Om oss

«Tysnes» er lokalavisa for tysnesingar – heime og ute.
Publisert 01.04.2018 kl. 00.01.

Etablert i 1953  

«Tysnes» vart etablert i 1953. Fyrste utgåva kom 2. juli. I 25 år kom avisa ut kvar 14. dag. Frå 1979 vart «Tysnes» vekeavis, med utkome kvar torsdag. Gjennom eit folkeleg engasjement med Nils Håland som pådrivar og fleire andre lokale eldsjeler, mellom anna forfattar Johannes Heggland, vart Tysnes Bladlag etablert på vårparten i 1953. Tysnes Bladlag gav ut «Tysnes» fram til 2001. Då vart Bladet Tysnes AS  etablert. Alle abonnentane fekk tilbod om å vera aksjonærar. Til slutt var det om lag 170 som teikna seg, dei fleste med to og tre aksjar.  

 

 

Kontaktledd til Amerika

Initiativtakarane i 1953 hadde to viktige mål med eit nytt bygdeblad for Tysnes. «Tysnes» skulle vera eit kontaktledd bygdene imellom, men og eit viktig kontaktledd for alle utflytta tysnesingar i Amerika. I 2016 er «Tysnes» framleis eit viktig kontaktledd, både mellom folk som er busette på Tysnes, men og mellom folk heime og ute. Framleis har «Tysnes» ein del abonnentar i USA, sjølv om talet på desse har minka med åra.

«Tysnes» er framleis eit viktig kontaktledd, både mellom folk som er busette på Tysnes, men og mellom folk heime og ute. Framleis har «Tysnes» ein del abonnentar i USA, sjølv om talet på desse har minka med åra.

Folk som er busette utanfor kommunen er ein viktig grunnpilar for at «Tysnes» eksisterer som lokalavis. Over halvparten av avisopplaget går til faste abonnentar utanfor Tysnes.  

 

 

Høgast i Norge

«Tysnes» er pr 2017 den avisa i Norge som har høgast opplagstal i høve til innbyggjartalet. Siste godkjent opplagstal er 2.198.  

www.tysnesbladet.no er nettavisa til «Tysnes».    

«Tysnes» har kontorlokale i kraftlagsbygget i Våge, like ovanfor ferjekaien.

Adresse: Bladet Tysnes AS, Teiglandsvegen 5, 5680 Tysnes.

 

Kontakt «Tysnes»

Telefon sentralbord/redaksjon/annonsar/abonnement:                       53 43 22 20 
E-post abonnement: abonnement

Direkte-telefonar
Camilla Korsnes:    53 50 25 10 (fotograf/journalist/sentralbord) camilla
Morten Haaland:        53 50 25 15 / 970 23 126 (annonsar/trykksaker) morten
Marita Bakke:            53 50 25 16 (grafisk) marita
Ingunn Gjærde:              53 50 25 18 / 918 03 962 (journalist) ingunn
Kristine N. Thorsen:     53 50 25 14 / 959 28 956 (journalist) kristine
Ole Skaten:                  53 50 25 12 / 970 29 220 (redaktør/dagleg leiar) ole
Vakttelefon, redaksjon: 48 20 56 60 redaksjonen  

Annonsar:
Vil du ha annonse på www.tysnesbladet.no eller i papiravisa? Send det til: morten  


Siste saker Gå til framsida

Tysnes kommune middels bra på openheit

Pressen offentlighetsutvalg har granska openheita i norske kommunar, og resultata viser at Tysnes kommune gjer det middels godt. Undersøkinga baserer seg på korleis eit innsynskrav vert handtert, kor tilgjengeleg viktig informasjon er på kommunane sine heimesider, og på eit spørjeskjema som kommunane sjølve har svara på. Der høgast moglege poengsum er 30,5 poeng, og lågaste minus 13...

Leiar: No er det tid for vår-rydding

Vår-temperaturane sette inn for fullt sist veke. Det er godt etter ein lang og kald vinter.På sjønære område har ein den siste tida vore vitne til stille sjø, solvarme frå skyfri himmel og fine vårkveldar.Men i mange av strendene våre, langs dei mange kilometrane med vakker tysneskyst, ligg søppel i store mengder som har samla seg opp gjennom stormfulle haust- og vinterdagar,...