Ja til konsesjon på Årbakka

Trond Nødland, 5640 Eikelandsosen, får konsesjon til å overta gnr. 134, bnr. 3 i Tysnes. Det vedtok politikarane i landbruk/teknisk samrøystes sist veke.

Ifølgje sakspapira har eigedomen eit samla areal på 132,2 dekar, der 12,9 dekar er dyrka jord, 88,1 dekar er produktiv skog og 20,2 dekar anna markslag. Det er våningshus og driftsbygning på eigedomen som i søknaden er oppgjevne til dårleg teknisk tilstand. Eigedomen er delt i tre gards- og bruksnummer, der to av teigane ligg i Kvinnherad kommune. Seljar er Edvind Maring Melands bu ved advokat Ole Johan Berge. Kjøpesummen er sett til kr. 1.500.000,-.

I sakspapira skriv landbrukssjef Øystein Svalland at søkjar vil plikta seg til å busetja seg på eigedomen etter at våningshuset er sett i buande stand, innan eitt år og minst fem år samanhengande jf. punkt 19 i konsesjonssøknaden.