VIL STENGJA FØR: Øystein Flakke (KrF) fremja forslag om å stoppa ølsalet i butikkane klokka 18.00 alle dagar, men fekk ingen andre med på dette. (Foto: Camilla Korsnes)
VIL STENGJA FØR: Øystein Flakke (KrF) fremja forslag om å stoppa ølsalet i butikkane klokka 18.00 alle dagar, men fekk ingen andre med på dette. (Foto: Camilla Korsnes)

Vil stoppa ølsalet tidlegare

– Me kan halda oss til lova, som seier det skal vera slutt på sal av øl og rusbrus klokka 18.00 på kvardagar, seier Øystein Flakke (KrF).
Publisert 11.09.2017 kl. 08.00.

Han fremja forslag om å stengja salet av øl og rusbrus i butikkane på Tysnes tidlegare enn i dag, då rullering av ruspolitisk handlingsplan var tema i formannskapsmøtet tysdag.

– Me går på ein måte bakvegen inn i dette, der me først gjev ei rekkje dispensasjonar, og så i etterkant endrar me den ruspolitiske handlingsplanen ut frå unnataka me alt har innført. Alkohollova seier sal av øl og rusbrus i butikkane mellom klokka 08.00 og 18.00 på kvardagar, til 15.00 på laurdagar. Me har nytta høvet til å utvida til klokka 20.00 og 18.00 på laurdagar. Treng me eigentleg nytta sjansen til å utvida salstidene på dette viset? undrast Øystein Flakke.


Må følgja naboane

– Det er fullt moglege å leggja seg på andre tider, men eg meiner me skal halda oss til tidene før ølsal i butikkane slik det er no, kvitterte ordførar Kåre Martin Kleppe (H), og peika på at butikkane i kommunane rundt oss har same salstider som det ein har på Tysnes i dag.

– Me skal vera like gode – og helst betre – enn i byen når det gjeld sal av alkohol. Eg går med på å ha butikksal av øl og rusbrus til klokka 18.00 alle dagar, då er eg med og utvidar i høve til lova på laurdagar, føreslo Flakke.

– Eg ser ikkje poenget med at me skal ha andre klokkeslett enn kommunane rundt oss når det gjeld sal av desse varene. Me har hatt sal til klokka 20.00 på kvardagane i mange år, det er godt innarbeidd, sa Kristin T. Gjerstad Kleppe (Sp).


Handelslekkasje

– Det er snakk om daglegvarer dette, og kvifor skal det ikkje seljast? Klokka 20 er heilt ok, skal me ta tak i alkoholproblema, får me gjera det på anna vis enn å avgrensa salstidene, framheva Magnar Solheim (Frp).

– Mange kjem til hyttene torsdag kveld, fredag kveld. Stengjer me ølsalet i butikkane tidlegare, er eg redd det vil føra til handelslekkasje. Me har fått Vinmonopol, eg veit ikkje om det har ført til mindre handelslekkasje, men for min del trur eg ikkje det er nokon fare i halda på det slik det er, sa Ingrid Restad (Ap).

Trass verbal motbør, fremja Øystein Flakke forslaget om tidlegare stengjetid for alkoholsalet i butikkane. Ved røysting blei han ståande åleine om dette. Den ruspolitiske handlingsplanen skal opp i komande kommunestyremøte.


Av og til

– Dette er meir ei ajourføring opp mot gjeldande lovverk og praksis, enn ei gjennomgripande ruspolitisk drøfting, kommenterte rådmann Steinar Dalland då Anne Merete Fjeldstad (Ap) spurde om det at Tysnes er Av og til-kommune berre er eit sovande vedtak.

– Me forheld oss veldig passivt til dette, meinte Fjeldstad, om tiltaket der alkovett og alkoholforebygging er sentralt.

– Eg er einig i det, skal me vera Av og til-kommune, må me setja av ressursar til det. Det kan kanskje vera ei eiga sak, sa Dalland.


Siste saker Gå til framsida

Njardar G14 med solid siger

Bjarg 4 var gjester på Reiso torsdag kveld, men dei hadde ingenting å stilla opp med mot eit godt Njardar/Tysnes lag.

Ny runde om ruspolitikk

– Det som er gjort er ikkje nok, her florerer det med ting som skal utførast i 2012, 2013 og 2014. Saka er ikkje godt nok utgreidd, og må sendast tilbake til administrasjonen.

Blei aldri varsla

Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, synest det er flott at borna får sleppa til i kyrkja. Men han skulle gjerne motteke ein søknad om å få ha altertavla med barneteikninga hengjande oppe så lenge.