkludert orientering om meirsmak

– Årsmelding 2020

– Rekneskap for Tysnes kommune 2020

– Finansforvaltning - rapport 2021

– Eventuell bruk av O-endingar i offisielle stadnamnformer

– Skulebruksplan for Tysnes - 2021

– Uttale - Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion 2022-2027

– Forskotering av spelemidlar og momsrefusjon

– Forskrift om fartsgrenser på sjøen

– Revisjon VA-norm for Tysnes kommune

– Søknad om skjenkeløyve til Haaheim Gaard på handelsplassen EH Vaage

20. mai 2021

Kommunestyremøte torsdag 20. mai 2021

Sakliste

– Referat, skriv og meldingar, inkludert orientering ved lensmannen.

– Årsmelding for kontrollutvalet

– Tilstandsrapport for grunnskulen

– Barnevernreforma

– Utviding av lærlingplassar

– Permisjonsreglement for Tysnes kommune

– Overføring av serverings- og skjenkeløyve til Kompasset Bar og Spiseri frå Tysnes Sjø- og Fritid

– Søknad om serveringsløyve - Myrdal Gård

– KS Lokaldemokratiundersøking

– Ymse, inkludert Horso-spørsmål

23. februar 2021

Kommunestyremøte tysdag 23. februar 2021

Sakliste

– Referat, skriv og meldingar

– Endring i barnehagevedtektene - 2021

– Statleg sikring av kommunale friluftsområde

– Turveg - Kyrkjevatnet

– Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

– Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning - IUA - Haugesund region - reviderte vedtekter

– Eigedomsskattevedtak 2021

– Val av valstyre - stortings- og sametingsvalet 2021

Artikkelen held fram under annonsen.

– Fritak frå politiske verv

– Ymse

15. desember 2020

Kommunestyremøte tysdag 15. desember 2020

Sakliste

Referat, skriv og meldingar

Plan for forvaltningsrevisjonen for perioden 2020-2024

Plan for eigarskapskontroll 2020-2024

Klage på reguleringsplan Svarvahella

Kommunal planstrategi 2020-2024

Statleg sikring av kommunale friluftsområde

Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2020

Samordna regional digitalisering Hordaland – DigiVestland – avtale for samarbeid

Lønspolitisk plan – rullering – 2020

Ny samarbeidsavtale – Bergen og omland friluftsråd

Sunnfast – vegsamband – Kvinnherad – Stord – Tysnes

Søknad om fritak for eigedomsskatt for Onarheim IL sitt bygg i Solheimsdalen

Nytt delegasjonsreglement for Tysnes kommune – 2020

Finansforvaltning – rapport pr 30. november 2020

Finansreglement for Tysnes kommune – 2020

Eigedomsskattevedtak 2021

Budsjett 2021 – økonomiplan 2021-2024 – 3. gongs handsamling

Godkjenning av kommunevåpenet til Tysnes kommune

Fritak frå politiske verv – Elisabeth Hatteberg

24. september

Kommunestyremøte torsdag 24. september 2020

Sakliste

– Referat, skriv og meldingar

– Tilstandsrapport – barnevern

– Val av ungdomsråd – 2020-2022

– Val av forliksrådsmedlemmer for perioden 2021-2025

– Delegasjonsreglement for Tysnes kommune – delegasjon til rådmannen – 2020

– Etiske retningsliner for Tysnes kommune – rullering – 2020

– Rutinar for varsling av kritikkverdige forhold – rullering

– Dekking av utgifter og økonomisk tap – folkevalde – ny forskrift

– Finansforvaltningrapport pr. 30.06.2020

– Alkohollova – søknad om sals- og skjenkeløyve for 2020-2024

– Reguleringsplan for Svarvahella – 2. gongs handsaming

– Høyring – forslag til reviderte statlege planretningsliner for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

16. juni

Kommunestyremøte tysdag 16. mai 2020

Sakliste

– Referat, skriv og meldingar

– Årsmelding 2019 for kontrollutvalet i Tysnes kommune

– Årsmelding 2019

– Rekneskap for Tysnes kommune 2019

– Alkohollova - Søknad om sals- og skjenkeløyve for 2020-2024

– Val av meddommarar til Gulating lagmannsrett 2021-2024

– Val av årsmøterepresentantar til Vest Brann- og Redningsregion for perioden 2019-2023

– Val av meddommarar til Haugaland tingrett 2021-2024

– Val av jordskiftemeddommarar til Haugalandet og Sunnhordland Jordskifterett 2021-2024

– Val av skjønsmenn for perioden 2021-2024

– Dekking av utgifter og økonomisk tap - folkevalde - ny forskrift

– Prinsippvurdering - Interkommunalt barnevern

– Tilstandsrapport for Tysnes-skulane 2020/2021

– Budsjettregulering ny avdeling - Lunde Barnehage

– Utviding av spillvassnettet på Lande - budsjettregulering

– Tiltakspakke - Lag og organisasjonar

– Prosjekt - Retaksering eigedomsskatt

– Ny brannordning

– Vigselsmynde - fullmakt

– Mandelhuset AS - Søknad om skjenkeløyve for 2020-2024

– Ymse

6. februar

Kommunestyremøte torsdag 6. februar 2020

Sakliste

• Referat, skriv og meldingar

• Nye adresseparsellar 2018 – Henningshagen og Kroken

• Tysnes skule mellomtrinn – opsjonar

• Retaksering – eigedomsskatt 2020/2021

• Reglement for påskjønning – revidering 2020

• Godkjenning av kommunevåpenet til Tysnes kommune

• Utviding til femdagars skuleveke

• Grunnkjøp – Onarheim barnehage

• Plan for habilitering og rehabilitering

• Rådsmedlem i Sunnhordland folkemuseum og sogelag 2020-2023

• Innkvarteringsnemnd 2020-2023

• Tilflyttingsnemnd 2020-2023

• Val av representant til Stiftinga Kystsogevekene 2020-2023

• Val av representantar til styra i helseføretak under Helse Vest RHF 2020-2023

• Medlemmar i representantskapet i SIM 2020-2023

• Kontaktperson i plansaker for born og unge 2020-2023

• Val av representant til konfliktrådet i Hordaland 2020-2023

• Val av medlem til representantskapet i IKAH Hordaland IKS 2020-2023

• Utsending til landstinget i landssamanslutninga av nynorskkommunar

• Dyrevernsnemnda i Sunnhordland 2020-2023

• Alkoholkontrollova 2020-2023

• Forstandarar til Tysnes Sparebank 2020-2023

• Utsendingar til årsmøtet – kandidatar til styreverv i Bergen og omland friluftsråd.

17. desember

Kommunestyremøte tysdag 17. desember 2019

Sakliste

• Referat, skriv og meldingar

• Forvaltningsrevison – kapasitet og etterleving av rutinar og regelverk – pleie og omsorg

• Administrasjonsutval 2020-2023

• Val av sakkunnig nemnd 2020-2023

• Val av klagenemnd for eigedomsskattesaker 2020-2023

• Kommunal representant i kyrkjeleg fellesråd 2020-2023

• Framtidig organisering av Dihva – stifting av aksjeselskap

• Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2020

• Planprogram – kommuneplan – arealdeal – godkjenning

• Finansforvaltning – rapport per 31.10.2019

• Tysnesfest – økonomisk støtte 2020-2022

• Utviding til femdagars skuleveke

• Eigedomsskatt 2020

• Budsjett 2020 – økonomiplan 2020-2023

15. oktober

Kommunestyremøte tysdag 15. oktober 2019

Saksliste

• Referat, skriv og meldingar

• Kommunestyrevalet 2019

• Val av formannskap for 2019-2023

• Val av ordførar for 2019-2023

• Val av varaordførar for 2019-2023

• Val av kontrollutval 2019-2023

• Val av tenesteutval 2019-2023

• Val av leiar i tenesteutvalet 2019-2023

• Val av nestleiar i tenesteutvalet 2019-2023

• Val av utval for landbruk/teknisk 2019-2023

• Val av leiar i utval for landbruk/teknisk 2019-2023

• Val av nestleiar i utval for landbruk/teknisk 2019-2023

• Val av representant og vararepresentant til årsmøte i KS

• Val av medlemer til representantskapet i Samarbeidsrådet for Sunnhordland

• Vassregion Vestland 2019-2023 - val

• Val av valnemnd 2019-2023

24. september

Kommunestyremøte tysdag 24. september 2019

Saksliste

• Referat, skriv og meldingar

• Utviding til fem dagars skuleveke

• Kommunal overtaking - endeleg avtale med Uggdal Vasslag SA

• Forskrift om vass- og avlaupsgebyr

• Reguleringsplan - Skår kai

• Kommunedelplan for kulturminne 2019-2029

• Kjøp av areal til miljøsentral i Eredalen

• Avfallsplan for småbåthamner i Tysnes kommune

• Søknad om skjenkeløyve for Rekkjetunet 1599

• Bergen og omlag friluftsråd - endring i deltakarkommunar

• Endring av namn på landbruk/teknisk

• Samanslåing av råd - råd for eldre/råd for personar med funksjonsnedsetting

• NVE - Forslag til ei nasjonal ramme for vindkraft

18. juni

Komunestyremøte tysdag 18. juni 2019

Saksliste

Referat, skriv og meldingar

Årsmelding 2018

Rekneskap for Tysnes kommune 2018

Konkurranseutsetjing av revisortenester for Tysnes kommune - val av revisor

Ny selskapsavtale for interkommunalt arkiv i Hordaland

Finansforvaltning - rapport pr 30.4.19

Endring av skulestruktur - Onarheim

Retningsliner for bruk av mobiltelefon - privat/arbeid

Søknad om utviding av eksisterande skjenkeløyve for Tysnesfest

Kommunal overtaking - intensjonsavtale med Tysnes Vassverk SA

Ymse

14. mai

Kommunestyremøte tysdag 14. mai 2019

Saksliste

Referat, skriv og meldingar

Forskrift om minsteareal for jakt på hjort i Tysnes kommune

Årsmelding 2018 for kontrollutvalet i Tysnes kommune

Reguleringsplan for Malkenestangen – gnr. 121, bnr. 5 m.fl.

Leige av tinghuset i Uggdal

Folkehelseoversikt i Tysnes kommune 2018-2023

Tysnes sjukeheim – prosjekt for vidare bruk

Utskrivingsalternativ for verk&bruk - overgangsordning 2019

Tilstandsrapport for tysnesskulane 2019

Søknad om serveringsløyve – Sjøly AS

Søknad om skjenkeløyve – Sjøly AS

Ymse

19. februar

Kommunestyremøte tysdag 19. februar 2019

Saksliste

Referat, skriv og meldingar

Fritak frå betaling av leige i Tysneshallen

Forvaltningsrevisjonen av plan- og byggesaker

Rullering - Kommuneplanen sin samfunnsdel 2018-2030

Rullering av ruspolitisk handlingsplan

Val av valstyre - Kommune- og fylkestingsvalet 2019

Nye skattereglar for mottak av ytingar 2019

Overgangsplan for barnehagagne og skulane i Tysnes - revidert

Val av leiar og nestleiar i tenesteutvalet

Forlenging av åremål for rådmann Steinar Dalland

12. desember

Kommunestyremøte onsdag 12. desember 2018

Saksliste

Referat, skriv og meldingar

Forvaltningsrevisjon av helsestasjon og skulehelsetenesta.

Friluftsgruppe – Onarheim barnehage

Tidleg innsats i skulen

Politivedtekter – revidering

Kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø – Tysnes kommune

Vegfast samband Kvinnherad – E39 Stord/Tysnes

Finansforvaltning – rapport 2018

Tysnes skule mellomtrinn – moglegheitsstudie

Bruk av midlar frå Havbruksfondet

Budsjett 2019 – Økonomiplan 2019-2022

25. september

Kommunestyremøte tysdag 25. september 2018.

Saksliste

Søknad om endring av reguleringsplan - Galanten

Forvaltningsplan for gås

Fritak frå politiske verv - Nils Helland

Abonnementsvilkår for vatn og avløp - revisjon

Sjølvkostområde for vassforsyning

Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland - kommunedelplan

Førehandsinnkrevjing av bompengar - E39

Avtale om PPT-samarbeid - Tysnes - Stord - Fitjar

Rutinar for tilsyn barnehagar

19. juni

Kommunestyremøte tysdag 19. juni 2018

Saksliste

Referat, skriv og meldingar

Årsmelding 2017

Rekneskap for Tysnes kommune 2017

Finansforvaltning - rapport 2018

Nytt innkjøpsreglement

Retaksering av eigedomsskatt

Søknad om økonomisk støtte 2018 - Peralio friluftsområde

Søknad om fast skjenkeløyve for OnarTun og Alsaker Brygge - Ansvarleg: Onarheim bygdelag

Tilstandsrapport grunnskule 2018

Rullering av kommuneplan - arealdel

Rullering - kommuneplanen sin samfunnsdel 2018-2030

10. april

Kommunestyremøte tysdag 10. april 2018

Saksliste

Referat, skriv og meldingar

Årsmelding 2017 for kontrollutvalet i Tysnes kommune

Retningsliner for Akan-arbeid - rullering

Retningsliner for reduksjon av uønska deltid

Arbeidsreglement for tilsette i Tysnes kommune

Etiske retningsliner for Tysnes kommune - rullering

Retningsliner for intern varsling av kritikkverdige tilhøve - rullering

Tysnes skule - mandat til prosjekt

Rapport - nye oppgåver til fylkeskommunane - høyring

Organinsering - Lunde - Onarheim barnehage

Invitasjon til medlemskap i Hordfast

Tysnes Sjø og Fritid AS - søknad om endring av skjenketid

Forliksråd - søknad om fritak frå verv som leiar

Vurdering av åremålsstilling - rådmann

13. februar

Kommunestyremøte tysdag 13. februar 2018

Saksliste

Referat, skriv og meldingar

Endringar i ekteskapslova - kommunale vigsler

Sal av kommunale bustader på Hovland

Strategisk plan for Samarbeidsrådet for Sunnhordland 2018 - 2021 - høyring

Formell godkjenning av kommunevåpen

Omfanget av leveringspliktige posttenester - høyring

Detaljregulering for Uggdal bustadområde - del av gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 m.fl

Ymse

12. desember:

Kommunestyremøte tysdag 12. desember 2017.

Saksliste

Referat, skriv og meldingar

Gebyr - landbruk og teknisk

Budsjett 2018 - økonomiplan 2018 - 2021

Finansforvaltningsrapport pr. 30.11.17

Introduksjonsprogram for nytilsette

Personvernombod

Prioritering av spelemiddelsøknader 2018

Rullering trafikktryggleiksplan 2017-2020

Endring av festeavgifter

Krokjen - lande - utbyggingsavtale

14. november:

Kommunestyremøte tysdag 14. november 2017.

Saksliste

Referat, skriv og meldingar

Ny § 9 A i opplæringslova - eit trygt og godt skulemiljø

Mottak av flyktningar

Digitalisering i kommunal sektor

Nytt tilsynsansvar for kommunen - tilsyn med stadleg sal av tobakksvarer frå 1. januar 2018

Endringar i ekteskapslova - kommunale vigsler

Kommunal overtaking - Tysnes Vassverk SA

Kommunal overtaking - Uggdal Vasslag SA

Endring av SIM sin selskapsavtale

Aksjonærtilskot til Sunnhordlandssambandet AS

19. september:

Kommunestyremøte tysdag 19. september 2017.

Saksliste

Referat, skriv og meldingar

Rullering av ruspolitisk handlingsplan

Etablering av Vest brann- og redningsregion

Klage på vedtak - reguleringplan Alsaker Brygge Sør, Onarheim

Fritak frå politiske verv - Håvard Drange

Ymse

13. juni:

Kommunestyremøte tysdag 13. juni 2017.

Saksliste

Referat, skriv og meldingar

Årsmelding 2016

Rekneskap for Tysnes kommune 2016

Finansforvaltning - rapport pr 30.04.17

Fakturering for Tysnes vassverk

Samarbeidsavtale med Bergen barnevernvakt

Skiping av 100 % stilling som tiltaksarbeidar i barneverntenesta

Lokal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad

Strategiplan for oppvekst 2017 - 2022

Betalingssats vaksenopplæringa

Tilstandsrapport grunnskule 2017

Rammeplan for kulturskulen

Onarheim landhandel A/S - søknad om salsløyve for øl/rusbrus

Gjennomgang og oppdatering av ka.10.1 I overordna ROS-analyse

VA-norm Sunnhordland

Hundelova - utarbeiding av lokal forskrift

Søknad om økonomisk støtte - Peralio friluftsområde

25. april:

Kommunestyremøte tysdag 25. april 2017.

Saksliste

Referat, skriv og meldingar

Årsmelding 2016 for kontrollutvalet i Tysnes kommune

Reguleringsplan for Alsaker brygge sør. Andre gangs handsaming

Kommuneplan - rullering samfunnsdel planprogram

Planprogram kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø - Tysnes kommune

Søknad om fast skjenkeløyve for Tysnesfest

Søknad om utviding av skjenkeområde i samband med nybygg - Mandelhuset

Eigenandel ved fysioterapi frå kommunar

Eigenandel ved fysioterapi frå kommunar

Endring av vedtekter SFO

Sommarferieordning i barnehagane - vedtektsendring

Ungdomsråd - vedtekter - rullering

Revidering av overordna risiko- og sårbare tilhøve i Tysnes kommune

Regional transportplan hordaland 2018 - 2029 - høyring

Ytre Hardangerfjord som marint verneområde - høyring 2016

Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger

Revidert plan for kommunal kriseleiing (kkl)

Søknad om tilskot til parkering - Mandelhuset eigendom AS

Møteplass - Jensvoll

14. februar

Kommunestyremøte tysdag 14. februar 2017.

Saksliste

Referat, skriv og meldingar

Ny barnevernslov – sikring av barnet sin rett til omsorg og beskytting – høyring

Val av valstyre - stortings- og sametingsvalet 2017

Stortings- og samtingsvalet 2017 – valdag

Forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg – høyring

Oppfølging av uavklarte bygg/tiltak som vart oppdaga i samband med innføring av eigedomsskatt.

12. januar

Kommunestyremøte torsdag 12. januar 2017.

Saksliste

Kommunedelplan – E39 Stord - Os – høyring

2016: 13. desember:

Kommunestyremøte tysdag 13. desember 2016.

Sakliste

Referat, skriv og meldingar

Plan for selskapskontroll for perioden 2016–2020

Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016–2020

Avtale om syns- og audiopedagogisk teneste i Hordaland

Kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø – planprogram

Kommuneplan – rullering samfunnsdel planprogram

Lokale retningsliner – startlån

Prioritering av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017

Finansforvaltning – rapport pr. 30.11.2016

Fritak frå politiske verv – Kjetil Hestad

Budsjett 2017 – økonomiplan 2017–2020

2016: 08. november:

Kommunestyremøte tysdag 08. november 2016.

Sakliste

Referat, skriv og meldingar - kommunestyret

Val av leverandør av sekretariatstenester 2017–2022

Reguleringsplan Våge sentrum fortsetjing av sak 12/1196

Søknad om mindre reguleringsendring for gjeldande reguleringsplan 2010-01 Lunde Øvre, Kattaneset gnr. 114 bnr. 1 m.fl.

Vidareføring av medlemskap i Business Region Bergen

Beredskapsplan for å avdekkja vald og seksuelle overgrep

Nærpolitireforma - vest politidistrikt sine tenestestad- og tenesteeiningsstruktur - høyring

Rullering trafikksikringsplan 2016

Sim - ressurs- og miljøstrategi - uttale frå eigarkommunane

Tysnesfest - økonomisk støtte 2017–2019

2016: 27. september:

Kommunestyremøte tysdag 27. september 2016.

Saksliste

Bjarte Erstad orienterer om idrettsrådet.

Referat, skriv og meldingar

Lønspolitisk plan - rullering - 2016

Forvaltningsrevisjon av plan - og byggesaker

Nye oppgåver til større kommunar - høyring

Endring av SIM sin selskapsavtale

Endring i selskapsavtalen til interkommunalt arkiv i Hordaland IKS

Plan for idrett, friluftsliv og kulturanlegg i Sunnhordland 2016-2020 - høyring

Kommunal planstrategi

Lånegaranti vasslaga

Ny kommunelov

2016: 16. juni:

Kommunestyremøte torsdag 16. juni 2016.

Sakliste

Referat, skriv og meldingar

Årsmelding 2015

Rekneskap for Tysnes kommune 2015

Utval av meddommarar til tingretten

Val av jordskiftemeddommarar til Haugalandet og Sunnhordland jordskrifterett

Val av lagrettemedlemer og meddommarar til Gulating lagsmannsrett

Val av forliksråd

Faste møtefullmektigar til forliksrådet

Aksjekjøp - Våge Hamn AS

Alkohollova - søknad om sals- og skjenkeløyve for 2016 - 2020 Alkohollovgjevinga - nye reglar om reaksjonar - mynde til rådmannen

Søknad om fritak for eigedomsskatt - Tysnes muselag

Kulturskulerapport - Tysnes kulturskule - høyring

Organisering av leksehjelp

Tilstandsrapport grunnskule 2016

Høyring - kvalitets- og strukturreform i barnevernet

Søknad om mindre endring av reguleringsplan - Henningshagen bustadfelt

Kommunereform

Suppleringval - innkvarteringsnemnd 2015 - 2019

Søknad om konsesjon for erverv av fast eigedom gnr. 10 bnr. 3

2016: 18. mai:

Kommunestyremøte onsdag 18. mai 2016.

Sakliste

Referat, skriv og meldingar

Kommunereform – Bjørnefjorden

2016: 26. april:

Kommunestyremøte tysdag 26. april 2016.

Sakliste

Referat, skriv og meldingar

Forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaker

Årsmelding 2015 for kontrollutvalet i Tysnes kommune

Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Tysnes kommune - val av revisor

Forskrift om klageordning - ny tenestestadstruktur i politi- og lensmannsetaten - høyring

Fondet til Tysnes herreds vel - styresamansetjing og val

Høyring - etablering av tvisteløysingsmekanisme for retslege tvistar mellom stat og kommune m.v.

Val av skjønsmenn 2017 - 2020

Husbanken - opptak av startlån og bustadtilskot for 2016 Kjøp av Nye Godøysund Fjordhotell as

Delegasjonsreglement for Tysnes kommune - delegasjon til rådmannen

Finansforvaltningsrapport pr. 31.03.16

redaksjonen@tysnesbladet.no