INNGÅR SAMARBEID: Ap, SV, INP, Frp og KrF er einige. Synnøve Bakke blir ny ordførar og Trond Borg blir varaordførar. Frå venstre: Magne Hauge Skartveit (KrF), Magnar Solheim (Frp), Synnøve Bakke (Ap), Gjermund Lygre Kongsvik (SV) og Trond Borg (INP).

Synnøve blir ny ordførar

Ap, SV, Frp, KrF og INP har inngått valteknisk samarbeid. Synnøve Bakke (Ap) blir ny ordførar, medan Trond Borg (INP) blir varaordførar.

– Me fem parti er blitt einige om å inngå eit valteknisk samarbeid. Me har fordelt ein del posisjonar mellom oss, og trur at me kan jobba greitt saman i mange år. Me har ein del like saker og ein del ting som me kan jobba felles om, seier Synnøve Bakke i Arbeidarpartiet.

Torsdag kveld vart det klart at ho blir ny ordførar i Tysnes kommune. Arbeidarpartiet får støtte frå SV, Frp, KrF og INP. Sistnemnde parti vart til slutt nøkkelen for å sikra fleirtal i kommunestyret.

Artikkelen held fram under annonsen.

Dei fem partia har gått saman om eit valteknisk samarbeid, som gjev Arbeidarpartiet ordførarposisjonen. Trond Borg frå INP blir varaordførar. INP får også leiarplassen i utval for landbruk/teknisk, medan SV får leiaren i tenesteutvalet.

– Eg har stor tru på at dette blir veldig, veldig bra. Me skal få til mykje, og folk skal merka at det blir endring, seier Bakke, som ser fram til å ta fatt på ordførarvervet.

– Eg trur dette skal bli veldig kjekt, og eg har ei lang liste med ting eg har lyst å ta fatt på. Eg gler meg til å begynna å jobba, seier ho.

Partia har ikkje blitt samde om noko felles politisk plattform, men den nye ordføraren trur på godt samarbeid.

– Eg trur me skal klara å få til eit godt samarbeid. Eg håpar eg klarar å samla troppane og vera open og inkluderande med alle. Det er det eg er mest opptatt av, seier Bakke.

Den nye varaordføraren fortel at det føltest mest riktig for INP å stilla seg bak Ap og Synnøve Bakke. Dei har òg vore i samtalar med Høgre, og kunne i lag med Høgre og Senterpartiet teoretisk sett ha danna fleirtal.

– Stemmane som me og SV har fått kjem frå Senterpartiet og Høgre, så det er eit ganske tydeleg signal, seier Trond Borg om veivalet.

Dermed blir det ei endring i Tysnes-politikken, etter åtte år med ordførar til Høgre og varaordførar til Senterpartiet.

Artikkelen held fram under annonsen.

Gjermund Lygre Kongsvik og resten av SV-leiren har lenge signalisert at dei vil søka samarbeid med Ap.

– Det er eit naturleg val. Me ligg ganske nære kvarandre politisk, seier han.

Ap og SV har til saman sju kommunestyrerepresentantar, og hadde behov for fire til for å få fleirtal. Det betyr både at dei var avhengige av å få INP med seg, og anten KrF eller Frp, som har høvesvis éin og to representantar i det nye kommunestyret. Både Magne Hauge Skartveit i KrF og Magnar Solheim i Frp fortel at det var naturleg å støtta denne sida.

– Eg håpar ikkje at me får eit umogleg forhold til Høgre og Senterpartiet vidare, og at me konstruktivt kan samarbeida med dei til kommunen sitt beste. Men dette med veljarmandatet når det gjeld skulesaka og rekkefølga av prioriteringar i kommunen, gjorde at me følte at me i størst grad kan nå våre mål i politikken i denne alliansen, fortel Skartveit.

Same syn har Solheim. I løpet av dei siste fire åra har Ap, KrF og Frp blitt ein naturleg opposisjonskonstellasjon i Tysnes-politikken.

– Det me såg når me samlast her, er at me føler me får eit godt springbrett for vår politikk, seier Solheim.

Ei av dei vidare oppgåvene til partia blir å finna ut kven som skal fylla plassane i dei ulike utvala. 5. oktober skal det nye kommunestyret bli konstituert, og dei formelle vala av ordførar, varaordførar, utvalsleiarar og medlemmar i utvala skal gjennomførast.